Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-03 september 2002
Plantning under skærm reducerer risikoen for tab af næringsstoffer ved udvaskning. 04.06-13 september 2002
Sortkerne hos ask 05.06-10 september 2002
Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet 10.02-01 september 2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.06-03 september 2002
Røde nåle (CSNN) i nordmannsgran 05.08-06 september 2002
Gødskning og bladlus i nordmannsgran 05.09-25 september 2002
Sorteringsvejledning 08.01-01 september 2002
Sorteringsvejledning for nordmannsgran- og nobilisklip 08.01-02 september 2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 05.26-13 september 2002
Iberisk skovsnegl 05.28-05 september 2002
Dosering af kompost 07.04-09 september 2002
Modellering af besøgstal i eksisterende og planlagte skove 06.01-06 august 2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 august 2002
Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær 03.02-01 august 2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-02 august 2002
Regler for anvendelse af husdyrgødning 04.08-02 august 2002
Nitrat i vand under skove 08.05-18 august 2002
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 august 2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 11.00-04 august 2002
Nordmannsgrans reaktion på mange års behandling med Roundup 05.01-10 august 2002
Næringsstoffer og stofkredsløb: Mg 05.09-24 august 2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 09.09-01 august 2002
At tale om smukke landskaber 03.12-07 august 2002
Naturpleje på enge baseret på stude 06.02-12 august 2002
Restaurering af gadekær 06.04-02 august 2002
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 juni 2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 juni 2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 juni 2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 04.02-08 juni 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 06.01-05 juni 2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 juni 2002
Løvtræartsserien fra 1973. I 03.02-03 juni 2002
Oldenfald i bøg af dansk og udenlandsk oprindelse 03.03-27 juni 2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 03.09-01 juni 2002
Stormfaldsoparbejdning med brug af gravemaskiner 06.07-02 juni 2002
Fyrrens knop- og grentørre 08.07-20 juni 2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 09.04-05 juni 2002
Fyrrens knop- og grentørre 05.06-07 juni 2002
Hulheder under nordmannsgranknopper 05.08-05 juni 2002
Næringsstoffer og stofkredsløb; K 05.09-23 juni 2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 juni 2002
Landbrug og landskab 06.07-07 juni 2002
Weed-Jet til ukrudtsbekæmpelse 09.00-23 juni 2002
Træbrændsler: 07.09-02 maj 2002
Træbrændsler: 07.09-03 maj 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 maj 2002
Frøhvepse i frøavlsbevoksninger 05.05-15 maj 2002
Topskudsbeskyttelse i nordmannsgranjuletræer 05.07-03 maj 2002
Svinegylle til nordmannsgranjuletræer 05.09-02 maj 2002