Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Om at sanse naturen 03.12-06 maj 2002
Arbejde i træer 05.01-13 maj 2002
Stære og stankelbenlarver - biologi 05.06-36 maj 2002
Stære og stankelbenlarver - erfaringer med stærekasser 05.06-37 maj 2002
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 maj 2002
Test af Waipuna ukrudtsbekæmpelsessystem 09.00-22 maj 2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 april 2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 april 2002
Landskabsevaluering i England 09.04-01 april 2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 april 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning 04.03-07 april 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.09-08 april 2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 april 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 april 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 april 2002
Holdbarhed af træpiller 07.04-07 marts 2002
Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning 05.09-01 marts 2002
Gødskningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer 05.09-22 marts 2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-35 marts 2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 08.01-13 marts 2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-14 marts 2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-15 marts 2002
Sitkagranens krav til voksestedet 03.02-16 februar 2002
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 februar 2002
Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser 03.01-22 februar 2002
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 februar 2002
Arealklargøring i gammel skov - 2 04.06-02 februar 2002
Landskabsvurdering i Holland 03.13-09 februar 2002
Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten 04.06-26 februar 2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 februar 2002
Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område 08.01-12 februar 2002
Hvad koster det at bruge ukrudtsbrændere? 09.00-19 februar 2002
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 februar 2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 februar 2002
Måling af vandindhold i flis 07.04-06 januar 2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 januar 2002
Brodannelse i flis 07.04-05 januar 2002
Økologisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-04 december 2001
Økonomisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-05 december 2001
Social og kulturel bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-06 december 2001
Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser 03.03-26 december 2001
Næringsstoffer i nobilisklippegrønt 05.09-21 december 2001
Pilotforsøg med topklipning i juni 06.03-10 december 2001
Overvågning af værdifulde kulturmiljøer 03.14-04 december 2001
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 december 2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 november 2001
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 november 2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 november 2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 november 2001
Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed 03.03-24 november 2001