Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Vejledende pilotforsøg med N-koncentration i bladgødning 05.09-12 februar 2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 februar 2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 februar 2000
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 februar 2000
Plantesmitstoffer ikke noget stort problem i kompost 07.04-07 februar 2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 februar 2000
Kredsløb og fysisk planlægning 07.00-01 december 1999
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 december 1999
Et rødegeproveniensforsøg ved Viborg 03.03-18 december 1999
Skovrejsning - nitratudvaskning, jordens pH og kulstofbinding 04.06-09 december 1999
Langtidsopbevaring af træ til flisning efter stormfald 06.07-05 december 1999
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 december 1999
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 december 1999
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 december 1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 december 1999
Stormskader på by- og landskabstræer 05.01-10 december 1999
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 december 1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 december 1999
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 december 1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 december 1999
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 november 1999
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 november 1999
Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden 04.00-01 november 1999
Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux) 03.03-16 november 1999
Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark 03.03-17 november 1999
Ædelgrannåleviklere 05.05-11 november 1999
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 05.06-02 november 1999
Juletræers brændbarhed 07.06-02 november 1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 november 1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 november 1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 november 1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 november 1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 november 1999
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 oktober 1999
Høenge i skov 09.12-03 oktober 1999
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 oktober 1999
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 06.08-07 oktober 1999
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 oktober 1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 oktober 1999
Pleje af moser 09.12-02 oktober 1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 oktober 1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 oktober 1999
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 oktober 1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 oktober 1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 september 1999
Provenienser af Abies lasiocarpa 03.04-11 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 september 1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 september 1999