Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse 03.02-13 december 2000
Skovrejsning på agerjord - Plantemaskiner på stiv jord 04.06-11 december 2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 04.10-12 december 2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 04.19-05 december 2000
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 december 2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 09.04-02 december 2000
Kulstofbinding i skove 09.08-02 december 2000
Rodafkortning og plantetype - 1 04.11-02 december 2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer 05.01-08 december 2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer 05.01-09 december 2000
Musegnav i pyntegrønt 05.07-01 december 2000
Passager og hegn til frøer og tudser 03.13-06 december 2000
Tilsaltning af ny jord i bymiljø 05.23-08 december 2000
Vejsalts optagelse i træer 05.23-09 december 2000
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 december 2000
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 december 2000
Forbrugerrettet produktblad for kompost 07.04-08 december 2000
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 december 2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 november 2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 november 2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 november 2000
To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia 03.03-21 november 2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 09.07-01 november 2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 09.07-02 november 2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 09.10-03 november 2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 november 2000
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 november 2000
Indsamling af dekorative svampe på rekreative arealer 05.26-11 november 2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 oktober 2000
Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet 06.10-01 oktober 2000
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 oktober 2000
Slagfaste sikkerhedsruder til traktorer og skovmaskiner 06.00-03 oktober 2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 oktober 2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 oktober 2000
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-13 oktober 2000
Udspring i 26 Abies lasiocarpa provenienser 03.04-14 oktober 2000
Rodfordærver 05.06-04 oktober 2000
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 oktober 2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 oktober 2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 oktober 2000
Beskæring af træer 05.01-11 oktober 2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 oktober 2000
Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser 03.03-20 september 2000
Fällboy 06.01-02 september 2000
Kædeskud, hvad er det? 11.03-05 september 2000
Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter 03.04-13 september 2000
Det europæiske sorteringsreglement 07.01-01 september 2000
Vejledende fortolkning af sorteringsvejledning for nordmannsgran juletræer 07.01-02 september 2000
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 september 2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 september 2000