Dato: 01-06-2008 | Videnblad nr. 12.00-11 Emne: Andre emner

Forskning i udeskole

Skov & Landskab starter i samarbejde med Friluftsrådet, Institut for Idræt ved Københavns Universitet og N. Zahles Seminarium en større forskningsindsats inden for fænomenet udeskole og brug af natur og grønne områder til undervisningsmæssige formål. Et forsknings- og udviklingsnetværk skal over de næste fire år arbejde på forskningsprojekter for over 2 mio. kroner.

De igangsatte forskningsprojekter skal uddybe den viden, der allerede findes om udeundervisning og brugen af grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng. Foto: Malene Bendix

De igangsatte forskningsprojekter skal uddybe den viden, der allerede findes om udeundervisning og brugen af grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng. Foto: Malene Bendix

Med baggrund i eksisterende forskning og udvikling vedrørende fænomenet udeskole er et koordinerende og samarbejdende Forsknings- og Udviklingsnetværk etableret som et formelt samarbejde mellem Institut for Idræt, Skov & Landskab samt N. Zahles Seminarium for perioden 2006-2010.

Hvorfor forskning i udeskole?

For det første er der en større interesse og ønske fra lærere og skoler i udeskolefænomenet. En række lærere og skoler har startet disse pædagogiske udviklingsprojekter lokalt. Det er interessant i og med, at det er en græsrodsbevægelse, der er startet nedefra. Der har ikke været centrale eller statslige initiativer, og udeskole er ikke nævnt i Undervisningsministeriets »Fælles Mål«, der bl.a. beskriver fælles nationale mål i form af centrale kundskabs- og færdighedsområder samt vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen i folkeskolen.

For det andet ses en større samfundsmæssig interesse i og ønske om udeundervisning og -læring fra offentlige, halvoffentlige, private og NGO organisationer, fx fra Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Skovforeningen.

For det tredje ses en større forskningsmæssig interesse i udeundervisning og -læring fra pædagogiske, didaktiske, forvaltningsmæssige, sociologiske, psykologiske, friluftsfaglige fagmiljøer med mere, bl.a. fra Skov & Landskab og Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Udeskole er gennem de sidste år blevet et nyt forskningsfelt, der samler forskere med forskellige fagligheder.

Viden om krop, idræt, sundhed, læring, didaktik, naturfag, planlægning og forvaltning, samt generelle samfundsforhold, formidles, kombineres og sammentænkes. Endelig viser hidtidig forskning, at udeskole, natur og brugen af grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng kan have stor betydning for børn og unges læring, skoletrivsel og sundhed. Nordisk-baltisk forskning fra de sidste år indikerer, at udeskole har en positiv effekt på bl.a. elevernes motivation for læring, fysiske aktivitet, sundhed og på det sociale miljø i klassen.

Det nye Udeskole-netværks opgave er at forbedre og kvalificere undervisning, planlægning og forvaltning i relation til udeskole- og naturklasseaktiviteter. Foto: Dorte Vind

Det nye Udeskole-netværks opgave er at forbedre og kvalificere undervisning, planlægning og forvaltning i relation til udeskole- og naturklasseaktiviteter. Foto: Dorte Vind

Netværkets aktiviteter

Netværket er et forum for tværfaglig forskning og udvikling samt udveksling i relation til udeskoleundervisning. Netværket skal danne et supplement til eksisterende udeskolenetværk, bl.a. UdeskoleNet, www.udeskole.dk og www.skoven-i-skolen.dk. Netværkets formål er at skabe et forskningsmiljø, hvor forskere, lærere, pædagoger, forsker- og specialestuderende, i løbende dialog med en styregruppe, undersøger og belyser en række problemstillinger med relation til udeskolekonceptet.

Netværket skal således virke som faglig sparring for de involverede projekter. FoU indenfor Netværket vil have en tværvidenskabelig tilgang med fokus på en øget forståelse af læring i udemiljøer, effekter på sundhed, sociale kompetencer samt børns naturforståelse og aktivitetsniveau, herunder betydning for fysiske og mentale kompetencer.

Forskningsprojekter for 2,1 mio. kr.

Netværkets aktiviteter er bl.a. et 3-årigt ph.d.-projekt med titlen »Udeskole i Danmark – realiteter, muligheder og udfordringer« (budget 1,5 mio. kroner bevilget af Københavns Universitet). Det overordnede mål med projektet er at udvikle og præsentere ny viden om udeskole- og naturklassefænomenet i Danmark samt brugen af natur og grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng. Projektets primære formål er at beskrive og forstå den pædagogiske praksis i relation til udeskole- og naturklasseundervisning, samt at beskrive og forstå brugen, ønskerne, planlægningen og forvaltningen af uderummet i relation til udeskole- og naturklasseundervisning i Danmark.

Der er særlig fokus på udeskole i bynære områder, hvor formålet med forskningen bl.a. er at dokumentere, anvise og fremme nye potentialer for anvendelse af byens grønne områder. Foto: Malene Bendix

Der er særlig fokus på udeskole i bynære områder, hvor formålet med forskningen bl.a. er at dokumentere, anvise og fremme nye potentialer for anvendelse af byens grønne områder. Foto: Malene Bendix

Netværket har også særlig fokus på udeskole i bynære områder med projektet »Læringsmiljø i nærmiljøet«, som er et 2-årigt tværfagligt, tværinstitutionelt og tværvidenskabeligt forskningsprojekt (budget 600.000 kroner bevilget af Friluftsrådet). Formålene for dette FoU-projekt er at dokumentere, anvise og fremme nye potentialer for anvendelse af byens grønne områder, samt at udvide det pædagogiske læringsrum.

Derudover ønskes det at beskrive og forstå betydningen af uderummets fysiske struktur og dets oplevelsesmæssige kvaliteter som ramme for lærernes muligheder for at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i de fag, der indgår i projektet.

Udeundervisning og den grønne ressource

Forskningsprojekterne kan uddybe den viden, der allerede findes om udeundervisning og brugen af grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng. Netværkets hensigt er at forbedre og kvalificere undervisning, planlægning og forvaltning i relation til udeskole- og naturklasseaktiviteter.

Undersøgelserne forventes således at afdække vigtig viden for især lærere, uddannelsesplanlæggere, grønne forvaltere og ikke mindst politikere og forskere. Projekterne bidrager til brobygning mellem forskningen og den eksisterende praksis. Dels forvaltningens praksis: at vejlede, udvikle og kvalificere forvaltning og planlægning af natur og grønne områder i forbindelse med børn og unges lærings- og undervisningsmiljøer. Dels skolens praksis: at vejlede, udvikle og kvalificere den (ude)undervisning, der finder sted af børn og unge.

Med sit tværfaglige og afdækkende potentiale bidrager projekterne til løbende dialog mellem forskere, uddannelsesinstitutioner, lærere og forvaltere.Videnblad nr.: 12.00-11
Forfattere: Peter Bentsen, Erik Mygind og Thomas B. Randrup

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt