Dato: 07-04-2009 | Videnblad nr. 12.00-14 Emne: Andre emner

Skoven i Skolen og Udeskole.dk

Skoven i Skolen er et skoleprojekt, som giver grundskolens lærere og elever mulighed for at bruge skoven som klasseværelse. Skoven i Skolen har været med til at formidle og udvikle ideen om udeskole og udeundervisning siden begyndelsen af 2000-tallet.

Sådan opstod »Skoven i Skolen«

Skoven i Skolen, som blev sat i værk december 1999, er et samarbejde mellem Dansk Skovforening, Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Undervisningsministeriet og Træ­branchens fælles informationsprojekt »Træ Er Miljø«.

Projektet blev placeret i Dansk Skovforening med et lille sekretariat på 1½ stilling og med en styregruppe bestående af de fem fadderorganisationer. Skoven i Skolen har fra starten været finansieret af et fast tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen samt af private fonde og offentlige kasser fra delprojekt til delprojekt.

Foto: Frank Juel Pedersen

Foto: Frank Juel Pedersen

Formål, mål og pædagogiske ideer

Skoven i Skolen fik til formål at »igangsætte en langsigtet opbygning af viden om skov og træ i den danske befolkning«. Projektets mål er, at alle børn skal undervises i skoven én gang i løbet af deres skoletid.

Følgende ideer ligger bag de pædagogiske materialer:

  • Undervisningen skal især være baseret på aktiviteter i skove og trævirksomheder.
  • Der skal være materialer og ideer til alle grundskolens klassetrin og fag.
  • Lærerne skal sættes i stand til selv at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen.

Internationalt netværk

Fra starten var Skoven i Skolen en del af det internationale netværk Learning About Forest (LEAF), som også blev sat i gang i 1999 af FEE (Foundation for Environmental Education). LEAF rummer mange forskelligartede skole-skov-projekter – fra finske træproducenter, over tjekkiske miljøorganisationer til portugisiske skovbrandmænd. Via LEAF foregår udveksling af ideer, erfaringer og materialer til glæde og inspiration for alle.

I skoven på skolens præmis

Fra starten skelede man til storesøsterprojekter i vores nordiske nabolande, Sverige, Finland og Norge. Her er skovbruget og træbranchen store; næsten hvert et barn har en direkte familiemæssig relation til branchen, og derfor er det helt naturligt, at skoleprojekterne tager direkte udgangspunkt i skov- og træ­erhvervene.

I Danmark er forholdene anderledes. Hvis man skulle have skolelærere til at interessere sig mere end perifert for at inddrage skoven i deres undervisning, var man nødt til at tage udgangspunkt i skolens virkelighed og formulere et pædagogisk projekt på skolens præmisser. Derfor fortolkede Skoven i Skolen de pædagogiske ideer meget bogstaveligt og lavede undervisningsmaterialer, som lagde op til at lærerne kunne bruge skoven som klasseværelse for skolens fag. Udgangspunktet var, at lærere og skoler ikke skulle sætte ekstra tid af til skovture, men kunne gennemføre den undervisning, de alligevel skulle gennemføre ifølge deres læseplaner udendørs, så dele af undervisningen i f.eks. dansk i 4. klasse kunne foregå ude i skoven.

Skovundervisningen skulle baseres på aktiviteter ude i skoven – og opgaven blev, at identificere aktiviteter som anskueliggør læseplanens intention for eleven, så eleven fysisk erfarer det, han/hun skal lære.

I samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet fandt man ud af, at hvis eleverne skulle have det optimale ud af undervisningen i skoven, måtte undervisningen bygge på bevægelsen skole – skov – skole. Dvs. at lærer og elever forbereder sig teoretisk i klassen, tager i skoven og arbejder praktisk med direkte, konkrete, kropslige aktiviteter – og derpå bearbejder det oplevede og lærte tilbage i klasseværelset.

Skabt af mange

Skoven i Skolen er mødet mellem mange forskellige fagligheder. Det er de færreste som ved noget om både skolefaglige mål, udeundervisning, skovbrug, skovnatur, friluftsliv og træanvendelse. Undervisningsmaterialet på www.skoven-i-skolen.dk blev derfor til i samarbejder mellem Skoven i Skolen og lærere, naturvejledere, skovbrugere og Undervisningsministeriets fagkonsulenter. For hvert fag og hver aldersgruppe fandt Skoven i Skolen én person og udarbejdede i samarbejde med denne aktivitetsbaserede undervisningsforløb.

Internet

De fleste af Skoven i Skolens materialer formidles gratis via hjemmesiden www.skoven-i-skolen.dk. Hjemmesiden blev lanceret som et visitkort i april 2000 og i sin nuværende form i januar 2001. Efterfølgende er hjemmesiden blevet opdateret med ude-undervisningsforløb, ideer til aktiviteter og leksikonartikler, fotos, boganmeldelser, kontakter mm. Siden 2001 har Skoven i Skolen sendt nyhedsbreve ud til de fleste skoler med link og ideer til undervisning i skoven. I dag udsendes hver 14. dag til 5800 abonnenter. Hjemmesiden er velbesøgt med 38.000 unikke besøgende om måneden i efteråret 2008. I 2007 udviklede Skoven i Skolen Årstidshjulet – et planlægningsværktøj, som støtter lærerne i deres planlægning af årstidsrelateret undervisning i naturen.

Bøger, hæfter og kursusnetværk

Skoven i Skolen udgav i 2005 og 2006 bogsystemet »Børn og Træer«. Børn planter træer i 1. klasse og følger det i natur-teknik frem til 6. klasse med ude-undervisning i skoven 3-4 gange om året. Bøgerne gennemgår Skoven i Skolens grundlæggende skov-pensum.

Siden år 2000 har Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening udgivet børnehæfter om skovens natur på Skovens Dag. Skoven i Skolen har været med i arbejdet omkring hæfterne – og bruger hæfterne som en del af projektets papirmateriale.

75 naturvejledere er tilknyttet Skoven i Skolens kursusnetværk – og laver lærerkurser om skov og træ landet over.

Udeskole

Hjemmesiden www.udeskole.dk.

Hjemmesiden www.udeskole.dk.

Via det norske skole-skovprojekt »Lære med Skogen« blev Skoven i Skolen i 2001 præsenteret for den norske ide om udeskole, som den bl.a. var formuleret af Arne Jordet i bogen »Nærmiljøet som klasserom – uteskole i teori og praksis«. Her arbejdede mange skoler regelmæssigt ude i naturen og de nære omgivelser omkring skolen – ofte en dag om ugen, året rundt.

Rødkilde Skole satte sideløbende deres naturklasseprojekt i gang i 2000 (se Videnblad nr. 12.0-10). Ideerne gik godt i spænd med den udeundervisning i skov som Skoven i Skolen i forvejen formidlede. Da udeskole samtidig er noget af et columbusæg, som viser nye muligheder i forhold til de problemer samfundet oplever med børns sundhed, læring og livsglæde i dag, gav Skoven i Skolen sig til at formidle viden om udeskole og naturklasser bl.a. gennem foredrag, kronikker, kurser for lærere og naturvejledere, nyhedsbrevet og hæftet »Slip dem ud – en vejledning om naturklasser og udeskole«.

Udeskole.dk

I 2005 udviklede Skoven i Skolen hjemmesiden www.udeskole.dk, som formidler teoretisk og praktisk viden om udeskolens hvorfor og hvordan for lærere, lærerstuderende, forskere, naturformidlere m.fl. og samler folk med interesse for udeskole.

Udeskole.dk virker som en overbygning på www.skoven-i-skolen.dk. I 2006 var Skoven i Skolen med til at starte UdeskoleNet – et netværk af lærere, pædagoger, formidlere og forskere med professionel interesse for udeskole i Danmark. I 2008 afholdt Skoven i Skolen i samarbejde med VIA University College, Danmark en udsolgt nordisk-baltisk konference om udeskole på Brandbjerg Højskole som samlede teoretikere og praktikere.Videnblad nr.: 12.00-14
Forfattere: Malene Bendix og Peter Bentsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt