Dato: 10-02-2014 | Videnblad nr. 09.00-36 Emne: Generelt

Forskning i permeable befæstelser

Klimatilpasning af byen – gennem afledning og opsamling af regnvand – er på danske kommuners agenda og højaktuelt i diskussionen om, hvordan vi håndterer regnvand i den tætte by. Et igangværende forskningsprojekt på Institut for Geo­videnskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet skal undersøge, udvikle og teste permeable befæstelser i byen.

Den permeable befæstelse reducerer afstrømningen, formindsker mængden af miljøfremmede stoffer i det afstrømmende vand, sænker temperaturen på belægning og afstrømmende vand, samt øger den lokale infiltration. Der er derfor god grund til at forske på dette område.

Phd-projektet »The Urban Surface in a New Era – planning, design and construction of sustainable urban surfaces« blev igangsat efter­året 2012.

Formålet er at samle danske og udenlandske erfaringer med permeable befæstelser, at udvikle nye permeable befæstelser og bærelag og at teste disse i fuld skala.

Baggrunden for projektet er et stigende behov for at få dokumenta­tion for alternative metoders evne til at aflede regnvand i urbane sammenhænge gennem forsinkelse og lokal infiltration. Formålet er at aflaste kloaksystemet i de perioder, vi får kraftigt nedbør.

Læs i øvrigt mere i Videnblad nr. 09.00-33 samt Videnblad nr. 9.00-34, der beskriver vandets bevægelse i jorden og underlaget, samt hvilke begreber og definitioner, der arbejdes med inden for dette område.

Test af nye befæstelser

Som en del af ph.d.-projektet udføres fuldskalatest ved Svanemøllen i København. På Svanemøllens parkeringsplads undersøges fire forskellige typer af permeable belægninger og tre forskellige bærelag.

Belægning:

  1. Betonbelægningssten i kombination med brede fuger til nedsivning
  2. Drænasfalt
  3. Porøs betonbelægningssten, hvor regnvand siver igennem
  4. En belægning bestående af knust granit bundet sammen af kunstharpiks (epoxy)

Bærelag:

  1. 32-45 mm skærver med 20% 5-8 mm skærver
  2. Knust beton 0-34 mm
  3. Drænstabil

Formålet med testanlægget er at undersøge belægningernes hydrauliske egenskaber i forhold til at forsinke regnvand, at opnå praktiske erfaringer med anlæg og drift samt at vurdere vandkvaliteten af det vand, der ledes gennem befæstelsen.

For hvert felt på 25 kvm måles infiltrationshastigheden, og i hvilken grad forurening fra vej og biler trænger ned igennem befæstelsen.

Opbygning af testfelter på Svanemøllen Station i København, hvor der testes fire forskellige typer af permeable belægninger og tre typer permeable bærelag.

 Opbygning af testfelter på Svanemøllen Station i København, hvor der testes fire forskellige typer af permeable belægninger og tre typer permeable bærelag.

Forventede resultater

Ved måling af den lokale nedbør og ved at sammenligne med afstrømning fra de enkelte teststeder, kan der opstilles en vandbalance. Den enkelte konstruktions evne til at opmagasinere, fordampe og forsinke nedbør kan herved sandsynliggøres. Sammenstillingen af flere forskellige konstruktioner gør det muligt at sammenligne ved samme nedbørs- og brugs/færdselsmønstre. Det vil formentlig vise sig, at nogle af konstruktionerne er gode til effektivt at bortlede selv store regnskyl fra belægningens overflade til opmagasinering i bærelaget, mens andre forsinker eller fastholder nedbør til senere fordampning.

Den permeable befæstelse reducerer afstrømningen, formindsker mængden af miljøfremmede stoffer i det af strømmende vand, sænker temperatur på belægning og afstrømmende vand samt øger den lokale infiltration.

Den permeable befæstelse reducerer afstrømningen, formindsker mængden af miljøfremmede stoffer i det af strømmende vand, sænker temperatur på belægning og afstrømmende vand samt øger den lokale infiltration.

Bæreevnen for de enkelte teststeder vil blive dokumenteret. Det samme gælder holdbarheden af de permeable belægninger. Testanlægget ved Svanemøllehallens parkeringsplads er offentligt tilgængeligt. Testperioden er fra sommeren 2013 og 2½ år frem. Resultater fra testanlægget bliver sammenfattet og offentliggjort hver halve år i projektets løbetid. Resultaterne vil give vigtige input til vurdering af permeable befæstelsers evne til at af aflaste afløbsnettet ved kraftig nedbør og dermed repræsentere et vigtigt værktøj, når kommuner, boligforeninger, mv. fremover skal vælge afledningsstrategi.

Testanlægget ved Svanemøllehallen er blevet til i samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Universitet og Teknologisk Institut samt Norrecco, IBF, NCC, Midtgaard, Byggros, Nyrup Plast, Rambøll, Stenrand Grusgrav.

Virksomhederne bidrager til projektet med deres faglige ekspertise og økonomiske støtte.

 

Projektet medfinansieres af HOFOR (tidligere Københavns Energi) og er
forankret i det strategiske partnerskab; Vand i Byer www.vandibyer.dk.Videnblad nr.: 09.00-36
Forfattere: Jan Luxhøj Støvring og Karen Sejr

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt