Dato: 29-10-2009 | Videnblad nr. 03.03-58 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard

I England er der udviklet en fælles standard, der anvendes til at vurdere kvaliteten af en park og forvaltningen af denne i et helhedsperspektiv. Standarden bygger på otte hovedkriterier, og bedømmelsen sker gennem et kollegialt system. Parker, der lever op til standarden, belønnes med et grønt flag. I dette Videnblad beskrives standarden nærmere.

I England er der gennem et bredt funderet netværk siden 1996 udviklet en ordning for vurdering af kvaliteten af en park og forvaltningen heraf. Vurderingen tager udgangspunkt i en standard, der bygger på i alt otte hovedkriterier. Parker der lever op til standarden belønnes med et grønt flag. Ordningen har taget sit navn herfra (Green Flag Award). De otte hovedkriterier er gengivet i tabel 1.

Tabel 1 - De 8 hovedkriterier i grønt flag ordningen

1. Et indbydende sted

Parken skal give en følelse af at den besøgende er velkommen

2. Tryghed og sikkerhed

Parken skal have sikre og trygge omgivelser

3. Velholdt og rent

Parken skal være velplejet, renholdt og give adgang til faciliteter

4. Bæredygtighed

Parken skal forvaltes med størst muligt hensyn til miljø og natur

5. Historie og kultur

Forvaltningen skal sikre eventuelle historiske og kulturelle værdier

6. Borger- og brugerinddragelse

Forvaltningen skal sikre at lokalsamfund og interessenter inddrages

7. Markedsføring

Forvaltningen skal sikre information og kendskab til parken

8. Forvaltningsplan

I overensstemmelse med punkt 1 til 7 skal forvaltningen have en langsigtet, sammenhængende og praktisk gennemførlig plan for drift og udvikling af parken

Udover selve parken er hjørnestenen i bedømmelsen en forvaltningsplan. Planen skal blandt andet indeholde:

  1. Alle målsætninger for og prioriteringer i forvaltningen af den enkelte park,
  2. En tidshorisont for implementeringen af målsætninger og prioriteringer, samt
  3. Identifikation af hvordan parken bidrager til bredere strategiske »grønne« målsætninger på lokalt eller regionalt plan.

Det er svært at vurdere den konkrete økonomiske værdi af de rekreative, miljømæssige og sundhedsmæssige aspekter i en park. Blandt andet derfor er det vigtigt, at bidraget til bredere strategiske målsætninger er gjort klart. Uden den strategiske ramme en forvaltningsplan udgør, vil forvaltningen af værdierne i en park være sårbare overfor blandt andet budgetpres eller ukvalificerede prioriteringer i forhold til andre offentlige serviceområder, hvor værdien er mere tydelig.

Det historisk set manglende strategiske fokus i den engelske kontekst skyldes blandt andet forvirring omkring forskellen mellem kravene til den tekniske drift af en park og kravene til forvaltningen af park. Høj standard i den tekniske drift er en vigtig, men ikke en tilstrækkelig forudsætning for en høj standard i forvaltningen af en park. Parken bør anerkendes og forvaltes, som det den er – en unik sammensat og multifunktionel del af det moderne bylandskab – og ikke kun som en samling af (velplejede) træer, buske, blomsterbede og græsflader.

Bedømmelse

I England er tildelingen af et grønt flag for god forvaltning af en park eftertragtet.

I England er tildelingen af et grønt flag for god forvaltning af en park eftertragtet.

Når en parkforvaltning mener, at en af byens parker lever op til kriterierne i grønt flag standarden, kan den ansøge om at få parken bedømt. Såfremt at bedømmelsen er positiv, tildeles parken et grønt flag. Bedømmelsen udføres af en komité, der er sammensat af kolleger fra andre kommuner og den grønne sektor som helhed (fx konsulenter). Ordningens stigende popularitet gennem årene har medført, at der til stadighed har været brug for flere dommere.

Bedømmelsen har to faser. I den første fase foretages der en indledende bedømmelse af ansøgningen på baggrund af forvaltningsplanen, understøttende dokumenter, brugergrupper og markedsføringsmateriale. I den anden fase besøges parken af dommerne sammen med medarbejdere fra parkforvaltningen og ved uanmeldte besøg. På besøgene anvendes en detaljeret tjekliste, hvor det blandt andet vurderes om parken lever op til målene i forvaltningsplanen, samt til de øvrige hovedkriterier.

Tildelingen af et grønt flag går til den enkelte park og ikke til parkforvaltningen som sådan. Tildelingen sker for en afgrænset periode. Såfremt at standarden i parken falder i denne periode, kan parken miste sit flag. Som bevis på tildelingen hejses et grønt flag, og der opstilles et informationsskilt henvendt til de besøgende. Parkforvaltningen får en rapport, der gengiver bedømmelsen, samt angiver styrker og svagheder i forvaltningen af den pågældende park. Såfremt en park ikke opnår en positiv bedømmelse, har parkforvaltningen således fået identificeret de punkter, der bør arbejdes med for at forbedre parken. Systemet med anvendelsen af kolleger bidrager også til, at kendskabet til god praksis er blevet udbredt i England.

Fra inspiration til anvendelse

Trods navneligheden er den engelske ordning forskellig fra den ordning som Friluftsrådet sammen med skolerne arbejder med i forhold til at skabe større bevidsthed og ansvarlighed omkring miljøet (Grønt Flag – Grøn Skole). Grønt flag ordningen i England er udviklet i en kontekst, hvor der fra politisk hold har været stort pres for at udvikle synlige resultatindikatorer og opfølgningsmål for forvaltningernes virke. Den engelske ordning har indtil nu været succesrig, og tildelingen af et grønt flag som symbol for god forvaltning af en park er eftertragtet. Det er et politisk og strategisk mål på lokalt plan at opnå ét eller flere grønne flag.

Herhjemme kan man udmærket tænke sig, at principperne i grønt flag ordningen kan anvendes som en selvstændig intern kvalitetsstandard uden, at der skal tildeles grønne flag som symbol herpå. De otte hovedoverskrifter kan eksempelvis anvendes som interne retningslinjer for god praksis. I England har det dog været en styrke, at der sker kollegial læring på tværs af organisatoriske og sektorielle grænser gennem bedømmelsessystemet. Dette vil også kunne anvendes herhjemme. I forhold til en dansk kontekst, hvor kvalitet er blevet defineret som en teknisk standard for pleje, vedligehold og drift, tilbyder en grønt flag ordning et helhedsorienteret perspektiv, der også inddrager forvaltningsmæssige og oplevelsesmæssige aspekter.Videnblad nr.: 03.03-58
Forfatter: Andrej Christian Lindholst

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt