Dato: 20-08-2012 | Videnblad nr. 03.03-71 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner

En ny undersøgelse af bytræer i større danske kommuner viser, at 16 ud af 29 kommuner har en form for træregistrering af deres vejtræer. Det har gjort det muligt at analysere diversiteten af kommunernes vejtræbestande. Resultatet af analyserne viser, at få træslægter, som f.eks. lind og løn, udgør store andele af vejtræbestanden i samtlige kommuner. Det gør træbestanden sårbar overfor skadedyr, sygdomme samt forventede klimaforandringer.

Lindetræet er det mest almindelige gade- og vejtræ. Det er særligt arterne Tilia cordata og Tilia × europaea (overvejende klonen ’Pallida’), der anvendes. Foto: Pernille Thomsen
Lindetræet er det mest almindelige gade- og vejtræ. Det er særligt arterne Tilia cordata og Tilia × europaea (overvejende klonen ’Pallida’), der anvendes. Foto: Pernille Thomsen

Flere internationale undersøgelser har vist en tendens til, at der anvendes for få træslægter, hvilket gør træbestanden sårbar overfor angreb fra skadevoldere med store tab af træer til følge – som det tidligere er set herhjemme ved eksempelvis elmesygen. En undersøgelse foretaget af Skov & Landskab ved Københavns Universitet har derfor haft til formål at vise, hvordan det ser ud med diversiteten og dermed sårbarheden af træbestanden i større danske kommuner p.t.

De 16 kommuner i undersøgelsen (Tabel 1), der har en træregistrering, har til sammen 118.674 vejtræer, men heraf er det kun 93.368 vejtræer, der er med i deres træregistrering. Af disse vejtræer er der nogle som endnu ikke er identificeret med hensyn til art eller slægt.

I de følgende resultater indgår derfor 81.072 vejtræer i analyser på slægtsniveau og 62.057 vejtræer i analyser på artsniveau. Herudover var 13.838 vejtræer registreret til sortsniveau, men her blev der ikke foretaget analyser (Figur 1).

Figur 1. Antal vejtræer registreret til forskellige niveauer.
Figur 1. Antal vejtræer registreret til forskellige niveauer.

Årsagen til at kommunerne ikke har registreret alle deres vejtræer varierer i kommunerne, men oftest skyldes det, at kommunen ikke har været i gang med træregistrering så længe og derfor ikke har registreret alle vejtræerne endnu. Det er kun halvdelen af kommunerne, der har registreret 100% af deres vejtræer. Det betyder, at diversitetsbilledet kan se noget anderledes ud med komplette træregistreringer.

Diversitet på slægtsniveau

Der er 50 forskellige slægter repræsenteret i de 16 kommuner (Tabel 1). 11 af slægterne udgør hele 92% af den samlede vejtræbestand, mens de resterende 39 slægter blot udgør de sidste 8%. Slægter med en forekomst på mindre end 2% af den samlede træbestand i de enkelte kommuner udgør alle steder mindre end 10% af vejtræbestanden. Der er stor forskel på, hvor mange forskellige slægter de enkelte kommuner har, og der er en sammenhæng mellem antallet af vejtræer og antallet af slægter: jo flere vejtræer, jo flere slægter (Figur 2).

Københavns Kommune, der har flest registrerede vejtræer (20.108), har 34 slægter, mens Esbjerg Kommune, der har registreret 5.175 vejtræer, har 20 slægter repræsenteret.

Tabel 1. Antal af vejtræer fordelt på slægter i de undersøgte kommuner og for kommunerne som gennemsnit.

Tabel 1. Antal af vejtræer fordelt på slægter i de undersøgte kommuner og for kommunerne som gennemsnit (zoom ind for at se tallene eller print pdf øverst til højre).

Figur 2. Antal slægter i forhold til antal vejtræer i kommuner der har registreret mellem 90-100% af deres vejtræer.

Figur 2. Antal slægter i forhold til antal vejtræer i kommuner der har registreret mellem 90-100% af deres vejtræer.

Stort spænd på den enkelte slægt

De enkelte slægters andele af bestanden varierer mellem kommunerne (søjlen længst til højre i tabel 1). Nogle kommuner har mange vejtræer fra den samme slægt. Quercus (Eg) har det største spænd, idet den udgør mellem 2,2-70% i de 16 kommuner. Derefter kommer Tilia (Lind) med et ligeledes stort spænd på 2,3-62,4%, og Acer (Løn) med et spænd på 2,7-36,2%.

Få slægter udgør en stor andel

Samlet set udgør 2-6 slægter mellem 40-80% af vejtræbestanden i kommunerne. Tilia, Acer, Sorbus og Quercus udgør til sammen knap 64% af vejtræbestanden i kommunerne i gennemsnit. I 11 af de 16 kommuner udgør Tilia sammen med én anden slægt mere end 40% af den samlede træbestand.

Tilia mest udbredte slægt

Tilia udgør 26% af den undersøgte vejtræbestand i de 16 kommuner. Det er samtidig den slægt der er flest af i 10 ud af de 16 kommuner, med et spænd på 2,3-62,4%. Inden for slægten, er der to arter der udgør en stor andel: Tilia cordata (7%) og Tilia × europaea (12%), og sidstnævnte er overvejende klonen ’Pallida’.

Brug for større diversitet

I øjeblikket mister vi mange Fraxinus (Ask), grundet Asketoptørre. I alt udgør Fraxinus 7% af den undersøgte træbestand på slægstniveau. Heraf er 6,2% eller 5.640 træer Fraxinus excelsior, hvis videre vækst og overlevelse er truet. Ingen ved, hvad den næste alvorlige skadevolder bliver. Der er derfor behov for en målrettet indsats for at opnå en større diversitet af træbestanden, så sårbarheden og det potentielle tab af træer dermed nedsættes.

Analyserne af diversitet på artsniveau har vist, at der findes mange arter, som i dag kun bruges i begrænset omfang. Det er således et spørgsmål om at få taget fat på opgaven. Det er et langsigtet arbejde, der kræver en registrering af træbestanden, så der opnås overblik over sårbarheden. Herefter skal man gøre sig klart, hvor stort et potentielt tab af træer man evt. vil acceptere. Et forslag kunne være, at ingen slægter bør udgøre mere end maks. 10% af den samlede træbestand. For nærmere anbefalinger i den henseende henvises til den fulde undersøgelse (se kilde).

Kilde:
Thomsen, P. 2012. Bytræer – Diversitet og Forvaltning af By- og Vejtræer i Større Danske Kommuner. Speciale i Landskabsarkitektur. Københavns Universitet, Skov & Landskab. Frederiksberg.Videnblad nr.: 03.03-71
Forfatter: Pernille Thomsen og Palle Kristoffersen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt