Dato: 08-06-2017 | Videnblad nr. 03.01-30 Emne: Bymiljø og bymiljøindikatorer

Håndtering af affald i byer med turisme

Nyt forskningsprojekt: URBAN WASTE arbejder med affald og turisme i 11 europæiske byer eller regioner. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN deltager i emnerne om byernes affaldsmetabolisme, adfærd hos turister og strategier for affaldsreduktion.

Byerne og deres opland står i en gensidig afhængighed. Et centralt tema er derfor , hvorvidt byerne selv kan og skal håndtere affald i et lukket kredsløb. Billedet er fra et projektmøde i Santander, Spanien. Foto: Erneszt Kovacs.

Byerne og deres opland står i en gensidig afhængighed. Et centralt tema er derfor , hvorvidt byerne selv kan og skal håndtere affald i et lukket kredsløb. Billedet er fra et projektmøde i Santander, Spanien. Foto: Erneszt Kovacs.

URBAN WASTE vil udvikle innovativ og kønsspecifik håndtering af affald og strategier i 11 europæiske byer eller regioner med en signifikant andel af turisme: Firenze (IT), Nice (FR), Lissabon (PT), Syracuse (IT), Kavala (GR), Santander (ES), Nicosia (CY), Ponta Delgada på Azorerne (PT), Dubrovnik (HR), Tenerife (ES) og København. Strategierne skal integreres med den overordnede byudvikling. Projektkonsortiet består af 27 partnere fra 12 lande og inkluderer kommuner, regioner, affaldsmyndigheder, universiteter, små og mellemstore virksomheder samt organisationer. Koordinatoren er de Kanariske Øer. Partner fra Danmark er, ud over Københavns Universitet, Københavns Kommune og Aarhus Universitet, Herning.

IGN med i flere arbejdspakker

IGN, Københavns Universitet deltager i flere arbejdspakker om byernes affaldsmetabolisme, økosystemtjenester, analysen af turisternes adfærd, strategiudvikling og konsekvensvurdering.

Blandt andet kan man læse om 26 forskellige metoder til at analysere affaldsrelaterede dynamikker på byniveau, her i blandt ’material flow analysis’ (stofstrømanalyse), ’ecological footprint analysis’ (økologisk fodaftryk) og ’life cycle assessment’ (livscyklusvurdering). 

Analysemetoderne er ikke nødvendigvis begrænset til affald, men kan bruges i en større diskussion om byernes brug af ressourcer. Det økologiske fodaftryk måler for eksempel menneskenes forbrug af naturressourcer op i arealenheder, dvs. det areal, som er nødvendigt for at ressourcerne kan fornyes. Dette sættes typisk op i mod et areals biokapacitet, som især i byområder er stærkt under pres. 

Det er klart at byerne og deres opland står i en gensidig afhængighed. Et centralt tema i projektet vil derfor handle om, hvorvidt byerne selv kan og skal håndtere affald i et lukket kredsløb.  Og på hvilket administrativt niveau (by, opland, region eller internationalt) det er realistisk med en bæredygtig affaldshåndtering?

IGN vil definere en række indikatorer relateret til affaldsproduktion, turisme samt rammefaktorer, som bruges til senere analyse af affaldskredsløbet (metabolismen). IGN arbejder også med økosystemtjenester (ecosystem services) og relationen til turisme. I første omgang laves der en tilstandsanalyse af byernes miljø og naturområder, som senere vil blive brugt i strategiudviklingen og konsekvensvurderingen.

Figur 1. Estimeret andel af affald, der stammer fra turister i case-byerne. Det kan ses, at på de store turistdestinationer (de tre førstnævnte byer ligger alle på Tenerife) kan turisternes andel af affald være over 50 %.

Figur 1. Estimeret andel af affald, der stammer fra turister i case-byerne. Det kan ses, at på de store turistdestinationer (de tre førstnævnte byer ligger alle på Tenerife) kan turisternes andel af affald være over 50 %.

Turismens rolle

Centralt i projektet er at tage hensyn til turismens rolle i byen. Figur 1 viser estimaterne af affald, der stammer fra turister i case-byerne. Det kan ses at i de store turistdestinationer (de tre første byer ligger alle på Tenerife) kan turisternes andel af affald være over 50 %. Til gengæld er de kanariske byer også meget ambitiøse. For eksempel vil Puerto de la Cruz med deres ”Plan 70/20: Puerto recicla” i tæt samarbejde med regionen og turismesektoren kunne komme op på en genbrugsrate på 70 % i 2020.

Til analysen af turisternes adfærd blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med turister samt ansatte i turist- og affaldssektoren i de 11 cases. De første analyser viser for eksempel, at det velkendte ”behavioural gap” også findes i affald- og turistsektoren. Blandt de næsten 400 turister i undersøgelsen svarede 39 % at de i mindre grad er bekymret over affald på ferie, end de er derhjemme (Figur 2). 

Blandt forslagene til at ændre adfærden mener flertallet at information og ’awareness-raising’ har den største effekt. Interessant er også, at turisterne svarer, at det, at adfærden ikke ændres, mest skyldes mangel på information om affaldshåndtering samt manglende infrastruktur. Mens ansatte i turist- og affaldssektoren mener, at det skyldes en mangel på motivation hos turisterne.

Resultater fra byernes metabolisme-analyse samt adfærdsstudier er offentliggjort i flere projektrapporter og flere, både videnskabelige som mere praksis orienterede, analyser publiceres løbende. (Alle rapporter findes i URBAN WASTE projektarkiv). 

Resultaterne vil desuden blive brugt som input til de næste trin i projektet. 

Figur 2: Indstilling til madspild hjemme og på ferie. Blandt de næsten 400 turister i undersøgelsen svarede 39 % at de i mindre grad er bekymret over affald, når de er på ferie, end de er derhjemme.

Figur 2: Indstilling til madspild hjemme og på ferie. Blandt de næsten 400 turister i undersøgelsen svarede 39 % at de i mindre grad er bekymret over affald, når de er på ferie, end de er derhjemme.

De næste trin vil fokusere på at udvikle strategier for bæredygtig affaldshåndtering i de 11 byer eller regioner, og at udvikle forskellige redskaber, som kan støtte implementeringen. Dette rækker fra generelle anbefalinger og guidelines til en mobil app, som skal give brugerne et incitament for en mere bæredygtig affaldshåndtering. Projektet løber ind til maj 2019.


Kilder:
URBAN WASTE projektarkiv


Videnblad nr.: 03.01-30
Forfatter: Christian Fertner

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt