Dato: 09-03-2018 | Videnblad nr. 03.00-29 Emne: Generelt

Biodiversitet og grønne byer

Bevarelsen af biologisk mangfoldighed eller biodiversitet er i stigende grad blevet genstand for opmærksomhed både på globalt og nationalt plan, idet det ses som en forudsætning for fremtidig bæredygtig udvikling. 

Bynære skove kan skabe en god kobling mellem byen og de bynære områder – og gavner vilkårene for biodiversiteten.

Bynære skove kan skabe en god kobling mellem byen og de bynære områder – og gavner vilkårene for biodiversiteten.

EU´s biodiversitetsstrategi 2011-2020 er et udtryk for den stigende opmærksomhed på bevarelsen af biologisk mangfoldighed eller biodiversitet. Målet er at standse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020. 

EU-initiativet Green Infrastructure er et væsentligt element i denne strategi og fokuserer målrettet på tiltag, der kan modvirke tilbagegangen både i det åbne land og i byerne. 

Danmark har tilsluttet sig 2020-målet og arbejder på forskellige planer for at opfylde denne målsætning, Blandt andet har Natur- og Landbrugskommissionen anbefalet etableringen af et nationalt naturnetværk. Samtidig er der fokus på, hvordan kommunerne kan bidrage til den overordnede målopfyldelse. 

Rapport

En rapport udgivet af Naturstyrelsen: Biodiversitet og grønne byer skal ses i lyset af den målsætning, idet den specielt fokuserer på biodiversiteten i byerne. Rapporten har to overordnede formål:

  1. At give inspiration til konkrete tiltag som øger til biodiversiteten 
  2. At give inspiration til at planlægge for sammenhæng (struktur) mellem grønne områder i og omkring byerne i kommunernes planlægning – til gavn for biodiversiteten og for mennesker.

Biodiversiteten i byerne har gennem mange år været prioriteret forholdsvis lavt i forhold til det generelle design og etableringen af grønne områder i byen. Æstetik, rekreation og senere miljø og bæredygtighed i bred forstand har optaget planlæggere og forvaltere mere end biodiversitetsproblemstillingen. Det har betydet, at der f.eks. typisk ikke har været specielt fokus på arter og habitater, som tilgodeser den hjemmehørende flora og fauna.

I forbindelse med de senere års stigende fokus på bylivet og byens miljømæssige funktioner, og ikke mindst beslutninger om en mere bæredygtig varetagelse af udviklings- og driftsopgaver, er der også kommet en stigende opmærksomhed på de muligheder, der er for at forbedre og udvikle biodiversiteten i byerne. 

Biodiversitet

Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed defineres af IUCN (International Union for Conservation of Nature) på følgende måde: Biodiversity: The variability among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species, and of ecosystems. 

Definitionen understeger nødvendigheden af at anlægge en systemorienteret tilgang, idet den omfatter både arterne og de habitater, som er nødvendige for at fastholde og udvikle den eksisterende biodiversitet. 

Forbedring og udvikling af den biologiske mangfoldighed i byerne kræver med andre ord en helhedsorienteret planlægning og forvaltning.

Ofte kan der være en økonomisk gevinst at hente, idet en ekstensivering af de driftsmæssige forhold og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger fint kan gå hånd i hånd med forhold, der fremmer biodiversitet. 

Selv mindre grønne områder og lommeparker kan skabe bedre vilkår for biodiversiteten.

Selv mindre grønne områder og lommeparker kan skabe bedre vilkår for biodiversiteten.

Internationale og nationale eksempler

Rapporten fra Naturstyrelsen er et katalog, der indeholder eksempler på planlægning og forvaltning, der på forskellig måde har fokus på at bevare og forbedre biodiversiteten i byerne. Rapporten rummer en række praktiske internationale og danske eksempler fra det strategiske niveau til konkrete projekter.

Rapporten indledes med syv internationale eksempler fra: Singapore, Berlin, Augustenborg i Sverige, Stockholm, London, Portland og Seoul. Der er i samarbejde med KL (Kommunernes Landsforening) og Naturstyrelsen også udvalgt syv danske kommuner som eksempler på, hvordan den biologiske mangfoldighed kan fremmes i den kommunale forvaltning: Aalborg, Egtved (Vejle), Odense, Langeland, Næstved, Frederikssund og København.

I forbindelse med valget blev det prioriteret, at det er byer af forskellige størrelse og med spredt geografisk placering. Det har været et kriterium for udvælgelsen, at eksemplerne er illustrative. Flere af dem tager afsæt i ønsket om en bæredygtig udvikling, og de omfatter temaer som klimatilpasning, sundhed og rekreation ud over at sigte mod en forøgelse af biodiversiteten. De valgte eksempler er med til at understrege, at det specifikke fokus på biodiversitet i byerne endnu er i sin vorden. 

De grønne områder kan udformes, så de både tilgodeser rekreation, klimatilpasning og samtidig skaber bedre vilkår for biodiversiteten. På dette eksempel fra Portland er der dog anvendt flere eksotiske arter, som ikke fremmer diversiteten.

De grønne områder kan udformes, så de både tilgodeser rekreation, klimatilpasning og samtidig skaber bedre vilkår for biodiversiteten. På dette eksempel fra Portland er der dog anvendt flere eksotiske arter, som ikke fremmer diversiteten.

Inspiration

Rapporten er tænkt som inspiration for danske planlæggere og forvaltere. Med henblik på at belyse biodiversitetsforbedrende tiltag i de udvalgte byer, undersøges hvilke potentialer og muligheder, der findes for at udvikle den grønne struktur yderligere, herunder sammenhæng med grøn struktur på regionalt plan. Det har i den forbindelse været et kriterium at operere ud fra forhold, som er mulige at implementere i forbindelse med kommunernes planlægning. 

Rapporten opstiller afslutningsvis forslag til, hvordan biodiversitet kan fremmes gennem grøn strukturplanlægning, som kan deles af politikere, forvaltere, nøglepartnere og borgere. 

Projektet er udarbejdet for Naturstyrelsen af Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Kilder:
Miljøministeriet, Naturstyrelsen: Biodiversitet og grønne byer – et eksempelkatalog. 2013. 76 sider. ISBN nr 978-87-7091-543-2 Redaktion: Ole Hjorth Caspersen (red.), Hans Peter Ravn, Marina Bergen Jensen, Jens Kristoffer Nielsen og Gertrud Jørgensen Rapporten kan læses i sin helhed på nedenstående link: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/9515862/rapport-endelig_version__4_.pdf


Videnblad nr.: 03.00-29 
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen og Bibi Edinger Plum

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt