Dato: 01-05-2008 | Videnblad nr. 06.01-29 Emne: Friluftsliv

Nye produkter fra skovene

Mountainbike ruter

Dette Videnblad er et af en serie, der skal inspirere skovejere til at overveje muligheder for nye indtægtskilder med udgangspunkt i den store rekreative værdi, skovene udgør for danskerne og turister i Danmark. Her sætter vi fokus på en sportsgren med et stigende antal udøvere i de danske skove – og som kan skabe indtægter via kontrakter og årskort.

Foto: Dansk Mountainbikeklub

Foto: Dansk Mountainbikeklub

Mountainbikeryttere er de seneste ti år blevet stadig hyppigere gæster i de danske skove. Der er tale om men-nesker i alle aldre, der i skovene søger en mere fysisk udfordrende cykeloplevelse i omgivelser, der samtidig er en oplevelse i sig selv. En del af denne brug er uorganiseret, men der også en tydelig tendens til organiseret brug via mountainbikeklubber og foreninger. Der er både efterspørgsel på faste ruter og brugsaftaler såvel som ad hoc eller periodiske aftaler i forbindelse med fx større løb eller endagskonkurrencer. 

Mountainbikeryttere færdes endnu mest i statsskove. Der er anlagt 12 faste mountainbikeruter på landsplan i statsskovene. Ruternes længde varierer fra 2 km til 50 km. Der er altså kun få steder, hvor mountainbikerytterne kan udøve deres sport og der er rig mulighed for at tilbyde nye ruter til klubber eller private udøvere. Der er udgivet foldere om otte af de etablerede ruter. Folderne kan ses på www.skovognatur.dk > Udgivelser > Mountainbikefoldere/.

Mountainbikeryttere færdes endnu mest i statsskove. Der er anlagt 12 faste mountainbikeruter på landsplan i statsskovene. Ruternes længde varierer fra 2 km til 50 km. Der er altså kun få steder, hvor mountainbikerytterne kan udøve deres sport og der er rig mulighed for at tilbyde nye ruter til klubber eller private udøvere. Der er udgivet foldere om otte af de etablerede ruter. Folderne kan ses på.

Foto: Dansk Mountainbikeklub
Foto: Dansk Mountainbikeklub

I private skove er der eksempler på endagsarrangementer som er afholdt mod betaling. Nogle skovejendomme har valgt at holde weekend-arrangementer, hvor flere typer af sportsarrangementer, marked og underholdning kan tiltrække mange besøgende og brugere. Et eksempel på et stort arrangement, som kombinerer mange aktiviteter og tiltrækker både sportsudøvere og tilskuere, er Frijsenborg MTB Explorer, der er afholdt for femte år i træk og er en del af DCU’s (Dansk Cykel Union) Marathon Cup. Endagsarrangementer kan være specielt attraktive for mange ryttere og løbsarrangører, da det giver mulighed for at afholde konkurrencer, hvor ingen af rytterne på forhånd kender terrænet og det er en oplevelse i sig selv at komme ud og cykle i nye naturområder.

Ryttere ønsker varierede ruter
Mountainbikerytterne ønsker oftest varierede ruter med smalle strækninger (single tracks) og bredere strækninger, der kan udgøres af spor, stier og grusveje. Ruten må gerne indeholde små bakker med op og nedkørsler og teknisk svære passager med små sving, så den er udfordrende, men ruter i relativt flade landskaber kan også tiltrække brugere. Hvis der er mulighed for at lade ruten gå gennem forskellige typer bevoksninger og evt. åbne områder, kan det gøre oplevelsen mere spændende og afvekslende for mountainbikerytterne, og ruten bliver mere attraktiv at benytte.

Anlæg rute sammen med brugerne

Ruterne anlægges i et samarbejde mellem brugerne og skovdistriktet, hvilket gør det muligt at tilpasse ruten, så den opfylder begge parters ønsker. Ruten placeres, så der tages hensyn til andre brugere, vildtlommer og skovdyrkningen. Brugerne har en stor interesse i at få adgang til en spændende rute og vil typisk være villige til at udføre en del af arbejdet med at tilrettelægge og skabe ruten i skoven. Hvis brugerne involveres i arbejdet vil de også have en stærkere interesse i et langsigtet samarbejde med skovejeren til gavn for begge parter, da de har investeret deres egen tid og penge i at anlægge ruten. Faste ruter kan afmærkes med spraymalede pletter på træerne, mens midlertidige ruter kan markeres med tape eller ting der kan fjernes igen. Hvis ruten passerer veje og stier, som benyttes af andre skovgæster, skal disse passager markeres tydeligt, så de er synlige for både mountain-bikeryttere og andre skovgæster, og det anbefales, at aftalen med mountainbikerytterne indeholder pligt at vise hensyn over for andre skovgæster. Ved konkurrencer kan man stille krav til arrangørerne om, at der opstilles vagtposter de steder, hvor ruten passerer skovveje med andre skovgæster.

Foto: Jens Friis Lund Foto: Jens Friis Lund Foto: Jens Friis Lund

Foto: Jens Friis Lund

Foto: Jens Friis Lund

Foto: Jens Friis Lund

Mountainbikeruter kan aflønnes ved faste brugsaftaler eller årskort

Faste mountainbikeruter kan aflønnes ved salg af dagskort/årskort på samme måde som ridekort, eller der kan laves en fast brugsaftale, hvor en eller flere klubber betaler for at deres medlemmer må benytte ruten. Ud over at det er nemmere at indgå en aftale med en klub fremfor enkeltbrugere, giver det også lavere transaktionsomkostninger og mindre administrativt arbejde. Herudover har medlemmerne selv en interesse i at holde øje med, at alle overholder aftalen og fx ikke kører uden for ruten samt i at disciplinere ikke-betalende brugere. Det kan lette opsyn og lignende væsentligt for skoven og dermed være med til at holde driftsomkostningerne nede.

Et koriosum

Mountainbike orienteringsløb er en hastigt voksende sport inden for orienteringsløb og mountainbike kredse og vil måske kunne give anledning til nye muligheder for samarbejder mellem mountainbikere, orienteringsløbere og skovejere. Ved at samarbejde med begge disse grupper vil skovejerne potentielt opnå et større kundegrundlag.

Kontakt oplysninger til etablerede mountainbikeklubber kan findes på DCU’s hjemmeside under klubber og teams www.cyclingworld.dk > index.php?p=klubber > spec.php&spec=6.Videnblad nr.: 06.01-29
Forfattere: Suzanne E. Vedel, Jens Friis Lund, Bo Jellesmark Thorsen og Berit Kaae

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt