Dato: 17-01-2017 | Videnblad nr. 05.01-06 Emne: Regional udvikling

Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning.

Landskabet har stor betydning som bo- og besøgssted. Dermed er landskabet også en vigtig udviklingsfaktor og i en tid med høj mobilitet og øgede investeringer i boligen, er denne betydning stigende. 

Fremtidens Landskaber er et landsdækkende forskningsprogram, som i perioden 2013-2017, skal forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. Kilde: www.fremtidenslandskaber.dk
Fremtidens Landskaber er et landsdækkende forskningsprogram, som i perioden 2013-2017, skal forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. Kilde: www.fremtidenslandskaber.dk

Dette gælder overalt, men måske i særlig grad i yderområderne, fordi disse, mere end andre områder, er afhængige af, at flest mulige bliver boende - også ved jobskifte eller ved pensionering - og at flest mulige aktivt vælger at flytte til disse områder. 

Landskabets æstetiske og natur- og kulturhistoriske værdier er centrale i denne sammenhæng, og i enhver kommune er man bevidst om, at uden tilgængelige og attraktive landskaber går det ikke. Hertil kommer, at naturforvaltningen og dermed landskabets naturindhold er kommet i fokus. 

Det er fra politisk side besluttet, at der skal investeres i indsatser, som kan bremse nedgangen i biodiversiteten og på sigt fremme den biologiske mangfoldighed. Vigtige dele af denne indsats består i at prioritere genopretning og drift af naturområderne og i at finde løsninger, som der både er økonomiske rammer for og opbakning til blandt lodsejere og borgere i øvrigt. 

Landbrug og andre aktører

Også landbruget er i kontinuerlig udvikling. Markederne og teknologien ændrer sig, samtidig med at store dele af landbruget er i krise, og mange producenter søger nye veje for at øge værditilvæksten indenfor bedriften.

I stort set alle dele af landet vil udviklingen af landbruget ske i en blanding af konkurrence om jord (herunder konkurrence med fritidslandbrugere og andre jordejere som vandværker, naturfonde mv.) og samspil med lokalsamfundet mere generelt. 

Sådanne udviklingstræk stiller store krav til faglig omstilling og samarbejde på tværs af professionelle fagligheder indenfor det åbne lands planlægning og forvaltning. 

Også inddragelse af de mange forskellige aktører, der berøres af forandringerne hører med i en sådan ny planlægning. De problemstillinger, forandringerne udløser, er ofte komplekse og uden entydige rigtige løsninger. Dette kræver, at der kollektivt og lokalt diskuteres og kan opnås enighed om hvilke løsninger, der bedst passer til den givne situation. 

Ser vi tilbage på to de sidste årtiers offentlige landskabsforvaltning og planlægning i det åbne land, har forandringerne også her været til at få øje på. Forvaltningen og planlægningen er blevet langt mere handlingsorienteret og opgaverne er vokset i omfang og indhold. 

Endelig betød strukturreformen i 2007, at hovedparten af amternes opgaver i det åbne land, blev overtaget af kommunerne, som i deres planlægning er mere udviklingsorienterede og mindre sektoropdelte, end amterne var.

Det tværfaglige arbejde, der er vokset ud af hele denne udvikling mod en mere kompleks og udviklingsorienteret forvaltning i det åbne land, handler om både processer og om integrerede løsninger. På disse områder er der i et tidligere og et igangværende forsknings- og udviklingsprogram indhøstet mange erfaringer med både processer og løsninger (se Kristensen m.fl. 2015 og www.fremtidenslandskaber.dk).   

Processen – om at bringe forskellige former for viden og erfaring sammen og indbygge læring

En borgerinddragende og fagligt integrerende planproces kan tilrettelægges på mange måder og vil i praksis afhænge af konteksten og af områdets og opgavens karakter. Generelt handler det om, at skabe interesse for opgaven, at udvikle visioner og mål der er ejerskab til, at mobilisere ideer, viden og andre ressourcer og bringe det hele sammen i en samlet ramme, der kan handles efter. 

En landskabsforvalter og åben-land-planlægger bør have kompetencer til at tilrettelægge og guide sådanne processer både i relation til de interne arbejdsgange i kommunen og i forhold til møder og workshops med relevante aktører. 

Fremtidens landskaber skal bidrage til opbygning af faglige kompetencer. Kilde: https://fremtidenslandskaber.ku.dk/om/
Fremtidens landskaber skal bidrage til opbygning af faglige kompetencer. Kilde: Fremtidenslandskaber.dk

Nye bud på indretning af landbrugslandskaber

I nyere tid har vi som fagfolk ikke brugt meget tid på at diskutere landbrugslandskabets indretning og behov for forandring. 

Dette er gradvist blevet overladt til især markedskræfterne og den teknologiske udvikling. 

I modsætning hertil har byernes behov for transformation haft stor opmærksomhed fra mange forskellige fagdiscipliner, og de fleste byer har gennemgået store forandringer, som generelt har gjort dem til bedre steder at bo og besøge. 

Også i det åbne lands kulturlandskaber er der behov for fornyelse, ikke mindst i yderområderne. En sådan fornyelse kræver, at det åbne lands indretning kommer på en tværfaglig dagsorden.

Gennem inddragende og tværfaglige processer og nye bud på indretning af vores landbrugslandskaber, der bedre modsvarer nutidens flersidige behov, prøver vi i Fremtidens Landskaber at råde bod på dette. 

Som vist i eksemplet fra Nordfjends (efterfølgende Videnblad nr 5.01-07) kræver gennemførelse af forandringsprocesser i det åbne land, at mange forskellige fagligheder og kompetencer bringes i samspil. Dels skal den disciplin-orienterede faglighed være i orden, dels skal vi kunne arbejde sammen med andre fagområder. 

Endelig skal vi skal også have færdigheder i at kunne indgå i og afholde inddragende og dialogbaserede planprocesser. Det sidste er nye fagområder, som vi først fornyligt er begyndt at arbejde med i vores uddannelser.   

Lone S. Kristensen og Jørgen Primdahl. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Dette Videnblad fortsættes i Videnblad nr 05.01-07 med et eksempel fra Nordfjends ved Limfjorden.


Kilder:
Kristensen, L., Primdahl, H. og Vejre, H., red. (2015). Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid. Bogværket, København.

For information om programmet Fremtidens Landskaber og den igangværende multifunktionelle jordfordeling se Fremtidenslandskaber.dk


Videnblad nr.: 05.01-06
Forfattere: Lone S. Kristensen og Jørgen Primdahl

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt