Dato: 01-02-2007 | Videnblad nr. 10.09-06 Emne: Markedsanalyser

Klippegrøntmarkedet i Tyskland

En markedsanalyse for nordmannsgran og nobilis

I forbindelse med et PAF-projekt, der bl.a. skulle klarlægge og tilvejebringe ny viden omkring nobilis-markedet i Tyskland, er der gennemført en omfattende markedsundersøgelse blandt mellemhandlere og forarbejdningsvirksomheder i Tyskland. Videnbladet gengiver kort nogle af resultaterne af denne undersøgelse.

Det tyske reklamebureau Informationszentrum Nordmanntanne gennemførte i begyndelsen af 2006 en omfattende analyse af distributionskanalerne for klippegrønt. Gennem 350 udsendte spørgeskemaer til mellemhandlere og forarbejdningsindustrier lykkedes det at indsamle vigtige informationer om distributionskanalerne og markedet fra de 150 respondenter. Undersøgelsen var målrettet mod tre grupper af aftagere:

  • Gruppe A: Små aftagere (op til og med 1000 kg klippegrønt/sæson)
  • Gruppe B: Mellemstore aftagere (fra 1000 til og med 5000 kg klippegrønt/sæson)
  • Gruppe C: Store aftagere (mere end 5000 kg klippegrønt/sæson)

Undersøgelsen viste, at det går støt og roligt tilbage med anvendelse af den traditionelle gravdækning på kirkegårdene i de større byer. Det sker i vid udstrækning på grund af de pårørendes ønske om at spare på udgifterne til gravvedligeholdelse, men også af den enkle grund, at flere og flere bliver bisat, hvorved antallet af urnegravsteder i forhold til traditionelle gravsteder øges markant. Dette betyder et formindsket behov for grønt til afdækning. Denne udvikling er indtil videre ikke særlig udtalt i landområderne, hvor forbruget af klippegrønt på kirkegårdene er relativt stabilt.

For produktionen af kranse og traditionelle gravdekorationer, de såkaldte »Gestecke«, spiller klippegrøntet stadig en helt central rolle. Her ser det ud til, at nobilis stadig foretrækkes frem for nordmannsgran. For gravdækningen er det derimod omvendt, idet nordmannsgran tegnersig for de største mængder. Forbruget af klippegrønt som tilbehør til f.eks. blomster fordeler sig ligeligt mellem de to arter (figur 1). Omkring 80 % af forbrugerne/aftagerne af klippegrønt foretrækker at arbejde med 1. kvalitets varer, mens godt 20 % især på grund af prisen er tilfredse med en sekundavare. Samtidig ser det ud til, at man hos især de store forbrugere/handlere kan spore en betydelig stigning i andelen af nordmannsgran på bekostning af nobilis.

Figur 1. Køberne er blevet spurgt om, hvilke typer klippegrønt der anvendes til hvilke formål. Nobilis anvendes ikke uventet mest til forskellige dekorationsformål, især kranse. I buket, håndbuket og blomsteropsætning indgår klippegrønt som en større eller mindre del af en sammensat vare. (Grå = total, Grøn = noblis, Rød = nordmannsgran).

Figur 1. Køberne er blevet spurgt om, hvilke typer klippegrønt der anvendes til hvilke formål. Nobilis anvendes ikke uventet mest til forskellige dekorationsformål, især kranse. I buket, håndbuket og blomsteropsætning indgår klippegrønt som en større eller mindre del af en sammensat vare. (Grå = total, Grøn = noblis, Rød = nordmannsgran).

Nobilisforbruget stiger ganske vist en anelse, men er dog væsentligt mere stabilt på mængden end nordmannsgran, som gennem de senere år har oplevet en stigende efterspørgsel.

Hovedmængden af klippegrøntet anvendes, ikke overraskende, i tidsperioden fra begyndelsen af oktober til midten af december. Det ser dog ud til, at forbruget af nobilis ligger nogenlunde konstant hele perioden igennem, mens forbruget af nordmannsgran koncentrerer sig om de store højtidsdage »Trauer-Tagen« og ligeledes ved begyndelsen af adventsperioden.

Figur 2. Køberne er blevet spurgt, om de har oplevet problemer med leveringen af klippegrønt, og i givet fald hvilke ? De små og mellemstore aftagere er mest tilfredse. De store aftagere har flere kritikpunkter, selvom flertallet ikke har haft problemer. Forskellen på små og store købere kan f.eks. skyldes, at de store er mere kvalitetsbevidste, at de aftager mange sorteringer, at de har flere penge på spil, eller at de i kraft af deres størrelse »tør« klage mere. (Blå = gruppe A, grøn = gruppe B, orange = gruppe C).

Figur 2. Køberne er blevet spurgt, om de har oplevet problemer med leveringen af klippegrønt, og i givet fald hvilke ? De små og mellemstore aftagere er mest tilfredse. De store aftagere har flere kritikpunkter, selvom flertallet ikke har haft problemer. Forskellen på små og store købere kan f.eks. skyldes, at de store er mere kvalitetsbevidste, at de aftager mange sorteringer, at de har flere penge på spil, eller at de i kraft af deres størrelse »tør« klage mere. (Blå = gruppe A, grøn = gruppe B, orange = gruppe C).

Flertallet af de adspurgte er tilfredse med deres leverancer, hvorfor reklamationsraten glædeligvis er meget lav. Størst tilfredshed var der blandt gruppen af små aftagere (gruppe A), mens de store aftagere havde en tilfredshed på 60 %. Blandt de store aftagere vedrørte reklamationerne helt overvejende sortering og kvalitet, og kun i mindre udstrækning forsinkelser i leverancerne (figur 2).

Samtidig efterspørger mange forbrugsvirksomheder og mellemhandlere mere information om både varer og salgsmetoder. Dette gælder både hvad angår salgsunderstøttende aktiviteter samt inspiration til nye anvendelsesformer (figur 3).

Såfremt man måtte ønske at sætte sig lidt dybere ind i undersøgelsen og dens resultater, kan man på den engelsksprogede hjemmeside www.original-nordmann.com få uddybende informationer. Som producent kan resultaterne ikke umiddelbart udmøntes i konkrete tiltag, men for branchen har resultaterne allerede betydet igangsætning af et nyt PAF-støttet projekt – Nordic-green – om afsætning af nobilis klippegrønt. Læs mere om Nordicgreen på .

Figur 3. Hvilke tiltag mener du/I ville være fordelagtige for en yderligere klippegrøntafsætning? De mellemstore aftagere har tilsyneladende de fleste ønsker, måske fordi det er en mere uensartet gruppe. Alle aftagere vil dog gerne have et bedre samarbejde i branchen (mellem køber og sælger) og mere »reklame« til offentligheden om klippegrønt. For at skabe mere opmærksomhed om pyntegrønt og samtidig give nye ideer til brugen af klippegrøntet er der igangsat et nyt projekt - Nordic-green. (Blå = gruppe A, grøn = gruppe B, orange = gruppe C).

Figur 3. Hvilke tiltag mener du/I ville være fordelagtige for en yderligere klippegrøntafsætning? De mellemstore aftagere har tilsyneladende de fleste ønsker, måske fordi det er en mere uensartet gruppe. Alle aftagere vil dog gerne have et bedre samarbejde i branchen (mellem køber og sælger) og mere »reklame« til offentligheden om klippegrønt. For at skabe mere opmærksomhed om pyntegrønt og samtidig give nye ideer til brugen af klippegrøntet er der igangsat et nyt projekt - Nordic-green. (Blå = gruppe A, grøn = gruppe B, orange = gruppe C).

 Videnblad nr.: 10.09-06
Forfatter: Henrik Mainz