Dato: 01-10-2007 | Videnblad nr. 10.07-01 Emne: Toldregler

Eksport af juletræer og pyntegrønt - pas på skadegørere!

Som supplement til salget indenfor EU er der et antal producenter, som eksporterer juletræer til Polen og andre lande i det østlige Europa. I forbindelse med denne eksport er det værd at bemærke sig, at mange lande kræver, at Plantedirektoratet har inspiceret partierne og udstedt et plantesundhedscertifikat, som skal følge sendingen. Dette har til formål at bekræfte officielt, at det pågældende eksportparti er inspiceret og fundet fri for karantæneskadegørere samt praktisk taget fri for øvrige planteskadegørere.

Alm. ædelgranlus er den hyppigste skadevolder på nordmannsgran. Ved eksport til lande udenfor EU skal træerne være praktisk taget fri for skadevoldere; også selv om denne skadevolder forekommer i importlandet. Fotos: Hans Peter Ravn.

Alm. ædelgranlus er den hyppigste skadevolder på nordmannsgran. Ved eksport til lande udenfor EU skal træerne være praktisk taget fri for skadevoldere; også selv om denne skadevolder forekommer i importlandet. Fotos: Hans Peter Ravn.

Plantedirektoratet udarbejder en oversigt over de lande, som vides at stille krav om plantesundhedscertifi­kater samt evt. særlige krav til frihed for planteskadegørere. Bemærk, at der også stilles særlige krav til frihed for planteskadegørere samt udstedelse af plantepas til nogle få områder i EU, hvor der er etableret beskyttede zoner for definerede skadegørere. En aktuel oversigt over de såkaldte karantæneskadegørere kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: www.pdir.dk > Lovstof > Om gartnerier > Bekendtgørelse nr. 100 af 17. februar 2005 om indførsel af planter og planteprodukter m.m. > Bilag 1 og 2.

Er der skadevoldere?

Det har forekommet, at Skov & Landskab er blevet anmodet om at deltage i en besigtigelse af partier af juletræer, som var klar til eksport. I ét tilfælde drejede det sig om 5 ha nordmannsgranjuletræer hos en sjællandsk producent. De havde en salgsmoden størrelse og var blevet solgt til grossist med henblik på salg uden for EU via en dansk mellemhandler.

Der var nu det problem, at kontrolløren fra Plantedirektoratet – efter at have set på træerne – ikke mente at kunne udstede plantesundhedscertifikatet pga. udbredt forekomst af ædelgranlus i træerne. Da der var lidt usikkerhed mht. art og omfang af angrebet, stillede en medarbejder fra Skov & Landskab i sidste halvdel af november til besigtigelsen af arealet sammen med producenten, mellemhandleren og kontrolløren fra Plantedirektoratet.

Ædelgranlus som hindring for eksport

Besigtigelsen efterlod dog ingen tvivl. Selv ud fra velvillig vurdering var der udbredte og kraftige angreb af alm. ædelgranlus. Der var kun få træer uden iøjnefaldende angreb, så selv en individuel mærkning og sortering af træerne ville ikke kunne lade sig gøre. 

Træerne skulle have været skovet og pakket ugen efter, men kun et lille parti fra et hjørne af arealet ville kunne opnå et plantesundhedscertifikat.

Spørgsmålet om hvilke skadevoldere, det drejede sig om, og om tætheden var for stor, var nu afklaret. Der var desværre ikke noget at sige til, at Plantedirektoratet ikke kunne udstede certifikatet på denne baggrund. Det betyder i denne sammenhæng intet, at alm. ædelgranlus allerede er almindeligt forekommende i importlandet. Eksportpartierne skal være »praktisk taget fri for planteskadegørere«.

Kan problemet udbedres?

Den eneste tilbageværende mulighed var at undersøge, om det lod sig gøre at bekæmpe angrebet. Plantedirektoratet ville kun kunne godkende partiet, hvis en ny inspektion senere kunne vise, at bekæmpelsen havde været effektiv, og partiet nu var uden levende skadegørere.

Af de godkendte bekæmpelsesmidler er det kun de syntetiske pyrethroider, der ville kunne have effekt under de givne temperaturforhold. Pyrethroiderne har den bedste virkning i temperatur intervallet 10-20° C. En hurtig undersøgelse viste, at lambdacyhalothrin (Karate®) måtte antages at være det middel, der havde de færreste problemer med at virke ved lave temperaturer. Skovning og pakning kunne ikke udskydes mere end 1-2 uger. Da vejret var relativt fugtigt, ville bekæmpelsesmidlet imidlertid have vanskeligt ved at tørre op. Dette ville medføre arbejdshygiejniske problemer i forbindelse med håndteringen. Sagen endte derfor med, at handlen blev opgivet, og mellemhandleren måtte finde et eksportparti hos en anden producent.

Vær opmærksom på eksportkrav

Læren, der kan drages, må derfor være: Hvis du vil have mulighed for, at dine juletræer eksporteres til lande udenfor EU, bør du være særlig opmærksom på at holde dem fri for skadevoldere i sæsonen inden høst. Dette gælder både insekter, mider og svampe. For karantæneskadegørere er enhver forekomst forbudt, men disse arter er heldigvis yderst sjældne i Danmark. Til brug for direktoratet ved udstedelse af certifikat skal ansøgningen indeholde oplysning om botanisk navn, mængde, oprindelsesland, avleridentifi­kation, afsenderens navn, modtagerland og modtagerens navn. Eksportøren skal yde direktoratet fornøden bistand til gennemførelse af undersøgelsen. Ekspørtøren skal være registreret hos Plantedirektoratet med henblik på fakturering. Blanket hertil findes på Plantedirektoratets hjemmeside www.pdir.dk > Blanketter > Gartneri og planter. Pris for kontrol og udstedelse af certifikat fremgår af betalingsbekendtgørelsen på www.pdir.dk. > Lovstof > Om gartnerier.

Bekendtgørelse om udførsel af planter og planteprodukter m.m.

Uddrag af bekendtgørelsen: »Plantedirektoratet udsteder efter skriftlig ansøgning fra en registreret eksportør plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat for planter (herunder frø) og planteprodukter m.m., der skal føres ind i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union. Ansøgningen skal indeholde oplysning om botanisk navn, mængde, oprindelsessted, avleridentifikation, afsenderens navn, transportmiddel samt modtagerens navn og adresse. Plantedirektoratet kan udstede certifikatet hvis det på baggrund af en undersøgelse af partiet, emballagen og de benyttede transportmidler, skønnes, at partiet overholder modtagerlandets indførselsbestemmelser. Certifikaterne må kun indeholde oplysninger om plantesundhedsmæssige forhold.«

Kilde: Bekendtgørelse nr.185 af 18.marts 2005 om udførsel af planter og planteprodukter m.m.

 Videnblad nr.: 10.07-01
Forfattere: Hans Peter Ravn og Lis Tanderup Stenstrup