Dato: 22-12-2009 | Videnblad nr. 05.08-12 Emne: Klimaskader og ukendte skader

Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer

Der kan være mange årsager til misvækst og planteafgang på kulturarea­ler af nobilis, men normalt findes problemerne i rødderne eller for neden på træet. Nogle eksempler på symptomer beskrives sammen årsagerne til skaden.

Figur 1a. Nobiliskultur med alvorlige vækstproblemer og stor planteafgang flere år efter plantning. På naboarealet var der plantet lærk, som groede fortræffeligt. Foto: Iben M. Thomsen

Figur 1a. Nobiliskultur med alvorlige vækstproblemer og stor planteafgang flere år efter plantning. På naboarealet var der plantet lærk, som groede fortræffeligt. Foto: Iben M. Thomsen

Etablering af nobiliskulturer giver somme tider problemer i form af dårlig vækst og høj planteafgang. Med jævne mellemrum modtager Skov & Landskab således forespørgs­ler om misvækst og plantedød i de første 10 år af nobilis kulturer, og som regel skal årsagen findes under jordoverfladen.

Når vanskelige etableringsforhold har hæmmet rodvæksten, har plan­terne svært ved at udnytte jordens vandindhold. Dette resulterer i korte skud og nåle, fordi stræk­nings­væksten er ufuldstændig. Hvis planten opnår balance i rod/top forholdet, så rodsystemet igen kan sikre en stabil vand- og næringsstofforsyning, bør tilvæksten blive normal igen efter nogle vækstsæsoner.

Er vilkårene for etablering af et tilstrækkeligt rodsystem ringe, kan situationen udvikle sig alvorligt. I stedet for en forbigående hæmning af væksten kan problemet blive en mere eller mindre mislykket kultur, med døde planter og en længerevarende eller i værste fald permanent misvækst (figur 1a). Det kan være vanskeligt at finde problemernes årsag, men i det følgende gives nogle eksempler på skader opstået pga. træernes manglende etableringssucces.

Afkortede rødder

Figur 2. Nobilisplante med L-formet rod (pil), også kaldet andefod. Deformationen opstår, når roden ombukkes ved plantning og klemmes ned i et smalt plantehul. Bemærk de små totter (cirkel), som udgør de minimale årsskud for enden af de tidligere års pæne skudlængder. Foto: Iben M. Thomsen

Figur 2. Nobilisplante med L-formet rod (pil), også kaldet andefod. Deformationen opstår, når roden ombukkes ved plantning og klemmes ned i et smalt plantehul. Bemærk de små totter (cirkel), som udgør de minimale årsskud for enden af de tidligere års pæne skudlængder. Foto: Iben M. Thomsen

Det kan være fristende at købe store, vitale planter til sin kultur, med den tanke at de så vil klare sig bedre i kon­kurrence med ukrudt og have andre etableringsfordele (f.eks. ift. frost og vildtbid). Den type planter har ofte et stort rodsystem, der kan gøre dem vanskeligere at plante. Hvis man under udplantningen hakker en større eller mindre del af rødderne bort, har man med ét slag givet planten et ringere rod-top forhold og dårligere muligheder for at få et veletableret rodsystem.

Denne rodafkortning er særlig uheldig hos nobilis, fordi finrødderne regenererer langsomt. Hvis man ikke kan håndtere plantning af træer med et kraftigt rodsystem, er det bedre at bruge mindre planter, hvor man ikke behøver at afkorte rødder, og i stedet søge at kontrollere ukrudt / græs.

Roddeformationer

Omfanget af roddeformationer stiger i reglen med størrelsen på rodsystemet. Et symptom, vi ofte ser, er, at alle rødder ligger i ét plan med rodspidserne i samme retning. Det sker, hvis man i en fast jord sætter planter i en smal rille, som samtidig ikke er dyb nok til rodsystemets længde. Derfor nødsages man til at presse rødderne fladt sammen og sideværts ned i rillen fra spaden eller plantemaskinen.

Figur 3. For dyb plantning har tvunget planten til at sætte nye rødder knap 10 cm over den oprindelige rodhals (markeret med streg), dvs. lige under det sted på stammen, hvor jordoverfladen nu befinder sig (pil). Foto: Iben M. Thomsen

Figur 3. For dyb plantning har tvunget planten til at sætte nye rødder knap 10 cm over den oprindelige rodhals (markeret med streg), dvs. lige under det sted på stammen, hvor jordoverfladen nu befinder sig (pil). Foto: Iben M. Thomsen

De dårlige vækstforhold fører til den karakteristiske L-formede rod (figur 2). Ofte har planten kun formået at sætte få rødder i andre retninger, hvilket naturligvis har begrænset det område, hvorfra træet kan hente vand og næring.

Endelig ser vi eksempler på, at planterne er sat for dybt, dvs. med rodhalsen mere end 5 cm under jordniveau. Denne skade kendes på, at planten har sat nye rødder højere oppe (figur 3). En del af det oprindelige rodsystem kan være gået til af iltmangel, fordi rødderne er længere nede i jorden, end de tidligere var vant til.

Disse eksempler på dårlig rodudvikling ses i alle slags nåletræskulturer, men det virker som om, nobilis har særligt svært ved at tolerere dyb plant­ning. De nævnte deformationer af rodsystemet kan undgås med en mere omhyggelig plantning.

Rodhæmmende vækstforhold

Figur 1b. Nobilisplanterne var sat lidt dybt og med delvist ombukkede rødder, men det kunne ikke forklare de alvorlige problemer, da der var fin rodvækst til alle sider. Til gengæld var rodsystemet helt overfladisk og manglede dybtgående rødder. Foto: Iben M. Thomsen

Figur 1b. Nobilisplanterne var sat lidt dybt og med delvist ombukkede rødder, men det kunne ikke forklare de alvorlige problemer, da der var fin rodvækst til alle sider. Til gengæld var rodsystemet helt overfladisk og manglede dybtgående rødder. Foto: Iben M. Thomsen

Et rodhæmmende jordlag er kendt frahedeskovbruget, hvor plantning først var succesrig, da man blev i stand til at bryde allaget og give træernes rødder adgang til den underliggende mineraljord. Nogle træarter kan gennembryde jordlag, som ikke er alt for hårde, specielt hvis de har pælerod eller tendens til at lave sænkerødder. Træarter, der laver overfladiske rodsystemer, som rødgran og bøg, vil klare sig dårligere. Nobilis synes også at have problemer med hårde jordlag (figur 1b og 1c).

Et af de værste problemer for træer mht. udvikling og overlevelse af rødder er iltmangel, enten ved komprimering af jorden eller højt vandindhold i jorden. Sidstnævnte er også et problem i forhold til angreb af Phytophthora arter (se Videnblad 5.6-14). Viden om jordbundsforholdene, herunder eventuelle problemer med dræning, er vigtigt for træartsvalget, men særligt i forbindelse med en sart pyntegrøntsart som nobilis.

Figur 1c. Årsagen til den manglende rodudvikling var et hårdt, mørkt lag ca. 30 cm nede i jorden, som forhindrede rødderne i at gå i dybden og nå ned til vand og næring i den sandholdige, lysere mineraljord. Lærk havde åbenbart ikke tilsvarende problemer. Foto: Iben M. Thomsen

Figur 1c. Årsagen til den manglende rodudvikling var et hårdt, mørkt lag ca. 30 cm nede i jorden, som forhindrede rødderne i at gå i dybden og nå ned til vand og næring i den sandholdige, lysere mineraljord. Lærk havde åbenbart ikke tilsvarende problemer. Foto: Iben M. Thomsen

Konklusion

Der kan være mange årsager til misvækst og planteafgang, og i nogle tilfælde virker de samtidigt. Hvis en frostskade kan udelukkes, peger alvorlige problemer med vækst og overlevelse på, at der er noget galt i rødderne. Desværre er der sjældent noget at gøre ved de her beskrevne skadesårsager, men en del af dem kan forebygges ved korrekt valg af areal, plantestørrelse og plantningsmetode, samt jordbearbejdning og dræning hvis påkrævet.

Litteratur

Nielsen, C. N. 1997: Plantning af nobilis. Skoven 29(2): 72.
Nielsen, C. N. 2004: Så brug dog – for pokker – et ordentligt plantemateriale. Skoven 36(2): 68-72.
Nielsen, C. N., Ditlevsen, B. 1998: Rodform på barrodsplanten.Skoven 30(1): 28-29.
Ravn, H. P.; Thomsen, I. M. 2009: Skadedyr og andre problemer i juletræer 2008. Nåledrys 68: 35-41.Videnblad nr.: 05.08-12
Forfattere: Iben M. Thomsen og Christian Nørgaard Nielsen