Dato: 01-03-2007 | Videnblad nr. 05.06-52 Emne: Svampeskader og bekæmpelse

Urea

Brugs- og sikkerhedsvejledning for Urea, som bruges til stødsmøring mod rodfordærver.

Urea - Brugsvejledning

Godkendelse:

Den beskrevne anvendelse af urea kræver ikke godkendelse efter kemikalielovgivningen, da midlet ikke anvendes til direkte bekæmpelse af rodfordærver, men til ændring af de økologiske forhold således at rodfordærver ikke kan etablere sig.

Forbehold:

Ingen

Anvendelse:

 Urea anvendes til forebyggelse af luftbåren infektion af rodfordærver (Heterobasidion annosum) i bevoksninger af Abies-, Picea-, og Pinus-arter.

Midlet påføres det friske stød hurtigst muligt og senest 4 timer efter fældning.

Urea anvendes forebyggende og kan ikke helbrede allerede inficerede stød.

Virkemåde:

Urea virker ved, at enzymer i de behandlede stød omdanner urea til ammoniak. Herved stiger pH i stødfladen til ca. 8, hvilket forhindrer rodfordærveren i at etablere sig.

Læs endvidere Videnblad nr. 5.6-4.

Forhold der fremmer/begrænser virkningen:

Fremmer:  -

Hæmmer: Temperatur nær 0°C

Tidspunkt: Anvendes i perioden hvor rodfordærveren kaster sporer og kan etablere sig på friske stød. I praksis i perioder hvor dagtemperaturen overstiger 5oC.

Produktet anvendes normalt i perioden fra april til oktober. I milde efterår og vintre forlænges stødsmøringsperioden, og i varme forår starter den i marts.

Dosering:

Handelsvare

Skov- og juletræsbevoksninger  20 % i sprøjtevæsken

Den angivne koncentration (20 %) bør som minimum overholdes, da virkningen ellers er usikker.

Efterfølgende beskadigelse af stød, hvor ubehandlet ved blotlægges, vil give rodfordærveren chance for at etablere sig.

Sprøjtevæsken blandes af almindelig urea handelsgødning og vand i forholdet 1 kg urea til 4 liter vand. Vandet bør være 40-50o C varmt for at sikre tilstrækkelig opløsning.

Udbringning:

Påføres stød med hånd- eller tryksprøjte, pensel, børste eller med stødsprøjtningsudstyr på skovningsmaskine.

Blanding:

Bør ikke blandes med andre midler. Kan dog blandes med farvestof for synlig markering af behandlede stød.

Bemærkninger:

Urea anvendt til stødsmøring skal ikke medregnes i kvælstofforbruget i relation til fastsatte N-normer.

Ifølge brugere i praksis har urea en tendens til at korrodere slanger og tilstoppe ventiler og dyser. Det er derfor vigtigt med grundig rengøring af udstyret (incl. tømning og gennemskylning med rent vand), straks efter brug. Man må påregne hyppigere udskiftninger af slanger og andre dele af sprøjteudstyret end ved andre midler.

Urea - Sikkerhedsvejledning

Handelsnavne:

Urea handelsgødning forhandles som regel under navnet ”Urea” eller ”Urea 46”.

Vejledende pris:

Urea 46: 5 kr./kg (pris ekskl. moms)

Personlige værnemidler:

 Gummihandsker (nitril- eller butylgummi evt. engangshandsker), gummistøvler samt:

• ved opblanding: overtræksbukser, beskyttelsesbriller. Ved støvdannelse bæres halvmaske med P2 filter.

• ved udbringning med sprøjte eller børste: overtræksbukser og langskaftede handsker.

Fareidentifikation:

Midlet er ikke godkendt og derfor ikke tildelt fareklasse.

Støv kan virke irriterende på øjne og luftveje.

Førstehjælpspå-foranstaltninger:

Inhalation: Hvil i frisk luft. Ved betydelig påvirkning og vedvarende utilpashed, søg læge (medbring emballage med etikette).

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, og skyl umiddelbart herefter huden med rigeligt vand. Vask huden med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge (medbring emballage med etikette).

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning og søg læge ved vedvarende utilpashed (medbring emballage med etikette).

Brandfare:

Produktet er ikke brandfarligt.

Forhold der skal undgås:

Temperaturer: Undgå kraftig opvarmning.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares tørt.

Bortskaffelse:

Rester og spild skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Rester og spild kan evt. anvendes som gødning.

Krav til uddannelse:

Der er ingen specielle krav til uddannelse, da urea ikke betragtes som et bekæmpelsesmiddel.

Dette Videnblad er udarbejdet på basis af den mest relevante viden og oplysninger fra producent / importør. Skov & Landskab er uden ansvar for, om oplysningerne er tilstrækkelige eller korrekte i alle tilfælde.Videnblad nr.: 05.06-52
Forfattere: Iben M. Thomsen og Niclas Scott Bentsen