Dato: 01-03-2006 | Videnblad nr. 06.03-14 Emne: Reparationsklip og topskudsregulering

Kegleklipning af juletræer 2

Resultater af forsøg

Kegleklipning er en metode til at rette op på et skævt udviklet træ. En større grad af mekanisering vil forbedre både økonomi og ergonomi. Dette Videnblad gennemgår resultater fra forsøg med kegleklipning, mens Videnblad nr. 6.3-13 beskriver de anvendte maskintyper.

Kegleklipning er en metode til at rette op på et skævt udviklet træ. En større grad af mekanisering vil forbedre både økonomi og ergonomi. Dette Videnblad gennemgår resultater fra forsøg med kegleklipning, mens Videnblad nr. 6.3-13 beskriver de anvendte maskintyper.

I forbindelse med formklipning af juletræer er der ofte behov for en grundklipning, som med fordel kan udføres med en mekaniseret kegleklipper. Resultatet af en kegleklipning kan vurderes efter 1-2 vækstsæsoner. I dette forsøg er der anvendt en traktorophængt kegleklipper og keglevinkler på 22 og 30 grader (se Videnblad nr. 6.3-13).

Mellemgrene

Tabel 1. Opgørelse af kegleklipningsforsøg sept. 2005. På de træer hvor øverste kransgren blev klippet, er det gennemsnitlige antal af mellemgrene henholdsvis 16 og 17 det følgende år, hvorimod der er færre mellemgrene i de uklippede parceller.

Tabel 1. Opgørelse af kegleklipningsforsøg sept. 2005. På de træer hvor øverste kransgren blev klippet, er det gennemsnitlige antal af mellemgrene henholdsvis 16 og 17 det følgende år, hvorimod der er færre mellemgrene i de uklippede parceller.

Cylinderformet juletræ
Figur 1. Eksempel på cylinderformet træ – oprindeligt klippet i 22 grader uden klip af øverste grenkrans.

Efter én vækstsæson var det klare visuelle billede ultimo 2004, at mellemgrenene fyldte mere på de klippede træer. Målingerne viste imidlertid, at der ikke var nogen forskel imellem de behandlede træer og kontroltræerne, hverken med hensyn til antal mellemgrene eller længden af mellemgrenene.

Ved målingen i september 2005 kunne det konstateres, at der var flere mellemgrene i de behandlinger, hvor øverste grenkrans (2003 grenkransen) blev klippet i forbindelse med grundklipningen i 2004 (tabel 1).

Træernes udvikling

Figur 3-7 viser træerne i skematisk form på baggrund af måleresultaterne efter endt vækstsæson i 2005. Totalhøjden for træerne varierer fra 205 - 217 cm.

Bredde/højde forholdet er med fradrag for 7 cm fældestab ca. 85 % for de ubehandlede kontroltræer. For træerne grundklippet i 30 grader er bredde/højde forholdet ca. 70 % (figur 4 og 6), mens det for træerne grundklippet i 22 grader er 55-60 % (figur 5 og 7).

Kegleformet juletræ
Figur 2. Eksempel på kegleformet træ – oprindeligt klippet i 30 grader med klip af øverste grenkrans.

Det skal bemærkes, at ovenstående %-tal vil ændre sig i opadgående retning, såfremt træerne bliver topskudsreguleret.

Træernes form

Det fremgår, at træer kegleklippet i 22 grader (figur 1) er tæt på en cylinderform. Det må antages, at tendensen til cylinderform vil blive endnu tydeligere efter endnu en vækstsæson. Træerne kegleklippet i 30 grader (figur 2) har bevaret en kegleform; men er væsentlig smallere end kontroltræerne.

I de to behandlinger, hvor sidste års grenkrans blev klippet i forbindelse med grundklipningen, er der en tendens til, at træet bliver meget smalt netop her. Herved kommer det til at se ud som to kegler ovenpå hinanden. Tydeligst ses det i behandlingen med grundklipning på 22 grader i figur 7.

Med hensyn til sårheling efter grund­klipningen kan det konstateres, at der bør gå mindst 2 vækstsæsoner fra indgrebet udføres, til træerne skal sælges. Det passer fint med, at grundklipningen bør udføres, når træerne er omkring 1 meter i højden.

Figur 3. Kontroltræ uden kegleklipning.
Figur 3. Kontroltræ uden kegleklipning.
Figur 4. 30 graders kegleklipning ekskl. 2003 grenkrans i maj 2004 + knoppilning af grenkrans 2004 og 2005.
Figur 4. 30 graders kegleklipning ekskl. 2003 grenkrans i maj 2004 + knoppilning af grenkrans 2004 og 2005.
Figur 5. 22 graders kegleklipning ekskl. 2003 grenkrans i maj 2004 + knoppilning af grenkrans 2004 og 2005.
Figur 5. 22 graders kegleklipning ekskl. 2003 grenkrans i maj 2004 + knoppilning af grenkrans 2004 og 2005
Figur 3. Kontroltræ uden kegleklipning.
Figur 3. Kontroltræ uden kegleklipning.
Figur 6. 30 graders kegleklipning incl. 2003 grenkrans i maj 2004 + knoppilning af grenkrans 2004 og 2005.
Figur 6. 30 graders kegleklipning incl. 2003 grenkrans i maj 2004 + knoppilning af grenkrans 2004 og 2005.
Figur 7. 22 graders kegleklipning incl. 2003 grenkrans i maj 2004 + knoppilning af grenkrans 2004 og 2005.
Figur 7. 22 graders kegleklipning incl. 2003 grenkrans i maj 2004 + knoppilning af grenkrans 2004 og 2005
Figur 3-7 Træernes udseende i skematisk form efter 2 vækstsæsoner, tegnet i simuleringsprogrammet Noarc.

Anbefalinger

På baggrund af forsøgsresultaterne kan det anbefales, at grundklipningen udføres:
Ved en træhøjde på ca. 1 meter og minimum 2 vækstsæsoner før salg.
Med en keglevinkel på 25-30 grader. Mindste vinkel ved efterfølgende topskudsregulering.
Uden at klippe øverste kransgren, som blot knoppilles.
Med efterfølgende knoppilning af øverste grenkrans de kommende år.

Da der i forsøget har været arbejdet med en prototype, er der ikke foretaget egentlige tidsstudier, hvorfor præstationer og økonomi vil blive belyst i et senere Videnblad.

Projektet er finansieret af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt.Videnblad nr.: 06.03-14
Forfattere: Frans Theilby og Niels Kjær Laursen