Dato: 01-06-2006 | Videnblad nr. 06.03-15 Emne: Reparationsklip og topskudsregulering

Bredsprøjtning med Pomoxon 1

Effekt på træerne

Forsøg med bredsprøjtning med Pomoxon viser, at det er muligt med den rette dosering og behandlingshyppighed at opnå en god vækstregulerende virkning. Denne anvendelse kræver dog en ny godkendelse af midlet.

For at optimere udbyttet i juletræskulturer med nordmannsgran foretager en stor del af de danske producenter vækstregulering af træernes toppe. Vækstreguleringen udføres enten mekanisk med Top-Stop® tang eller kemisk med Pomoxon ved påføring af væsken på træernes toppe med malerruller. Efter et pilotprojekt med praktisk afprøvning i 2004 blev der i sommeren 2005 lavet et kontrolleret forsøg med bredsprøjtning med Pomoxon, idet økonomien i en sådan behandling forventes at være bedre. Derudover er kapaciteten meget højere ved bredsprøjtning end ved de nuværende metoder.

Forsøget

Forsøget havde følgende formål:
Gennem forsøg afprøves nordmannsgrans tålsomhed overfor udbringning af vækstreguleringsmidlet Pomoxon ved bredsprøjtning i træernes vækstperiode.
At undersøge den væksthæmmen­de effekt på top- og sideskud ved bredsprøjtning i sammenligning med de kendte metoder.
At forenkle og rationalisere arbejdsgangen ved vækstregulering og at forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold.
At sammenligne forbrug af Pomoxon og spild på jorden under træ­erne ved henholdsvis den traditionelle påføringsmetode og bredsprøjtning, og set i forhold til kulturens dækningsgrad.
Sidstnævnte formål er endnu ikke færdigbehandlet og vil blive beskrevet på et senere tidspunkt sammen med omfanget af skader.

Forsøgets opbygning med vandmængde, dosering, antal behandlinger, behandlingstidspunkt og temperaturer ved udbringning fremgår af tabel 1. Som kontrol i forsøget anvendtes dels 0-parceller, der ikke blev sprøjtet, dels traditionel behandling med malerruller, hvor parcellerne er behandlet over to gange ved en topskudslængde på 10 til 18 cm. Hvert topskud er kun behandlet én gang. Bredsprøjtning er udført med en Fox F-200 el rygsprøjte med 18 l tank monteret med 100 cm spredebom og fladdyse nr. 14 og et tryk på 2-3 bar.

Tabel 1. Forsøgsplan for bredsprøjtningsforsøgene med Pomoxon.

Tabel 1. Forsøgsplan for bredsprøjtningsforsøgene med Pomoxon.

Resultater

Ved analysen af de forskellige behand­lingers effekt på topskudslængden blev det konstateret, at andre faktorer end sprøjtning med Pomoxon havde indflydelse på væksten. Topskuddets længde på behandlings­tidspunktet har stor indflydelse på den endelig topskudshøjde, men også træets højde spiller ind. Disse, såkaldte co-variater, er inddraget i databehandlingen, så deres effekt så at sige »neutraliseres«.

Topskudshøjde

Der er effekt af behandling, idet de behandlede træer adskiller sig fra de ubehandlede (figur 1). Der er en sikker effekt af dosering og antal gange, der behandles. Dette betyder, at både højere dosering og flere behandlinger giver kortere topskud. Ud fra en gennemsnitseffekt på topskudslængden, kan man ved at øge dosering med 1 liter/ha forkorte topskud med 2,3 cm, og ved at behandle en gang mere forkorte topskud med 3,5 cm.

Fordeling af topskudshøjder indenfor de forskellige intervaller fremgår af figur 2. Den optimale topskudslængde ved en træhøjde på 100 cm, hvor træet har 2-3 vækstsæsoner tilbage inden høst, skal være i spændet mellem 40-45 cm, hvor det de efterfølgende år bør ligge på 35-40 cm. Målet i forsøget var at få så stor del som muligt af topskudslængderne til at falde indenfor intervallet 30 til 45 cm.

For ubehandlede træer ses, at ca. 35 % af træerne har topskud over 45 cm og ca. 5 % under 30 cm. Således er ca. 60 % af træerne i den ønskede gruppe.

Resultatet af kontrolbehandling med malerruller viser, at 65 % af topskuddene er blevet under 30 cm, 30 % er i den ønskede gruppe mellem 30 - 45 cm og 5 % er over 45 cm. Ved bredsprøjtning med en dosering på 1,5 l/ha og behandling 2 til 3 gange ses en mere tilfredsstillende fordeling, idet flere skud er mellem 30 og 45 cm.

Sideskud

Den væksthæmmende effekt af behandlingerne på længden af sideskud i øverste grenkran ses på figur 3. Figuren viser en forskel på 2,7 cm mellem 0-parcel og den bedste effekt ved 6 liter/ha og 3-4 behandlinger. De øvrige behandlinger viser kun mindre variation uden statistisk sikker forskel i forhold til de ubehandlede træer.

Figur 1. Endelige topskudshøjder ved forskellige doseringer og antal behandlinger (1-4) efter vækstsæsonen 2005. Søjler markeret med samme bogstav adskiller sig ikke statistisk fra hinanden. Alle behandlede træer adskiller sig fra de ubehandlede kontroltræer.

Figur 1. Endelige topskudshøjder ved forskellige doseringer og antal behandlinger (1-4) efter vækstsæsonen 2005. Søjler markeret med samme bogstav adskiller sig ikke statistisk fra hinanden. Alle behandlede træer adskiller sig fra de ubehandlede kontroltræer.

Figur 2. Fordeling af topskudshøjder i 3 højdeklasser, under 30 cm, 30-45 cm og over 45 cm. Idealet er at få så mange træer som muligt  i højdeklassen 30-45 cm.

Figur 2. Fordeling af topskudshøjder i 3 højdeklasser, under 30 cm, 30-45 cm og over 45 cm. Idealet er at få så mange træer som muligt i højdeklassen 30-45 cm.

Figur 3. Effekten af forskellige doseringer og antal behandlinger (1-4) på længden af sideskud i øverste grenkrans. Søjler markeret med samme bogstav adskiller sig ikke statistisk fra hinanden. 3 og 4 behandlinger med 6 l/ha adskiller sig fra ubehandlede kontroltræer. Ellers er der ikke forskelle på behandlingerne.

Figur 3. Effekten af forskellige doseringer og antal behandlinger (1-4) på længden af sideskud i øverste grenkrans. Søjler markeret med samme bogstav adskiller sig ikke statistisk fra hinanden. 3 og 4 behandlinger med 6 l/ha adskiller sig fra ubehandlede kontroltræer. Ellers er der ikke forskelle på behandlingerne.

Konklusion

Både pilotprojekt og forsøget i 2005 viste, at der sker en positiv væksthæm­ning af træernes topskud ved bredsprøjtning med Pomoxon i nordmannsgran. Vækstregulering opnås selv ved den laveste dosering og kun én behandling, samtidig med at topskudslængderne fordeler sig med en stor andel indenfor spændet 30-45 cm.

Resultaterne fra dette projekt peger på, at det er muligt, med en dosering på 1,5 l Pomoxon og med 1 til 4 behandlinger i vækstsæsonen, at kontrollere udviklingen af træernes topskudsvækst på tilfredsstillende vis.

Effekten på sideskudsvæksten er ikke tilstrækkelig til at kunne undgå en manuel/mekanisk regulering af sideskuddene. Selv ikke ved høj dosering og 4 behandlinger. Her kan tidspunktet for første behandling måske spille ind, idet dette er planlagt under hensyn til optimal længde på topskud ved behandling. Normalt springer sideskud tidligere ud end topskud, og det kan betyde, at disse er så langt fremme i vækst, at den væksthæmmende effekt er aftagende ved behandlingstidspunktet.

Bredsprøjtning med Pomoxon er i dag ikke godkendt til brug i juletræskulturer til vækstregulering. Efter en nærmere miljøvurdering af bredsprøjtning med Pomoxon vil det blive besluttet, om det vil være muligt at opnå en form for godkendelse af midlet til bredsprøjtning i juletræskulturer.    Videnblad nr.: 06.03-15