Dato: 01-11-2006 | Videnblad nr. 06.03-16 Emne: Reparationsklip og topskudsregulering

Bredsprøjtning med Pomoxon 2

Effekt på miljø

Forsøg med bredsprøjtning med Pomoxon viser, at det er muligt med den rette dosering og behandlingshyppighed at opnå en god vækstregulerende virkning, med lav risiko for skader. Depositionen af Pomoxon på jorden er dog større ved bredsprøjtning, og bredsprøjtning med Pomoxon kræver en ny godkendelse af midlet.

For at optimere udbyttet i juletræskulturer med nordmannsgran foretager en stor del af de danske producenter vækstregulering af træernes toppe. Vækstreguleringen udføres enten mekanisk med Top-Stop® tang, eller kemisk med Pomoxon ved påføring af væsken på træernes toppe med malerruller. Efter et pilotprojekt med praktisk afprøvning i 2004 blev der i sommeren 2005 lavet et kontrolleret forsøg med bredsprøjtning med Pomoxon for at undersøge effekten af forskellige doseringer og antal behandlinger. I foråret 2006 blev der lavet endnu et forsøg til undersøgelse af hvor meget sprøjtevæske træerne opfanger ved bredsprøjtning.

Projektets resultater mht. effekt på top- og sideskud er beskrevet i Videnblad nr. 6.3-15. Dette Videnblad beskriver resultater mht. skader på træerne og deposition af sprøjtemiddel på jorden.

Skader

Skader på træernes årsskud er opgjort efter en skadescore fra 0 - 5, hvor 0 er træer uden skade, 1 mindre gulfarvning, 2 stærkere gulfarvning, 3 stærkere gulfarvning, krumning og lettere nåletab, 4 meget korte årsskud, nåletab, misvækst og betydende krumning, og 5 døde skud og stærk misvækst.

Det generelle billede viser, at både antallet af skader samt alvorligheden af skader stiger ved en øget dosering og ved flere behandlinger (figur 1). Ikke overraskende er skadesniveauet lavest ved de ubehandlede kontroltræer, men det ses at anvendelse af 1,5 l/ha optil 3 gange i løbet af vækstsæsonen har givet skader på niveau med roller behandling.

Deposition

Ved at udbringe vækstreguleringsmiddel med bredsprøjtning frem for ved påstrygning har der fra myndigheders side været fokus på, at en del af sprøjtemidlet rammer ved siden af træerne og således udgør en potentiel forureningskilde. For at undersøge og kvantificere dette aspekt ved bredsprøjtning blev der i foråret 2006 gennemført en undersøgelse af deposition på jorden ved henholds­vis bredsprøjtning og påstrygning af Pomoxon med malerruller (roller).

Figur 2. Forsøgsopstilling til måling af deposition på jorden. I forsøget indgik i alt 10 sådanne opstillinger.

Figur 2. Forsøgsopstilling til måling af deposition på jorden. I forsøget indgik i alt 10 sådanne opstillinger.

Metode

Vækstrummet mellem to træer blev dækket med 15 strimler filterpapir, og yderligere fire strimler blev sat op i højde med træernes topskud til at måle den udbragte mængde. Der blev lavet i alt 10 opstillinger som vist på figur 2 tilfældigt fordelt i 2 sektioner af en juletræskultur på Clausholm, fem opstillinger til bredsprøjtning og fem til »roller« behand­ling. Derefter blev sektionerne behandlet med Pomoxon. Når træerne blev sprøjtet med Pomoxon og ikke bare rent vand var det for at tage højde for, at Pomoxon kan ændre vandets overfladespænding, og dermed en række egenskaber ved sprøjtevæsken som f.eks. dråbestørrelse og retention. Yderligere var sprøjtevæksen blandet med natrium-flourecin, som er et floureserende middel. Efter behandlingen med Pomoxon blev papirstrimlerne indsamlet og sendt til Danmarks JordbrugsForskning for nærmere analyse. Mængden af Na-flourescin på papirstrimlerne kan bestemmes ved flourescensanalyse, og da forholdet mellem Na-flourescin og Pomoxon i sprøjtevæsken er kendt fås et kvantitativt mål for mængden af Pomoxon, der er faldet på jorden.

Resultater

Resultaterne viser, at der er forskel på både mængde og fordeling af sprøjte­væske på jorden ved de to udbringningsmetoder.

Figur 1. Fordeling af skader i skadekategorierne 0-4. Der er ikke konstateret træer med skadescoren 5.

Figur 2. Fordeling af skader i skadekategorierne 0-4. Der er ikke konstateret træer med skadescoren 5.Forsøget tog udgangspunkt i 2 sprøjtemodeller. Ved bredsprøjtning blev der anvendt 200 l væske pr ha og 1,5 l Pomoxon pr ha. Dette medfører, at der i alt udbringes 1500 ml/ha Pomoxon, eller 22,5 g/ha NNA, som er aktivstoffet i Pomoxon. Ved »roller« behandling anvendtes 12 l væske pr ha med 1,5 % Pomoxon. I denne situation udbringes 180 ml Pomoxon, eller 2,7 g/ha NNA. Ved bredsprøjtning forekommer NNA i en koncen­tration på 0,011 %, mens koncentrationen er dobbelt så høj ved »roller« behandling (0,023 %). Der er således stor forskel på den potentielle spredning af Pomoxon til miljøet.

Tabel 1. Gennemsnitlig og fordelt deposition af Pomoxon på jorden ved udbringning med hhv. bredsprøjtning og »roller«.

Det ses, at den målte udbragte mængde er noget lavere end de forventede 1500 ml/ha. Dette kan til dels tilskrives afdrift, men det væsentligste årsag er nok utilstrækkelig kalibrering af sprøjten. Den samlede deposition på jorden er målt til 313 ml Pomoxon pr ha svarende til at træerne har opfanget 52 % af den udsprøjtede mængde. Tilsvarende er der ved »roller« behandling målt en samlet deposition på 8 ml/ha.

Figur 3. spredningsmønster ved udbringning af Pomoxon ved bredsprøjtning. Figuren angiver mængden af Pomoxon på filterpapirstrimlerne, der hver måler 21,6 cm2.

Figur 3. spredningsmønster ved udbringning af Pomoxon ved bredsprøjtning. Figuren angiver mængden af Pomoxon på filterpapirstrimlerne, der hver måler 21,6 cm2.Der er stor forskel på fordelingen af sprøjtemiddel afsat på jorden. Ved bredsprøjtning ses, at depositionen midt mellem planterækkerne er på niveau med oven over planterækken, mens der i selve planterækken er meget mindre deposition. Ved »roller« behandling er det modsat. Der er den største deposition målt i planterækken og det skyldes at sprøjtevæsken løber ned ad stammen.

Diskussion

Ved dette forsøg blev 4,5 % af jordoverfladen omkring juletræerne dæk­ket med filterpapir. Tolkningen af re­sultaterne bygger således på en forventning om, at sprøjtevæsken fordeler sig nogenlunde jævnt på arealet. Figur 3 viser spredningsmønsteret for de fem opstillinger til bredsprøjtning. Cirklerne angiver juletræernes diameter. Forsøgsopstillingerne lå ikke på række ved forsøgets gennemførelse. Der ses et meget homogent spredemønster og den anvendte metode vurderes som tilstrækkelig præcis.

Ved »roller« behandlingerne er der ikke noget tilsvarende mønster. 74 % af den samlede deposition er målt på 3 stykker papir. Heraf lå to ved stammer (63 %) og ét midt mellem rækkerne (11 %). At så stor en del af den samlede deposition måles på så få stykker papir antyder en vis tilfældighed i fordelingen af sprøjtevæske på jorden. Dette forsøg giver således nok ikke et retvisende billede af depositionen af Pomoxon ved anvendelse af »roller«. Resultaterne her må antages at underestimere den sande deposition. Dette til trods er depositionen af Pomoxon på jorden formentlig stadigvæk væsentlige lavere ved »roller« behandling end ved bredsprøjtning.

Konklusion

Forsøget har vist, at anvendelse af bredsprøjtning til udbringning af Pomoxon kan give tilfredsstillende resultater hvad angår effekten på topskud. Skadeniveauet kan holdes på niveau med den traditionelle »roller« behandling ved bredsprøjtning med 1,5 l/ha op til 3 gange i løbet af vækstsæsonen.

Depositionen af Pomoxon på jorden er væsentlig større ved bredsprøjtning end ved »roller« behandling. Ved bredsprøjtning kan juletræer i 115 cm højde forventes at opfange ca. 50 % af sprøjtevæsken.

Ved »roller« behandling sker den største deposition af Pomoxon ved træernes stamme pga. nedløb fra topskuddet.Videnblad nr.: 06.03-16
Forfattere: Jan Jürgensen og Niclas Scott Bentsen