Dato: 05-05-2011 | Videnblad nr. 11.06-03 Emne: Lovgivning

Sikkerhedskrav ved brug af lift

En del skovdistrikter og entreprenører lejer lifte til beskæring og fældning af træer langs veje. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og arbejdet med motorsav skal foregå efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger.

Lift på lastbil i skoven
Arbejde fra lift kræver erfaring og kendskab til Arbejdstilsynets regler. Foto: Ole Sejr Jacobsen

Beskæring og fældning fra lift er en arbejdsteknik, som anvendes mange steder i de grønne forvaltninger, herunder skovbruget. Under udførelsen af dette specialistarbejde kan der opstå mange farlige situationer, og selv for den erfarne bruger er det ikke uden farer. Nogle er uforudsigelige, mens andre kan forudsiges og begrænses ved at lave en grundig risikovurdering, der omfatter både brugen af lift og motorsav.

For at minimere risikoen ved arbejde med motorsav fra lift er det vigtigt, at brugeren er veluddannet og kender til både de almindelige regler om brug af lift samt de mere specifikke regler, der knytter sig til dette arbejde.

Leje af lift

Da brug af lift er blevet så almindeligt i den grønne sektor, er antallet af udlejere stort, og der findes mange forskellige lifttyper. Det er vigtigt som bruger at kende den lift, man har valgt til den opgave, man står overfor. Her er der ofte stor hjælp at hente hos udlejningsfirmaerne. Det er dog vigtigt selv at have en grundlæggende kendskab til lifte og deres indretning, da der udover udlejeren også påhviler brugeren et stort ansvar mht. kontrol af det udstyr, der benyttes. Se nedenstående tabel.

  

Påhviler
udlejer/ejer

Påhviler brugeren

Der medfølger betjenings-, bruger- og vedligeholdelses-anvisninger på dansk, og de opbevares ved personløfteren (liften).

x

Personløfteren (liften) er statisk prøvebelastet, og attesten herfor opbevares i journalen.

x

Standpladsen er forsynet med faldsikringsudstyr og fastgørelse til dette udstyr.

x

Ved væsentlige fejl og mangler skal personløfteren tages ud af brug og må ikke bruges, før det er bragt i orden.

x

x

Mindst hver 12. måned skal den gennemgå hovedeftersyn, afprøves og prøvebelastes af sagkyndige.

x

Leverandørbrugsanvisningen følges.

x

Underlaget kan bære ved opstilling.

x

Personer i kurven skal anvende faldsikringsudstyr.

x

Liften må kun benyttes, når der en person tilstede, der kan nødsænke kurven.

x

Liften må kun flyttes med ubemandet mandskabskurv og i transportstilling.

x

Liften må ikke forlades med mandskabskurven i løftet position.

x

Oversigt over hvilket ansvar der påhviler henholdsvis udlejeren/ejeren samt brugeren af lifte.

Brugsanvisninger og regler

Der er en række sikkerhedsmæssige krav, man som lejer og bruger af liften bør være opmærksom på. Primært bør man sikre sig, at der ved levering af liften med følger en dansksproget brugsanvisning og en journal, som dokumenterer, at liften har gennemgået et hovedeftersyn inden for de sidste 12 måneder.

Inden arbejdet påbegyndes, er det vigtigt, at brugeren læser de medfølgende brugsanvisninger og attester. Heri fremgår det, hvordan og hvilke eftersyn man skal lave inden brug, samt hvordan man nødsænker kurven ved funktionsfejl. Et klistermærke på liften angiver, hvornår liften sidst er blevet kontrolleret og belastningsafprøvet.

I Arbejdstilsynets meddelelse nr. 2.04.4 beskrives sikkerhedskravene og i At-meddelelse nr. 2.04.3 oplyses om anvendelse af »transportable personløftere med arbejdsstandplads«, dvs. arbejde fra lift.

Herudover gøres der opmærksom på, at unge under 18 år ikke må beskæftiges som fører eller operatør og ikke må udføre arbejde i arbejdskurv over 5 meters højde.

Journal

På eller i nærheden af liften skal der findes en journal, hvoraf det skal fremgå, at liften er anmeldt til Arbejdstilsynet af ejeren. Anmeldelsen skal være foretaget på en særlig blanket (B 83.93), eller via elektronisk anmeldelse på www.virk.dk.

Det skal tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte oplysninger, der er indført i journalen. Journalbog kan købes hos Erhvervsskolernes Forlag www.ef.dk, best. nr. 61051-01: Personløfterjournal. Se også At-anvisning nr. 2.3.0.2 om personløfterjournal.

På eller i nærheden af liften skal der findes en journal, som skal indeholde:

 • Dokumentation for undersøgelse af liftens stabilitet.
 • Dokumentation for belastningsprøver.
 • Certifikat for bæremiddel/undervogn.
 • Oplysninger om eftersyn og evt. konstaterede fejl og mangler.
 • Oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.
 • Oplysninger om udskiftninger i bæremiddel/undervogn.
 • Oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedrørende liften.

Vedligeholdelse og eftersyn

Under reparations- og vedligeholdelsesarbejder skal liften være i transportstilling eller understøttet af en forsvarlig blokeringsordning. Mindst én gang hver 12. måned skal liften gennemgå et hovedeftersyn, afprøves og prøvebelastes af leverandøren eller anden sagkyndig.

Én gang om året skal liften gennemgå et hovedeftersyn af en person, der efter Arbejdstilsynets praksis har:

 • Kendskab til liftens tekniske opbygning og funktion.
 • Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af liften.
 • Kendskab til liftens brugsanvisning.
 • Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til liften.
 • Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav, f.eks. færdselsmyndighederne.
 • Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering, f.eks. svejsning.

Ved hovedeftersynet tjekkes mekaniske dele, sikkerhedsudstyr, betjeningsorganer, energitilførsel, eludrustning, hydrauliske og pneumatiske komponenter. Desuden afprøves liftens funktioner, og der foretages en prøvebelastning. Prøvelasten er lig redskabets største tilladelige belastning + 50 % heraf, dog mindst 100 kg.

Belastningsprøven skal udføres af de for liften mest ustabile stillinger, dvs. med liftens største løftehøjde og største udlæg. Se i øvrigt At-anvisning nr. 2.3.0.3 om belastningsprøver.

Resultaterne af hovedeftersynet skal indføres i journalen. Ved væsentlige fejl og mangler skal liften tages ud af brug og må ikke bruges, før det er bragt i orden. Hvis der sker uheld med liften, er det afgørende, at man kan dokumentere, at kravene er overholdt.

Arbejde med motorsav fra lift

To forskellige typer motorsave
Topbetjente motorsave er ikke tilladte til brug fra lift, jf. Arbejdstilsynets regler (At-vejledning B.5.1.1). Kun almindelige motorsave må anvendes. Foto: Ole Sejr Jacobsen

For arbejde med motorsav fra lift gælder endvidere:

 • Brug af korrekte personlige værnemidler: Hjelm med høreværn og visir, skærebukser, skærestøvler, handsker samt kompresforbinding.
 • Skærejakke er ikke et lovkrav, men kan være en fordel i nogle situationer.
 • Man må ikke save over skulderhøjde, og begge hænder skal være på saven.
 • Motorsaven må ikke være fortøjet til liften.
 • Motorsaven skal altid startes udenfor kurven og med kædebremsen aktiveret.
 • Hvis man er to mand i kurven, må andenmanden ikke holde de grene eller stammestykker der saves af, hvis der benyttes motorsav.
 • Vær opmærksom på el-ledninger i arbejdsområdet.
 • Sørg for sikkerhedsafmærkning eller afspærring ved arbejde på befærdede arealer.
 • Liften skal anbringes, så grene og stammestykker ikke kan falde ned i liften eller kurven.

Arbejdstilsynet anbefaler endvidere, at for at begrænse risikoen ved arbejde med motorsav fra lift bør følgende forholdsregler overvejes:

Savning fra liftkurv
Alt savearbejde skal foregå uden for kurven. Foto: Ole Sejr Jacobsen

Der bør kun være én person med sav i liftkurven. Man bør arbejde med en langskaftet motorkædesav, så der ikke er fare for andre personer i kurven. Man bør indrette liftkurven, så den person, som ikke saver, er effektivt afskærmet fra saven. Begge personer i liftkurven kan have fordel af et særligt kursus i beskæring og nedfiring fra personlift, som er anerkendt af Arbejdstilsynet.Videnblad nr.: 11.06-03
Forfatter: Ole Sejr Jakobsen