Dato: 01-01-2008 | Videnblad nr. 05.07-20 Emne: Konvertering til naturnærdrift

Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald)

Dette og en række andre Videnblade giver forslag til kulturmodeller, som skal ses i sammenhæng med konverteringsmodellerne (Videnblade 5.7-02 til 5.7-14). De skal således primært betragtes som inspirationsgrundlag for at udvikle egne kulturmodeller, tilpasset de lokale forhold og konkrete skovdyrkningsmæssige muligheder og erfaringer samt den aktuelle økonomi i skovdriften. Modellerne bygger i videst mulig udstrækning på »at lade naturen hjælpe til« for herved at spare på kulturudgifterne. 

Kulturmodel
Kulturmodel med rødgran, skovfyr og birk

Formål

Modellen retter sig primært mod hederegionen og kan danne udgangspunkt for både lystræ- såvel som skyggetrædominerede skovudviklingstyper. Selvom modellen ligeledes kan anvendes i de gamle skovegne, afspejler investeringsniveauet, at den retter sig mod mere lavtproducerende, næringsfattige lokaliteter. Birken er central for konverteringen af disse mere ekstensive lokaliteter, og modellen kan passende bruges til at sikre en større andel af birk i de plantager, hvor arten endnu ikke har etableret sig.

Målet er hurtigt at få genskabt skovklimaet gennem plantning af stabile lystræarter, og der skabes et fleksibelt udgangspunkt for på et senere tidspunkt at indbringe kulturfølsomme træarter som f.eks. bøg og douglas, hvis det er i overensstemmelse med den valgte skovudviklingstype.

Forudsætninger

Modellen tager udgangspunkt i de situationer, hvor man er nødsaget til at anvende en eller anden form for modificeret renafdrift. Valget af de hårdføre lystræer afspejler det manglende skovklima. Afhængig af valgt skovudviklingstype vil det dreje sig om blivende arter, eller de vil tjene som første trin i et successionsforløb til en mere klimakspræget skovsamfund.

Lærk og skovfyr med selvsået birk og røn
Kultur efter stormfald af lærk og skovfyr med selvsået birk og røn samt enkelte sitka. Foto: J. B. Larsen

Kulturanlæg og pleje

Der etableres 4 grupper af 40*40m (0,16 ha.) birk pr. 10 ha. Grupperne koncentreres i de vestlige dele af arealet af hensyn til fremtidig frøspredning. Selvom birk generelt ikke hører til de mest eftertragtede af vildtet, vil der dog ofte skulle hegnes i de nåletræsdominerede plantager.

Mellem birkegrupperne plantes på stor afstand hårdføre pionerer af skovfyr og/eller lærk (f.eks. en gennemsnitlig afstand på 2,2m.*2,5m). Afstanden kan af kvalitetsmæssige årsager varieres over arealet. Behovet for at plante mellem birkegrupperne vurderes i forhold til mulighederne, for om der hurtigt indfinder sig en spontan foryngelse af f.eks. eg, skovfyr, gran mv. I investeringsmodellen regnes der med tilplantning af hele arealet.

De fremtidige faste kørespor tilplantes ikke, og der holdes passende afstand til hjørner, veje, fortidsminder, søer mv. Med jordbearbejdning og nedtagning af hegn kan der opstilles følgende investeringsmodel:

Investeringsmodel

Jordbearbejdning 4.600 kr/ha
Planter a 2 kr:
Birk 250 planter pr. gruppe = 100 pr. ha
Skovfyr/lærk på 2,2*2,5m. = 1.350 pr. ha.
2.900 kr/ha
Plantning (1.450 * 2 kr.) 2.900 kr/ha
Hegn (25 kr. pr m) 1.600  kr/ha
Kulturetablering 12.000 kr/ha
Kulturpleje 1.500 kr/ha
Kulturinvestering ialt 13.500 kr/ha

Kilde

J. Bo Larsen (red.) 2005: Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.Videnblad nr.: 05.07-20
Forfatter: J. Bo Larsen