Dato: 01-03-2008 | Videnblad nr. 05.07-21 Emne: Konvertering til naturnærdrift

Kulturmodel: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession efter renafdrift eller stormfald

Dette og en række andre Videnblade giver forslag til kulturmodeller, som skal ses i sammenhæng med konverteringsmodellerne (Videnblade 5.7-02 til 5.7-14). De skal således primært betragtes som inspirationsgrundlag for at udvikle egne kulturmodeller, tilpasset de lokale forhold og konkrete skovdyrkningsmæssige muligheder og erfaringer samt den aktuelle økonomi i skovdriften. Modellerne bygger i videst mulig udstrækning på »at lade naturen hjælpe til« for herved at spare på kulturudgifterne. 

Kulturudvilingsmodel
Kulturmodel med eg, birk, rødgran og skovfyr

Formål

Modellen tænkes anvendt efter afvikling - planlagt eller utilsigtet - af mindre bevoksninger af gran i samtlige regioner. Især på lokaliteter og under forhold hvor der erfaringsmæssigt hurtigt indfinder sig en opvækst af f.eks. pionerarterne birk, ær, eg, og skovfyr eventuelt suppleret med bøg og nåletræarter.

Modellen udgør den ultimative besparelse på kulturanlægget, og anvendelse af modellen vil medføre, at konverteringsindsatsen kan målrettes mod mere problematiske udgangssituationer. Som oftest vil en sådan successionskultur ikke umiddelbart danne grundlag for en egentlig værdiproduktion, så den skal i højere grad betragtes som en billig måde at genskabe et skovklima som udgangspunkt for senere berigende tiltag (forkultur-funktion).

Forudsætninger

Da formålet med anvendelse af modellen i nærværende sammenhæng er at sikre fortsat skov på arealerne, kan modellen kun anvendes, såfremt der inden for rimeligt tidsrum, dannes sluttet skov på arealet. Modellen er således afhængig af tilstedeværelsen af forforyngelse hhv. nærliggende frøtræer.

Kulturanlæg og -pleje

Som udgangspunkt regnes der ikke med omkostningskrævende tiltag, men modellen kan selvsagt udvikle sig i flere forskellige retninger. Således kan den kombineres med ekstensiv jordbearbejdning til fremme af foryngelsen (forceret succession) samt anlæg af enkelte ege- eller birkegrupper som tidligere beskrevet under Videnblad 5.7-20. Styrende udrensninger for at fremme specielle arter kan tilsvarende komme på tale.

Anlægges der ege-grupper efter samme opskrift som tidligere angivet, bliver kulturinvesteringen for eg inkl. pleje og hegn ca. 8.500 pr. ha.

Investeringsmodel

Jordbearbejdning 0-400 kr/ha
I princippet ingen plantning - efter behov kan der dog indplantes grupper af birk 0-1.200 kr/ha
Kulturpleje 0-400 kr/ha
Kulturinvestering ialt 0-2.000 kr/ha
Blanding af ung birk, røn og eg
Ca 20-årig bevoksning af birk, røn og eg opstået som naturlig tilgroning efter stormfaldet rødgran, Trend. Via denne naturlige succession har pionerarterne etableret et skovklima, der muliggør indbringelse af mere krævende arter så som bøg, ædelgran m.v. Foto: J . B. Larsen

Kilde

J. Bo Larsen (red.) 2005: Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.Videnblad nr.: 05.07-21
Forfatter: 05.07-21