Dato: 01-03-2008 | Videnblad nr. 05.07-23 Emne: Konvertering til naturnærdrift

Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af nåletræ

Dette og en række andre Videnblade giver forslag til kulturmodeller, som skal ses i sammenhæng med konverteringsmodellerne (Videnblade 5.7-02 til 5.7-14). De skal således primært betragtes som inspirationsgrundlag for at udvikle egne kulturmodeller, tilpasset de lokale forhold og konkrete skovdyrkningsmæssige muligheder og erfaringer samt den aktuelle økonomi i skovdriften. Modellerne bygger i videst mulig udstrækning på »at lade naturen hjælpe til« for herved at spare på kulturudgifterne.

Kulturmodel
Kulturmodel med bøg og douglasgran

Formål

Modellen retter sig mod renbestande af bøg, hvor der ønskes skabt strukturvarierede bevoksninger med primært bøg men med væsentlige andele af nåletræ (skovudviklingstype 13: Bøg med douglas og lærk, hhv. 14: Bøg og gran). Modellen sigter mod kvalitetsproduktion både af bøg og af nåletræ (især rødkernearter) i lange omdrifter.

Forudsætninger

Kulturmodellen forudsætter intermedieære til gode vækstlokalitet. Den bør anvendes i samspil med naturlig foryngelse af bøgen i forbindelse med skærmforyngelse, hhv gruppevise foryngelse gennem fx kvalitativ gruppehugst. Herved sikres en lang foryngelsesfase samt en skyggeopdragelse af foryngelsen. 

Gruppe af ædelgran i bøg
Gruppe af ædelgran i bøg under foryngelse. Vilsbøl Plantage. Foto: J . B. Larsen

Kulturanlæg og –pleje

Ved klassisk skærmfladeforyngelse indbringes nåletræet i områder, hvor bøgeforyngelsen ikke kommer. Det er her vigtigt ikke at tilplante for små områder, dvs. mindst 0.1 til 0,2 ha og ikke efter bøgeforyngelsen har nået en højde på ca. 2 m.

I forbindelse med den gruppevise foryngelse af bøgen med langsom overstanderafvikling indbringes nåletræer i relation til deres lyskrav: dvs. lærk i store lysåbninger, douglas i intermediære og rødgran hhv. ædelgran i mindre åbninger. Der anlægges 3 - 4 grupper pr. 10 ha. Da douglas og lærk som ofte fejes af vildtet, kan det være nødvendig at hegne.

Der hersker endnu usikkerhed om mulighederne for at undlade udrensning i naturlige foryngelser af bøg. Foreløbige opgørelser tyder dog på, at det ikke kan betale sig - selv i planterige og homogene foryngelser. Opstår den naturlige foryngelse i grupper under mere heterogene skærme, som et resultat af måldiameterhugst, og overholdes skærmen i en længere periode, anses udrensning for overflødig. Udrensning i nåletrægrupperne kan komme på tale til fremme af kvalitetsudvikling. Tilsvarende kan opkvistning overvejes for udvalgte douglas og lærk, denne bør gennemføres senest ved BHD ca. 12 cm.

I investeringsmodellen er der derfor medtaget et mindre beløb til eventuelle plejende indgreb og nedtagning af hegn.

Investeringsmodel

Planter a 2,50 kr:
Douglas, hhv. lærk og granpå 1,8 * 1,8 m = 600 pr. ha.
1.500 kr/ha
Plantning (600*2kr) 1.200 kr/ha
Hegn (15 kr. pr. m) 1.300 kr/ha
Kulturetablering 4.000 kr/ha
Kulturpleje 3.000 kr/ha
Kulturinvestering 7.000 kr/ha

Kilde

J. Bo Larsen (red.) 2005: Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.Videnblad nr.: 05.07-23
Forfatter: J. Bo Larsen