Dato: 17-06-2010 | Videnblad nr. 04.11-02 Emne: Bekæmpelse af insekter og svampe

Phlebiopsis gigantea

Brugs- og sikkerhedsvejledninger for Phlebiopsis gigantea - Rotstop, som bruges til stødsmøring mod rodfordærver.

Phlebiopsis gigantea - Brugsvejledning

Rotstop

Godkendelse:

Må kun anvendes til bekæmpelse af rodfordærver på nåletræsstød.

Forbehold:

Ingen

Anvendelse:

Phlebiopsis gigantea anvendes til forebyggelse af luftbåren infektion af rodfordærver (Heterobasidion annosum) fortrinsvis i bevoksninger af Picea- og Pinus-arter.

Midlet påføres det friske stød hurtigst muligt og senest 4 timer efter fældning.

Midlet anvendes forebyggende og kan generelt ikke “helbrede” allerede inficerede stød. Dog kander ske en vis udkonkurrering af rodfordærver.

Midlet er hovedsageligt afprøvet på rødgran, sitkagran og forskellige fyrrearter. Det formodes at have effekt på andre Picea-arter samt lærk, douglasgran og måske Abies-arter.

Virkemåde:

Phlebiopsis gigantea er en svamp, der koloniserer og gennemvokser nåletræstød og derved forhindrer rodfordærver i at etablere sig.

Læs endvidere Videnblad nr. 8.7-1 og 8.7-3.

Forhold der fremmer/begrænser virkningen:

 

Fremmer    Hæmmer

Temperatur

over 20°C

Temperatur under 5°C

Tidspunkt:

Anvendes i perioden, hvor rodfordærveren kaster sporer og kan etablere sig på friske stød. I praksis i perioder hvor dagtemperaturen overstiger 5°C.

Produktet anvendes normalt i perioden fra april til oktober. I milde efterår og vintre forlænges stødsmøringsperioden, og i varme forår starter den i marts.

Dosering:

Handelsvare (g pr. liter vand)

Skov- og juletræsbevoksninger              1,0             

       

Der skal regnes med anvendelse af 3-6 liter sprøjtevæske pr. ha, afhængig af hugststyrke og støddiameter.

På dage med temperaturer under 10°C kan det anbefales at bruge 20-25°C varmt vand til blandingen.

Udbringning:

Påføres stød med hånd- eller tryksprøjte, pensel, børste eller med stødsprøjtningsudstyr på skovningsmaskine.

Midlet skal anvendes inden for 24 timer efter opblanding med vand.

Blanding:

Bør ikke blandes med andre midler.

Markeringsfarve kan tilsættes sprøjtevæsken.

Bemærkninger:

Svampen spredes ikke i jorden og nedbrydes som andre naturligt forekommende svampe.

Produktet er ikke giftigt for mennesker og dyr.

Phlebiopsis gigantea - Sikkerhedsvejledning

Rotstop

Handelsnavne:

Rotstop WP Leverandør: HedeDanmark Skovudstyr, www.skovudstyr.dk
Vejledende pris: Rotstop WP: 6.450 kr./kg, 19-39 kr./ha (pris ekskl. moms)

Personlige:

Gummihandsker (nitril- eller butylgummi evt. engangshandsker), gummistøvler samt:

ved opblanding: overtræksbukser, beskyttelsesbriller og halvmaske med P2 filter.

ved udbringning med sprøjte eller børste: overtræksbukser.

Fareidentifikation:

Sundhedsskadelig (Xn).

Kan give overfølsomhed ved indånding (R42).

Førstehjælpspåforanstaltninger:

Inhalation: Gå væk fra det sprøjtede område, hvil i frisk luft. Ved betydelig påvirkning og vedvarende utilpashed søg læge (medbring emballage med etikette).

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, og skyl umiddelbart herefter huden med rigeligt vand. Vask huden med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge (medbring emballage med etikette).

Indtagelse: Fremkald opkastning og drik rigeligt med vand, søg læge (medbring  emballage med etikette).

Brandfare: Produktet er ikke brandfarligt.
Forhold der skal undgås:

Temperaturer: Over 35°C.

Materialer: Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler, samt foderstoffer.

Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted i original, tæt og tillukket emballage forsynet med godkendt etikette.

Opbevares ved temperaturer under 5°C. Ved opbevaring i dybfryser har midlet flere måneders holdbarhed. Ved opbevaring over 5°C har midlet meget begrænset holdbarhed.

Bortskaffelse:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Omhyggeligt rengjort emballage kan dog bortskaffes med dagrenovationen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genanvendes.

Krav til uddannelse:

Ved erhvervsmæssig anvendelse kræves sprøjtecertifikat/sprøjtebevis.

Dette Videnblad er udarbejdet på basis af den mest relevante viden og oplysninger fra producent/importør. Skov & Landskab er uden ansvar for, om oplysningerne er tilstrækkelige eller korrekte i alle tilfælde.Videnblad nr.: 04.11-02
Forfattere: Niclas Scott Bentsen og Iben Margrete Thomsen