Dato: 31-10-2011 | Videnblad nr. 04.10-03 Emne: Bekæmpelse af uønsket vegetation

Bynke-ambrosie

Bynke-ambrosie spreder sig som invasiv art i store dele af Europa. Dens pollen er stærkt allergifremkaldende og giver store sundhedsmæssige problemer. Det er derfor vigtigt at hindre bynke-ambrosie i at sprede sig i Danmark.

Ung bynke-ambrosieplante
Bynke-ambrosie – en ung plante. Det er vigtigt at kunne genkende planten og hive den op, før den sætter blomster og frø.. Foto: Hans Peter Ravn

Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) minder om vores hjemlige bynkearter og hører ligesom bynke til kurvblomstfamilien. Planten er hjemmehørende i Nordamerika, men har bredt sig som invasiv art i store dele af Sydøsteuropa i løbet af de seneste årtier. Den findes endnu kun sporadisk i Danmark, men det frygtes, at den gennem tilpasning og ændrede klimaforhold kan få mulighed for at sprede sig.

Formeringsdygtig plante

Bynke-ambrosie er en én-årig urt, der spirer frem om foråret og kan blive op til 1,5-2 m høj. Den blomstrer ret sent i perioden juli-oktober og danner modne frø fra midten af august. Den dør væk, når det bliver frost.

Bynke-ambrosie producerer omkring 2500 frø per plante som gennemsnit og formerer sig udelukkende ved frø. Frøene skal igennem en dvaleperiode med en kuldepåvirkning, før de kan spire, og de kan bevare spireevnen i mange år.

Blomsterne er vindbestøvede og kan producere levedygtige frø ved selvbestøvning. Dette betyder, at selv en enkelt isoleret plante er i stand til at starte en ny population.

Voksesteder

Bynke-ambrosie er en pionerart, der let etablerer sig på voksesteder med blottet mineraljord eller sparsom vegetation. Den vokser især på oplagspladser, omkring bebyggelser, langs veje, jernbaner og vandløb samt som markukrudt, hvor den specielt er et problem i solsikke-, majs-, sukkerroe-, sojabønne- og kornafgrøder. I skove vil den kun optræde på lysåbne arealer, da den ikke tåler skygge.

Pollenspredning

Bynke-ambrosie er stærkt allergi-fremkaldende og er derfor et sundhedsmæssigt problem med store økonomiske omkostninger til følge. Dens sundhedsskadelige virkning er ikke kun begrænset til de områder, hvor den har etableret sig, da dens pollen spredes vidt omkring med vinden.

Pollen af bynke-ambrosie er således vidt udbredt i Europa. Det har været registreret i pollentællinger i Danmark siden 1997, selvom planten kun findes sporadisk og ikke er naturaliseret her.

1 gram bynke-ambrosiepollen indeholder ca. 30-35 mio. pollenkorn, og en velvoksen plante kan producere mere end 45 gram pollen på et år, afhængigt af voksested. Ca. 10 pollenkorn pr. m3 luft kan udløse allergisk høfeber hos følsomme mennesker – svarende til effekten af 50 græspollen.

Kort over fordeling af ambrosie pollen 2008.
Fordeling af ambrosie pollen 2008. EAN (European Aeroallergen Network) og epi (European Pollen Information)

Spredning med fuglefrø

Spredningen fra Nordamerika er primært sket gennem importerede landbrugsafgrøder, der har været forurenet med frø af bynke-ambrosie. Fuglefrø beregnet til fordring af vilde fugle, og herunder især dem, der indeholder solsikkefrø, er en af de vigtigste kilder til langdistancespredning af bynke-ambrosie til nye lokaliteter i Europa.

Problemet er især knyttet til vildtfuglefrø, som sælges til private, men der indgår solsikkefrø i frøblandinger til fasaner og hjortevildt.

I en tysk undersøgelse fra 2008 af fuglefrø blev der fundet frø af bynke-ambrosie i 70 % af prøverne. I 14 ud af 23 prøver med ambrosiefrø (svarende til 61 %), viste frøene sig at være spiredygtige efter udsåning om foråret.

Undersøgelser i Danmark fra 2007 og 2008 viste tilsvarende fund af forurenede fuglefrø. I 2008 blev der fundet op til 3,6 g ambrosiefrø per kg fuglefrø svarende til ca. 700 frø per kg fuglefrø. En ny undersøgelse i 2009 viste, at der stadig var ambrosiefrø i fuglefrøene.

Fælles EU regler for frø i foder

Den megen fokus på indhold af frø af bynke-ambrosie i foder til vilde fugle har resulteret i vedtagelse af fælles EU-bestemmelser. Dette sker ved en ændring i direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer, som træder i kraft i januar 2012. Ifølge Plantedirektoratet har producenterne dog allerede nu taget forholdsregler for at leve op til bestemmelserne.

Ifølge de nye regler er der nu en maksumumsgrænse for det tilladte indhold af bynke-ambrosiefrø. I foder med uformalet korn og frø må indholdet ikke overstige 50 mg bynke-ambrosiefrø pr kg, svarende til 8-10 frø. I råvarerne durra og hirse må der dog forekomme op til 200 mg pr kg, forudsat at disse råvarer ikke anvendes direkte som foder til dyr.

Ryk dem op!

Bynke-ambrosie er dyr og vanskelig at bekæmpe og måske umulig at udrydde, når den først har etableret sig som invasiv art. Det er derfor vigtigt, at forebygge en spredning af bynke-ambrosie til nye områder i Europa. Den bedste måde at bekæmpe den på og hindre, at den etablerer levedygtige bestande, er at rykke den op inden den blomstrer og sætter frø. De oprykkede planter skal tørre helt og derefter komposteres. Alternativt kan de optrukne planter samles i plastikposer og afleveres til forbrænding.

Undgå kontakt med planten

Personer, der lider af pollenallergi bør undgå kontakt med bynke-ambrosie.
Handsker og fuldt dækkende tøj bør anvendes som beskyttelse mod hudirritationer.Hvis oprykningen finder sted i blomstringsperioden, bør der anvendes åndedrætsværn og beskyttelsesbriller for at beskytte mod pollen.

Høj forekomst af overfølsomhed

Bynke-ambrosie udgør en alvorlig sundhedsrisiko på grund af dens allergene egenskaber. Pollen fra bynke-ambrosie er blandt de mest potente udløsere af høfeber.

Ud over høfeber forårsager ambrosieallergi ofte svære astmalignende symptomer. Der er en høj krydsreaktivitet med gråbynke (> 80 %) og med andre arter af kurvblomst-familien samt med græsser.

En undersøgelse af overfølsomhed over for bynke-ambrosie foretaget i 13 europæiske lande viste, at der er en uventet høj forekomst af overfølsomhed over for bynke-ambrosie i Holland, Tyskland og Danmark, selvom planten endnu ikke findes i større mængder i disse lande. Overfølsomheden forklares med den høje krydsreaktivitet mellem gråbynke og bynke-ambrosie. Ud over allergene stoffer indeholder pollen også flygtige olier, der kan forårsage hudirritation.

Sundhedsrisiko for bynke-ambrosie skyldes:

  • Meget allergifremkaldende pollen, hvor selv lave koncentrationer kan fremkalde allergiske reaktioner
  • Mange mennesker er overfølsomme over for dens pollen
  • En del af de allergiske mennesker udvikler astma
  • Stor pollenproduktionPollen der kan transporteres med vind over lange afstande
  • Lang og sen blomstringssæson forlænger sæsonen for allergifremkaldende pollen

Kilder

Buttenschøn, R.M., Holst, N., Hansen, P.B., Kudsk, P., Mathiassen, S.K., Ravn, H.P. 2010: Retningslinier for forebyggelse og bekæmpelse af bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia). Resultater fra EUPHRESCO projektet Strategies for Ambrosia control (AMBROSIA) 2008-2009. Skov & Landskab. 48 pp.
Jørgensen, J.S., 2010: Rapport over undersøgelse af vildtfugle-blandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) – vinter 2009-2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.lbst.dk.

Videnbladet er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et internationalt forskningsprojekt med deltagelse fra Århus og Københavns Universiteter; Strategies for Ambrosia control (AMBROSIA) finansieret af EUPHRESCO 2008-2009.Videnblad nr.: 04.10-03
Forfatter: Rita M. Buttenschøn, Niels Holst og Hans Peter Ravn