Dato: 01-04-2000 | Videnblad nr. 04.06-10 Emne: Plantning og såning

Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord

En miljøgevinst ved skovrejsning består i de nye skoves evne til at binde kuldioxid (CO2) fra luften i både biomasse og jord. Binding af CO2 i nye skove kan indregnes i det danske CO2regnskab som en post,der reducerer netto-udledningen af CO2 og dermed Danmarks bidrag til drivhuseffekten. FSL har undersøgt bindingen af kulstof i bevoksninger af eg og rødgran i Vestskoven ved København. Videnbladet handler om undersøgelsen, der bl.a. viser, at skovrejsning i de første 30 år især binder CO2 i biomassen og det organiske lag oven på mineraljorden.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-10
Forfattere: Lars Vesterdal og Eva Ritter