Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 04.06-13 Emne: Plantning og såning

Plantning under skærm reducerer risikoen for tab af næringsstoffer ved udvaskning.

Foryngelse under skærm bliver i disse år mere og mere udbredt som en metode til at indbringe løvtræer og mere sarte nåletræarter i hedeskovbruget. Konvertering af rødgran under skærm formodes også at mindske risikoen for udvaskning af nitrat og andre næringsstoffer, da man i langt højere grad end på renafdrift bevarer skovklimaet og dermed undgår for hurtig mineralisering af det organiske stof. Dette sikrer grundvandskvaliteten, og lokalitetens dyrkningsgrundlag bevares på langt sigt. Formålet med nærværende undersøgelse var at dokumentere, om man ved skærmstilling kan undgå udvaskning af nitrat og andre næringsstoffer ved konvertering af rødgran i hedeplantager.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-13
Forfatter: Lars Vesterdal