Dato: 28-05-2010 | Videnblad nr. 04.06-18 Emne: Plantning og såning

Anerkendt praksis: Kulturanlæg II

Dette er det andet af tre Videnblade, som beskriver Anerkendt Praksis for driftstekniske opgaver ved kulturanlæg. Skemaer til Arbejdsbeskrivelse (AB) og kvalitetsopfølgning (KO) er tilknyttet som bilag til Videnblad 4.6-19.

Plantning af dækrodsplante med planterør. Foto: Venligst udlånt af Danverde

Plantning af dækrodsplante med planterør. Foto: Venligst udlånt af Danverde

Arbejdsopgaver ved kulturanlæg gennemgås kort, og for hvert element henvises til de relevante Videnblade. Kulturanlæg I (4.2-5) omhandler det forberedende arbejde, mens Kulturanlæg III (4.6-19) drejer sig om såning og de øvrige opgaver som f.eks. hegning.

Kontrol af Plantemateriale

Det anvendte plantemateriale skal - medmindre der foreligger andre aftaler - leveres fra en planteskole under Landbrugsstyrelsens kontrol. Udenlandske planteskoler skal opfylde betingelser, der svarer til Landbrugsstyrelsens.

Plantematerialet skal leveres med produktdokumentation svarende til »Kvalitetssikring af planteleverancer« udarbejdet af Danske Anlægsgartnere og Dansk Planteskoleejerforening. Det indebærer, at følgesedlens oplysninger bør omfatte:

 • sagsidentifikation
 • følgeseddelnummer
 • leveringsdato og kørelistenr. (ved kørsel)
 • leveringsform, modtageradresse og emballering
 • plantenavne, plantestørrelse og planteantal
 • optagningsuge (for barrodsplanter i knop-hvileperiode)
 • optagningsdato (for barrodsplanter uden for knop-hvileperiode)
 • seneste opbevaringsform
 • evt. interne koder til yderligere identifikation af produktionen

Danske Anlægsgartnere og Dansk Planteskoleejerforening, 1996: Kvalitetssikring af planteleverancer.

Barrodsplanter i sække, med synlig følgeseddel
Barrodsplanter i sække, med synlig følgeseddel
Dækrodsplanter i Jiffy skovbriketter
Dækrodsplanter i Jiffy skovbriketter

Plantemodtagelse

Ved modtagelsen kontrolleres, at de modtagne planter er i overensstemmelse med bestillingslisten for så vidt angår antal, størrelse samt arts- og sortsvalg. Planterne kontrolleres visuelt ved modtagelsen. Planterne skal fremtræde vitale. Ved forekomst af svækkede eller beskadigede planter samt planter med synlige sygdomstegn tages kontakt med opdragsgiver.

Barrodsplanter skal opbevares i skygge og med rodnettet fugtigt fra modtagelse til udplantning. Leveres planterne i 3-lags papirsække, kan de opbevares i sækken 1-2 uger under forudsætning af, at sækken lukkes korrekt, efter at planterne er kontrolleret.

Hvis planterne ikke plantes umiddelbart efter levering, skal de placeres i indslag, hvor rødderne holdes konstant fugtige, uden lyspåvirkning. Skal planterne stå i indslag i en længere periode, løsnes bundterne og planterne fordeles i en veldrænet rende. Planterne skal holdes ubeskadigede og i fuld vitalitet under ophold i indslag.

Indtil udplantning opbevares dækrodsplanter frostfrit, i skygge, og så de kan vandes. Kontroller planternes fugtighed ved modtagelsen. Det skal være muligt at presse vand ud af vækstmediet, ellers skal planterne vandes omgående. Modtages planterne nedpakket i f.eks. kasser, poser eller net, er det vigtigt hurtigt at få dem pakket ud og stillet op.

Planterne skal holdes fugtige indtil udplantning. Skal planterne opbevares over 10 dage før udplantning, bør planteleverandøren kontaktes med henblik på den mest hensigtsmæssige opbevaring, da det afhænger af træart, containerstørrelse og tæthed i dyrkningsbakkerne.

For begge plantetyper gælder, at planterne skal beskyttes mod vildtbid under opbevaringen.

Videnblad 4.5-1: Køle-fryselagrede barrodsplanter
Videnblad 4.5-2: Langtidslagring af nåletræsplanter på skovdistriktet
Videnblad 4.5-4: Håndtering af dækrodsplanter – plantemodtagelse og –opbevaring

Plantningstidspunkt

Vedr. plantningstidspunktet bør:

 • Løvfældende barrodsplanter plantes efter løvfald og inden knopbrydning. Undtaget er planter på køl, som kan plantes frem til 31. juni.
 • Stedsegrønne barrodsplanter plantes i perioden september til maj.
  Dækrodsplanter plantes sommer – efterår.

Afvigelser fra ovenstående skal aftales med opdragsgiver.

Videnblad 4.6-1: Plantetid for friskoptagne barrodsplanter
Kulturmanifest 2001 – Plantning. Tillæg til Skoven 6-7/01 juni 2001

Plantningens kvalitet

Plantningen kan udføres manuelt eller med maskine i henhold til arbejdsbeskrivelse. Det anvendte plantningssystem, rækkeforløb og evt. spor skal ligeledes fremgå af arbejdsbeskrivelsen. Der bør ikke plantes nærmere end 4 meter fra kanten af befæstede veje, medmindre andet fremgår af arbejdsbeskrivlsen.

Planterne skal stå lodret og tilstrækkelig fast efter plantningen. Barrodsplanters rodnet må kun beskæres efter aftale med opdragsgiver og skal under plantningsarbejdet håndteres, så man undgår udtørring og direkte lyspåvirkning af rodnettet. Samtlige rødder skal være i jorden, og rodhalsen placeret i plan med jordoverfladen. Jorden om dækrodsplanter skal trædes forsigtigt til.

Medmindre der er tale om ekstreme vejrforhold i den efterfølgende vækstsæson, forudsættes en overlevelsesprocent på 90 efter 1 år.

Videnblad 4.6-11 : Skovrejsning på agerjord – Plantemaskiner på stiv jord.Videnblad nr.: 04.06-18
Forfatter: Frans Theilby