Dato: 01-10-2007 | Videnblad nr. 08.07-36 Emne: Svampe

Vurdering af risikotræer 4

Rodskader og kronesymptomer

For at vurdere om et træ udgør en fare for sine omgivelser, er det nødvendigt at inddrage en række faktorer. Skader i rodsystemet medfører ofte kronesymptomer og alvorlige svampeangreb.

Rodskader efter nedgravning af ledning
For 20 år siden blev der gravet en ledning ned tæt på dette træ. Bemærk, at der ikke er dannet nye rødder ud i den komprimerede grus (til venstre). En ny nedgravning af en ledning ødelagde rødderne på en anden side af træet. Inden den nye skade så træet ud til at være sundt og uden problemer. Træets placering gjorde dog, at forvaltningen ikke turde løbe nogen risiko, så det blev fældet, før det viste kronesymptomer. Foto: Iben M. Thomsen

Vurdering af risikotræer er en vigtig del af forvaltningen af trafikerede skovområder, hvor der findes store, gamle træer. Bedømmelse af træernes tilstand sker bedst ved at kigge på træet og notere de forhold, som viser, om træet kan være en fare for omgivelserne. Da det er umuligt at holde øje med alle træer hele tiden, er det vigtigt, at man får identificeret hvilke træer, som har størst risiko for at blive farlige.

Dette Videnblad giver eksempler på kronesymptomer og andre tegn på rodskader, som bør give anledning til hyppig risikovurdering eller fældning, hvis der er svampeangreb. Bedømmelse af kronesymptomer er bedst at udføre i juli og august måned.

Kronesymptomer

Tyndløvede kroner er et tegn på dårlig vandforsyning fra rødderne. Dette kan have flere årsager, f.eks. tørke eller at dele af rodsystemet er dræbt pga. høj vandstand.

To kviste fra det samme bøgetræ med forskellig bladfarve
To kviste fra det samme bøgetræ. Den ene side af træet er sundt (kvisten til venstre), mens den anden side har en solsvidning med efterfølgende svampeangreb (kvisten til højre). Foto: Simon Skov.

Gravning i rodzonen eller komprimering af jorden, som har medført skader på rødderne, vil ligeledes vise sig i kronen. Et stort barkskrab, som har medført udtørring af splinten, kan også give kronesymptomer.

Udover tynd krone kan symptomer være døde grene og kviste, små eller gullige blade. Hvis kun dele af kronen har symptomer, så vil skaden rødder eller stamme typisk være på samme side af træet som symptomerne.

En typisk årsag til kronesymptomer er svampeangreb, som blokerer for vandtransporten i stamme eller rødder. Hvis der er frugtlegemer af vednedbrydende svampe på eller omkring stammen, er kronesymptomer tegn på, at råddet har et alvorligt omfang. Svampen vil nemlig i første omgang vokse i træets kerne, som ikke transporterer vand til kronen.

Først i de sene faser af rådudviklingen breder svampeangrebet sig ud i splinten og de aktive dele af rødderne, hvilket medfører nedsat vandtransport.

Kronesymptomer er en af de vigtigste tegn på, at der er risiko for alvorlige svampeangreb. Enten fordi symptomerne skyldes, at der allerede er omfattende rodråd. Eller fordi et træ med dårlig vandforsyning og rodproblemer har mindre modstandskraft overfor svampeangreb, som derfor kan brede sig hurtigt og i løbet af få år nedsætte træets stabilitet.

Denne bøg har nok fået skader på rodsystemet, da vejen gennem skoven blev udvidet. Da træet har kronesymptomer, kæmpeporesvamp ved basis, samt døende bark, blev det fældet straks (akut risiko). Den omfattende misfarvning i stødet signalerer et kraftigt råd i rødderne. Enkelte steder er råddet nået op i stødfladen. Det er typisk for angreb af kæmpeporesvamp, at råddet først ses i fældesnittet, når det er meget fremskredent.
Kronesymptomer i bøg Kæmpeporesvamp frugtlegemer ved stammebasis Råd i stødfladen etter fældning

Gravning og komprimering

I princippet bør man ikke køre med tunge maskiner over træernes rodzone, specielt ikke når jorden er våd. Rodzonen strækker sig mindst lige så langt ud fra stammen som kronen. Jo tættere på træets stamme, des værre bliver skaden. Det, der gør skader efter gravning og lignende særligt farligt er, at man nogle år efter at arbejdet fandt sted, ikke længere kan se, at rødderne har været beskadiget. Først hvis træet pludseligt vælter, kommer man måske i tanke om, at det var skadet under jorden.

Træer med kasser om stammer tæt på udgravning
Udgravning af nyt fundament er gået tæt på træernes rødder. Nogle år efter at hullet er fyldt op, har man måske glemt, at op til halvdelen af træernes rødder er væk. Bemærk at der er bygget ”sikkerhedskasser” op omkring stammerne. Kasserne havde gjort større nytte, hvis de var lavet langs med kanten af rodzonen. Foto: Simon Skov


Blottede rødder i kørespor i skovbunden
Kørsel med maskiner, når jorden er blød, f.eks. efter megen regn, kan give alvorlige skader på træernes rødder, enten pga. komprimering af jorden eller direkte skader på højtliggende rødder. Her er jorden kørt af rødderne i sporet. Foto: J. Koch
Træ hvor halvdelen af kronen er uden blade
Tydelige skader på det halve af kronen. Mange døde grene i den »tørre« halvdel. Stor risiko for gren-nedfald på den trafikerede vej. Foto: Simon Skov
Videnblad nr.: 08.07-36
Forfattere: Simon Skov og Iben M. Thomsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt