Dato: 02-04-2009 | Videnblad nr. 08.07-41 Emne: Svampe

Fortolkning af elektronisk rådmåling 2

Træer uden synligt svampeangreb

Visuel vurdering af et skadet træ kan suppleres med en elektronisk rådmåling for at checke, om der er rådangreb i stammen. Det er vigtigt at være opmærksom på mulige fejlkilder, når resultatet skal fortolkes.

Hestekastanie med stort stammesår, se nedenfor
Hestekastanie (Aesculus hippocastanum) med stort basalt sår på stammen samt skader på de højtliggende rødder. Ingen kronesymptomer.

Skov & Landskab er i gang med at opbygge erfaring i brugen af PICUS© - Sonic Tomograph rådmåler (se Videnblad 8.7-39). Vi afprøver instrumentet på skadede træer og diskuterer, hvordan måleresultater skal tolkes.

Dette Videnblad giver eksempler på konkrete vurderinger, hvor de visuelle symptomer og resultatet fra rådmålinger er brugt til at afgøre fremtiden for problematiske træer, som ikke har synlige frugtlegemer af vednedbrydende svampe.

Eksempel med hestekastanje

Rådmåling viser, at der ikke er noget centralt råd. Der er aftegninger i splinten, men dette skyledes formentlig en manglende sideværts kontakt mellem sensorer. Bemærk at lydbølgernes udbredelse gennem stammen ses tydeligt som en stjerne med tolv spidser.

Den manglende bark giver ikke anledning til en særlig aftegning i veddet ved målingen (blå cirkel). Træet vurderes som stabilt og kan bevares.

Eksempel på rådmåling af hestekastanje
Hestekastanie (Aesculus hippocastanum) med stort basalt sår på stammen samt skader på de højtliggende rødder. Inden kronesymptomer (se foto øverst).

Eksempel med ær

Eksempel på rådmåling af ær
Ær (Acer pseudoplatanus) med stort sår på stamme, kronesymptomer i form af døde kviste og partier med dårlig bladfylde. Ingen frugtlegemer af vednedbrydende svampe. I bunden af sår føltes midten af stamme rådden, når der blev stukket i den. Rådmåling viste centralt råd, men også unormalt ved i den ene side af stammen ind mod muren til skolegård. Røde pile peger på det samme sted på stammens omkreds (målepunkt 4).

Efter fældning ses, at rådmåling har undervurderet omfanget af centralt råd lidt (blå cirkel). Til gengæld er hele splinten sund, og de unormale områder i siden af stammen er en fejlmåling. Dette kan skyldes dårlig kontakt til veddet under barken, nedsat vandtransport i splinten eller manglede signalopfangelse mellem sensor 3-5 og sensor 9-12. Der blev udført tre målinger på træet, og alle viste de samme aftegninger i den del af stammen.

Træet kunne være blevet stående på kort sigt, hvis der var udført en sanering af døde grenpartier i kronen. På den anden side udgør det store sår og det centrale råd et problem, og alt efter hvor hurtigt råddet breder sig, kan træet blive ustabilt i løbet af nogle år. Her ville en årlig rådmåling give et fingerpeg om udviklingen.

Konklusion

Ud fra disse og andre erfaringer med rådmåling på træer med skader men uden synligt svampeangreb har vi draget følgende konklusioner:

  • Rådmåling af de centrale dele af stammen er præcis.
  • Der er risiko for fejlagtige resultater for splinten i form af aftegninger, der viser unormalt ved, selvom der ikke er råd eller andre skader.
  • Skader i form af død eller manglende bark giver ikke udslag ved rådmåling.

Vi har ikke afprøvet PICUS© – Sonic Tomograph på sunde træer, som efterfølgende blev fældet. Når de visuelle symptomer og rådmåling ender med, at et skadet træ vurderes som stabilt og derfor bliver stående, kan vi altså ikke få bekræftet måleresultatet direkte.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det altid er tale om en fortolkning, hvor der er mulighed for at tage fejl. Hvis rådmåling af et skadet træ giver uklare signaler, og de øvrige symptomer og forhold peger på, at træet udgør en risiko, anbefales fældning for en sikkerheds skyld. Men som regel kan træer uden stabilitetsnedsættende svampeangreb bevares, så rådmåling har været en fordel. I Videnblad 8.7-40 vises eksempler på rådmåling af træer med synligt svampeangreb, hvor fældning typisk bliver resultatet.Videnblad nr.: 08.07-41
Forfattere: Ole Sejr Jakobsen og Iben M. Thomsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt