Dato: 10-12-2010 | Videnblad nr. 06.03-24 Emne: Flishugning

Vejledning for kvalitetsopfølgning: Flishugning

I dette Videnblad gives en vejledning til kvalitetsopfølgning (KO) efter flishugning med udgangspunkt i ’Anerkendt praksis’ (AP), som er beskrevet i Videnblad 6.3-23. Et skema til kvalitetsopfølgning (KO) er tilknyttet som bilag.

Flishugger med bælter
Bælter på flishuggeren kan være med til at forebygge sporkøring. Foto: Frans Theilby

Denne vejledning for kvalitetskontrol vedrører udelukkende selve flishugningen. Såfremt fældning til flis og flishugning udføres af samme entreprenør, skal dette Videnblad ses i sammenhæng med Videnblad nr. 6.3-22: Vejledning for kvalitetsopfølgning: Fældning til flis.

Opfølgning i kontrolparcel

Illustration af kontrolparcel
Figur 1. Etablering af kontrolparcel

Træk en lige linje mellem to kørespor (vinkelret på sporene og mindst 10 meter fra bevoksningsranden) og marker den med sprayfarve. Derfra tælles og markeres 50 træer, inkl. nye stød hidrørende fra skovningen. Antallet af nye stød tælles, ganges med 2 og noteres i skemaet under »Hugststyrke«. Resultatet er lig med hugststyrke i % af stamtallet og skulle gerne svare til det angivne i AB. Når der er talt 50 træer inklusiv stød, udgør de kontrolparcellen (figur 1).

Tæl antallet af skadede træer i kontrolparcellen. Et træ medregnes som skadet, hvis der er barkskader på stamme og/eller rødder, der tilsammen er større end 15 cm2 på det enkelte træ. Rodskader, der sidder længere end 50 cm fra stammen, medregnes ikke. Antallet af skadede træer noteres i skemaet under »Skader på blivende træer«.

Opfølgning uden for kontrolparcel

Kontroller om alle skovede træer er flishugget og afkryds i felterne ja eller nej under »Flishugning« i skemaet.

Flisspild. Kontroller, om der forekommer flisspild i forbindelse med omlastning, og afkryds i felterne ja eller nej under »Flishugning« i skemaet.

Fliskvalitet. Kontroller om fliskvaliteten lever op til ABs krav og afkryds i felterne ja eller nej under »Fliskvalitet« i skemaet om kvaliteten er i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelsen eller ikke. Tag en repræsentativ flisprøve på ca. 5 liter. Flisprøven mærkes med afdeling og dato, inden den gemmes, indtil opgaven er afsluttet og afregnet.

Oplægning af flis. Afkryds i felterne ja eller nej under »oplægning af flis« i skemaet om AB er fulgt.

Sporkørsel. Hvis der på arealet kan erkendes opkørte spor, måles spordybden, idet der måles fra jordplanet og ned til bunden af sporet. Opkørte volde i kanten af sporet jævnes, inden der måles. Det måles over hvor lang distance, der er spor dybere end 10 cm. Spordybden og distancen noteres i skemaet under »Køreskader«.

Sportilslutninger. Afkryds i felterne ja eller nej under »Sportilslutninger« i skemaet om AB er fulgt.

Særlige hensyn. Afkryds i felterne ja eller nej under »Særlige hensyn« i skemaet om AB er fulgt.

Publikum. Afkryds i felterne ja eller nej under »Publikum« i skemaet om AB er fulgt.

Oprydning. Afkryds i felterne ja eller nej under »Oprydning« i skemaet om AB er fulgt.

Miljø. Afkryds i felterne ja eller nej under »Miljø« i skemaet om AB er fulgt.

Hvis der er særlige forhold til overstående punkter, noteres disse under »bemærkninger« under det relevante punkt.Videnblad nr.: 06.03-24
Forfatter: Frans Theilby