Dato: 11-02-2010 | Videnblad nr. 09.10-08 Emne: Jagt og vildtpleje

Danske jægeres ønsker til jagtudbytte og jagtarealer

En undersøgelse fra Skov & Landskab foretaget blandt danske jægere viser, at jagtens kerneudbytte i form af at skyde vildt og skaffe kød ikke er det, som danske jægere vægter højest ved den jagtlige oplevelse. Derimod bliver naturoplevelser og den sociale side af jagten vægtet højt. Landskabelige karakteristika, såsom skovbevoksning og et i øvrigt varieret areal, er vigtige for jægere, når de skal træffe beslutning om at leje jagtretten på et areal.

Det sociale aspekt og kammeratskabet er vigtigt for danske jægere

Det sociale aspekt og kammeratskabet er vigtigt for danske jægere

Gennem vinteren 2006/07 blev danske jægere spurgt om oplysninger vedrørende deres jagtlejekontrakter (se boks). Samtidig benyttede vi lejligheden til at spørge jægerne, hvorfor de går på jagt, og hvad der er vigtigt for dem, når de skal leje retten til jagt på et areal. Dette Videnblad bringer de vigtigste resultater af undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelse

Opfordringen til at besvare et internetbaseret spørgeskema blev bragt flere gange i Danmarks Jægerforbunds medlemsblad, Jæger, og på foreningens hjemme-side samt udsendt per mail til adskillige lokale jagtforeninger. Flere end 1.200 danske jægere fulgte opfordringen, og af disse var ca. 750 svarskemaer brugbare. For at sikre undersøgelsen mod eventuelle fabrikerede svar fra ikke-jægere blev det kontrolleret, at svarerne var medlem af en jagt-forening, hvilket næsten alle var.

Hvorfor går jægere på jagt?

En del af undersøgelsen bestod af kvalitative spørgsmål om, hvorfor jægere går på jagt. Spørgsmålene var formuleret som en række udsagn, som jægeren kunne angive vigtigheden af på en 4-punktsskala gående fra slet ikke vigtigt til meget vigtigt. Figur 1 viser, hvor stor en andel af jægerne der besvarede spørgsmålet »Hvorfor går du på jagt?« ved at angive enten ›meget vigtigt‹ eller noget vigtigt til de forskellige udsagn.

Figur 1. Hvorfor går jægere på jagt? Figuren viser procentdelen af jægere for hvem udsagnet er ’meget vigtigt’ eller ’noget vigtigt’. Spørgsmålene var formuleret som: "Jeg går på jagt… "

Figur 1. Hvorfor går jægere på jagt? Figuren viser procentdelen af jægere for hvem udsagnet er ’meget vigtigt’ eller ’noget vigtigt’. Spørgsmålene var formuleret som: "Jeg går på jagt… "

Naturen og det sociale

Figuren viser, at de fire årsager, som flest jægere finder vigtige, er hhv. naturoplevelsen (84 %), samværet med kammerater (58 %), afstresning (47 %) og det at arbejde med sin hund under jagt (46 %). Derimod er der kun hhv. 11 % og 10 %, der finder det vigtigt at gå på jagt for at erhverve sig et trofæ eller for at skaffe kød.

Sidstnævnte begrundelser samt spændingen ved at skyde, vil for mange ikke-jægere fremstå som de mest nærliggende årsager til at gå på jagt. Derfor er det interessant, at en jægers kerneudbytte ifølge deres egne udsagn ikke relaterer sig til selve det at skyde vildtet og skaffe kød, men i højere grad til naturoplevelser og kammeratskab. Når man fortolker resultaterne i Figur 1, er det vigtigt at huske på, at jægerne ikke finder spændingen ved jagt, trofæer og kød uvæsentlige – men blot rangerer det lavere end de øvrige nævnte motiver.

Det gode jagtareal er et varieret landskab

Jægerne blev også bedt om at angive, hvad der er vigtigt for dem, hvis de skal leje jagtretten på et areal (Figur 2). Denne undersøgelse bekræfter igen at jægere lægger stor vægt på at få en god oplevelse af natur og landskab.

Mange jægere lægger vægt på et varieret landskab (56 %) - måske for derigennem at opnå en varieret jagtoplevelse. Det sociale aspekt og kammeratskabet rangerer også højt i denne undersøgelse. Mere end 50 % finder det vigtigt at leje jagtareal sammen med folk, de kender.

Omkring 27 % af de adspurgte jægere lægger vægt på, at jagtarealet ligger tæt på deres bopæl. Jægerne, der har deltaget i undersøgelsen, har i gennemsnit ca. 33 km fra deres bopæl til deres jagtareal.

Figur 2. Figuren viser procentdelen af de deltagende jægere der fandt følgende spørgsmål enten ’meget vigtigt’ eller ’noget vigtigt’. Spørgsmålet var formuleret som ’Forestil dig, at du skal leje et nyt stykke jagt. Hvad er da vigtigt for dit valg af areal?’

Figur 2. Figuren viser procentdelen af de deltagende jægere der fandt følgende spørgsmål enten ’meget vigtigt’ eller ’noget vigtigt’. Spørgsmålet var formuleret som ’Forestil dig, at du skal leje et nyt stykke jagt. Hvad er da vigtigt for dit valg af areal?’

Flere arter bedst

Hvad angår de vildtrelaterede faktorer, så vægter mere end 30 % af de adspurgte det højt, at der er mange vildtarter på arealet hvorimod kun 15 % af jægerne vægter det højt, at der er store bestande af vildt på arealet. Variationen i jagtoplevelsen ser dermed ud til at spille en større rolle hos jægerne end muligheden for at have noget med hjem til gryden – hvis man altså forudsætter, at store vildtbestande også resulterer i flere nedlagte stykker vildt på paraden.

Brugbar viden - også for jagtudlejer

Det er vores indtryk, at mange jægere nikker genkendende til resultaterne af denne undersøgelse. Trods de forventelige svar er resultaterne af denne undersøgelse vigtig viden, fordi de for det første dokumenterer holdninger til jagt hos en temmelig stor gruppe af danske jægere, og for det andet fordi disse holdninger på mange områder afspejler, hvad der rent faktisk betales for arealer til jagt.

Hvis ejere af jagtarealer, som ønskes udlejet, vil have sine arealer til fremstå mere attraktive for danske jægere, bør de derfor fokusere på naturindhold og variation på arealet samt på muligheder for at understøtte og øge jagtens sociale aspekter, f.eks. gennem arrangementer, adgang til jagthytte eller lignende.

Undersøgelsen blev lavet i forbindelse med forskningspakken Vildt & Landskab, der blev afsluttet i 2008 og finansieret af Miljøministeriet via jagttegnsmidlerne.

Kilder

Kanstrup, N., Asferg, T., Flinterup, M., Thorsen, B.J., Jensen T.S. 2009: Vildt og Landskab - Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003-2008. Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Skov & Landskab, Københavns Universitet og Danmarks Jægerforbund.
Lundhede T.H., Jacobsen, J.B., Thorsen B.J. 2008: A hedonic pricing model for hunting in Denmark. Artikel fremlagt ved The Biennial Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics, Lom, Norge 6. - 09. april, 2008. Scandinavian Forest Economics 42
Lundhede T.H., Jacobsen, J.B., Thorsen B.J. 2009: A Hedonic Analysis of the Complex Hunting Experience. Artikel ved the European Association of Environmental and Resource Economics, Amsterdam, June 2009.Videnblad nr.: 09.10-08
Forfattere: Thomas Lundhede, Jette Bredahl Jacobsen og Bo Jellesmark Thorsen