Slåning af grøftekanter – Københavns Universitet

Dato: 29-06-2009 Emne: Græs

Slåning af grøftekanter

Spørgsmål

Jeg har bemærket, at kommunen har ændret praksis og nu slår hele grøftekanten tidligt på året. Før slog de en bræmme langs vejen tidligt, mens hele grøftekanten først blev slået senere på året. Da jeg spurgte kommunen, fortalte de, at de har ændret praksis, fordi der er nye undersøgelser, der viser, at det er bedre med en tidlig slåning. Er det rigtigt?

Svar

Grøftekant

Grøftekant

Det optimale tidspunkt for slåning afhænger bl.a. jordbundsforhold og naturindhold, men tidlig slåning af grøftekanter (slutningen af maj) anbefales på næringsrig bund.

Et flerårigt, fastliggende slåningsforsøg, 1996-2007, i en næringsrig vejkant domineret af vild kørvel og draphavre viser, at en tidlige slåning (ultimo maj/primo juni) sikrer lavtvoksende arter, grønne vejkanter hele sommeren, blomstring sensommer til bl.a. anden generation sommerfugle og insekter samt reducerer græspollenproduktionen kraftigt.

Vejkantforvaltning, der inkluderer slåning sidst i maj på næringsrige strækninger, fremmer dermed en alsidig natur, rekreative oplevelser og reducerer problemer med græspollen. Hvis næringsrige vejkanter ikke slås eller kun slås om efteråret, fremmes konkurrencestærke arter som vild kørvel og draphavre. Det sker på bekostning af lavtvoksende og mindre konkurrencestærke arter. Vejkanterne mister artsmangfoldighed. Invasive arter som sildig og kanadisk gyldenris begunstiges ligeledes af en sen slåning. Læs mere i Hald, A.B. 2007: Grøftekant forvaltning; Slå når kørvlen blomstrer. Teknik og Miljø 11/07.