Dato: 31-01-2020 Emne: Miljøbeskyttelse

Udledning af CO2 ved brændefyring

Spørgsmål

Er det rigtigt at et træ, der er fældet, frigiver hele den CO2, der har ophobet sig i træet gennem dets levetid, og at skovfældning derfor bidrager til øget udslip af CO2?

Er det rigtigt forstået, at jeg ikke udleder ret meget CO2 fra min brændeovn, hvis jeg sørger for at fyre korrekt? Eller vil der altid udledes CO2 ved afbrænding af brænde og andet biomasse?

Svar

Når træer vokser, optager de CO2 fra luften og binder det ved hjælp af solenergi. Cirka halvdelen af et træ består af kulstof. Det vil sige, at jo mere træerne vokser, jo mere CO2 fjernes fra atmosfæren fx pr år. Jo mere træmasse, der er på et areal, jo større er den ophobede mængde CO2 fx pr ha.

Når et træ nedbrydes eller brændes omdannes det til CO2, vand og næringsstoffer i samme mængde, som det har optaget under væksten. Det sker uanset, om træet nedbrydes i skovbunden eller brændes som flis eller brænde.

Brænde giver varme to gange.
Brænde giver varme to gange: når man kløver det, og når det brændes af.

Når skove dyrkes, høster vi træprodukter, planter og tynder ud i træerne. En af de mange udfordringer, skovdyrkeren har, er at sikre en høj tilvækst på skovarealerne, samtidig med at træerne opnår en tykkelse, som gør dem egnede til at lave træprodukter af. Det sikres bl.a. ved at tynde ud i træerne, så de efterladte træer har bedre plads. Produktionen fx pr ha. opretholdes altså på trods af, at der fjernes træ fra skoven. Denne skov-logik er afgørende for at forstå, at træ er en klimavenlig ressource.

I Danmark har systematisk skovdrift igennem mere end 200 år ført til et stigende skovareal og en stigende vedmasse i skovene. Det samlede danske skovbrug høster betydeligt mindre, end træerne vokser. Faktisk er der årligt de senere år blevet mere end 1 mio. kubikmeter mere træ i skovene.

Læs om de forskellige træarts evne til at optage CO2.

Ung bøgeskov
I en ung skov er der mange små træer. I en gammel skov er der få store træer. Enten udkonkurreres de mindste træer, eller så tyndes de og bliver til energitræ.

Når man planter ny træer til erstatning for dem, der blev fældet, planter man mange flere end det antal, man fældede, og tynder derefter løbende ud - præcis som med radisser. Dette sker som nævnt for at få tykke stammer af god kvalitet til tømmer. Hvis man ikke tynder, sker der en naturlig reduktion i antallet af træer som følge af konkurrence, og der vil til sidst stå få store træer på arealet. De træer, der udkonkurreres og dør, vil rådne og frigive den opsparede CO2 til atmosfæren. Uanset om de dør naturligt og rådner op, eller om de aktivt bliver tyndet ud og brugt i vores energiforsyning, frigives den opsparede CO2. De træer, der står tilbage i skoven, vokser videre og opretholder den samme tilvækst pr ha. i forhold til før tyndingen. Derfor bindes den frigivne CO2 igen i skovens produkter. Hvis man i stedet brænder fossile brændsler som naturgas, olie og kul, der ikke gendannes, frigives CO2 under forbrændingen, hvorved den samlede pulje af CO2 i atmosfæren øges og bidrager til klimaændringerne.

Svanemærket brændeovn
Her en svanemærket brændeovn med primær, sekundær og tertiær lufttilførsel. Kontroller, om du fyrer, så ovnen er ren, og der kun kommer varmeflimmer ud af skorstenen, ellers er der noget galt.

Når du fyrer med træ i din brændeovn, frigives CO2 fra brændet i samme mængde, som træet har optaget under væksten. Men du har et særligt ansvar, når du fyrer i brændeovn. Du skal sikre dig, at forbrændingen er ”fuldstændig”. Det vil sige, at brændes omdannes til CO2, vand, aske og energi. Det sker, hvis forbrændingen er tilstrækkelig varm (over 750 gr C), har ilt nok og sker i en god ovn, hvor de brændbare gasser blandes godt med det tilførte ilt. Hvis en af de nævnte krav ikke opfyldes, bliver forbrændingen ufuldstændig, og der slipper uforbrændte gasser ud af skorstenen. Det giver risiko for løbesod og sur røg, som skader miljøet og generer naboerne.

Kig på din skorsten, når du fyrer. Hvis der er synlig røg og sur lugt, er der noget galt. Hvis der kun anes lidt varmeflimmer, er din ovn designet og brugt korrekt.

Brændeovne frigiver sundhedsskadelige partikler og gasser. Helbredseffekten af emissionen varierer blandt forskellige undersøgelser, men den overordnede konklusion er, at røg er usundt.

Mange gamle ovne opfylder ikke nutidens krav om effektivitet og miljø. Nye ovne udnytter generelt brændet bedre og opnår en fuldstændig forbrænding, men du har selv ansvaret for, at brændet er tilstrækkeligt tørt og kløvet, og at brændeovnen er indstillet korrekt.

Stablet, kløvet brænde
Opbevar det nyfældede brænde luftigt første sommer, så tørrer det hurtigt. Pas på, at det ikke bliver vådt i løbet af efteråret fx ved at tage det ind.