Dato: 01-02-2008 | Videnblad nr. 11.05-02 Emne: Arbejdsstedet

Sikkerhedskrav ved brug af lift

En del skovdistrikter og entreprenører lejer lifte i pyntegrøntsæsonen, og det er vigtigt at kende de sikkerhedsmæssige krav. Dette Videnblad opsummerer de væsentligste krav i relation til klipning af pyntegrønt fra lift og giver links til hjemmesider med relevante oplysninger.

Når nobilis bevoksningen kommer over en vis højde, er lift den eneste mulighed for at klippe pyntegrønt. Foto: Gary Chastagner.

Når nobilis bevoksningen kommer over en vis højde, er lift den eneste mulighed for at klippe pyntegrønt. Foto: Gary Chastagner.

Mange gange når man står over for et arbejde, der foregår i højden, vil det være nærliggende at vælge en lift. Med tiden er der kommet mange typer af lifte på markedet, og det er nemt at leje.

I den forbindelse er der en række sikkerhedsmæssige krav, man som lejer og bruger af liften bør være op mærksom på. Primært bør man sikre sig, at der ved levering af liften med følger en dansksproget brugsanvisning og en journal, som dokumenterer, at liften har gennemgået et hoved eftersyn inden for de sidste 12 måneder.

I Arbejdstilsynets meddelelse nr. 2.04.4-1 beskrives sikkerhedskravene og i At-meddelelse nr. 2.04.3 oplyses om anvendelse af ’transportable personløftere med arbejdsstandplads’, dvs. arbejde fra lift.

Brugsanvisning

Ved enhver levering (salg, udlejning og udlån) skal der medfølge skriftlige anvisninger på dansk om betjening, brug og vedligeholdelse. Det er af stor vigtighed, at man er fortrolig med og kender den eller de lifte, man benytter. Man skal have læst leverandør instruktionsbogen, og denne brugsanvisning skal altid opbevares ved liften.

Journal

På eller i nærheden af liften skal der findes en journal, hvoraf det skal fremgå, at liften er anmeldt til Arbejdstilsynet af ejeren. Anmeldelsen skal være foretaget på en særlig blanket (B 83.93), eller via elektronisk anmeldelse på www.virk.dk. Desuden skal journalen indeholde:

 1. Dokumentation for undersøgelse af liftens stabilitet.
 2. Dokumentation for belastningsprøver.
 3. Certifikat for bæremiddel/undervogn.
 4. Oplysninger om eftersyn og evt. konstaterede fejl og mangler.
 5. Oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.
 6. Oplysninger om udskiftninger i bæremiddel/undervogn.
 7. Oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedrørende liften.

Det skal tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte oplysninger, der er indført i journalen. Journalbog kan købes hos Erhvervsskolernes Forlag www.ef.dk, tlf. 63 15 17 00, best. nr. 61051-01: Personløfterjournal. Se også At-anvisning nr. 2.3.0.2 om personløfterjournal.

Vedligeholdelse og eftersyn

Under reparations- og vedligeholdelsesarbejder skal liften være i transportstilling eller understøttet af en forsvarlig blokeringsordning. Mindst én gang hver 12. måned skal liften gennemgå et hovedeftersyn, afprøves og prøvebelastes af leverandøren eller anden sagkyndig. Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har:

 • Kendskab til liftens tekniske opbygning og funktion.
 • Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af liften.
 • Kendskab til liftens brugsanvisning.
 • Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til liften.
 • Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav, f.eks. færdselsmyndighederne.
 • Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certifi cering, f.eks. svejsning.
Klipning af pyntegrønt fra lift. Foto: Frans Theilby

Klipning af pyntegrønt fra lift. Foto: Frans Theilby

Ved hovedeftersynet checkes mekaniske dele, sikkerhedsudstyr, betjeningsorganer, energitilførsel, eludrustning, hydrauliske og pneumatiske komponenter. Desuden afprøves liftens funktioner, og der foretages en prøvebelastning. Prøvelasten er lig redskabets største tilladelige belastning + 50 % heraf, dog mindst 100 kg. Belastningsprøven skal udføres af de for liften mest ustabile stillinger, dvs. med liftens største løftehøjde og største udlæg. Se i øvrigt At-anvisning nr. 2.3.0.3 om belastningsprøver. Resultaterne af hovedeftersynet skal indføres i journalen. Ved væsentlige fejl og mangler skal liften tages ud af brug og må ikke bruges, før det er bragt i orden. Hvis der sker uheld med liften, vil det være afgørende, at man kan dokumentere, at kravene er overholdt.

Brug af lift

Ved pyntegrøntklipning fra lift skal følgende overholdes:

Leverandørens anvisninger skal følges.

 • Pas på elledninger.
 • Personer i arbejdskurven skal anvende faldsikringsudstyr bestående af sikkerhedssele og sikkerhedsline.
 • Liften må kun benyttes, når der på stedet er en person, som i en nødsituation kan sænke liften.
 • Liften må ikke forlades med mandskabskurven i løftet position.
 • Unge under 18 år må ikke beskæftiges som fører eller operatør og må ikke udføre arbejde fra arbejdskurv over 5 meters højde.
 • Liften må normalt kun flyttesmed ubemandet mandskabskurv og i transportstilling.

Visse lifttyper, som anvendes til pyntegrøntklipning, er undtaget fra den sidste regel, men det skal i givet fald fremgå af leverandørbrugsanvisningen under hvilke omstændigheder flytning med bemandet mandskabskurv kan ske.

Vedrørende faldsikring bemærkes, at på baggrund af en dispensationsansøgning i forbindelse med pyntegrøntklipning har Arbejdstilsynet vurderet, at der ikke kan dispenseres generelt fra kravet om anvendelsen af faldsikringsudstyr. Dog er man indforstået med, at der ved anvendelse af kort line, så man kun kan bevæge sig indenfor kurvens areal, anvendes bæltesele for at sikre større bevægelsesfrihed, og at der ikke kræves faldsikringsudstyr ved anvendelse af lodrette lifte (sakselifte o.lign.).

For arbejde med motorsav fra lift gælder desuden følgende regler:

 • Normale personlige værnemidler. Skærejakke er ikke et lovkrav, men kan være en fordel i nogle situationer.
 • Begge hænder skal være på saven, og man må ikke save over skulderhøjde.
 • Motorsaven må ikke være fortøjet til liften.
 • Motorsaven skal altid startes udenfor kurven og med kædebremsen aktiveret.
 • Hvis man er to mand i kurven, må andenmanden ikke holde de grene eller stammestykker, der saves af.


Videnblad nr.: 11.05-02
Forfattere: Frans Theilby og Ole Sejr Jakobsen