Rapporter om pyntegrønt

Rapporterne giver en detaljeret gennemgang af resultater fra forskningsprojekter, erfaringsindsamlinger og andre projekter. Målgruppen er fagfolk i forvaltninger, virksomheder, kommuner, styrelser m.fl.

De seneste

Se oversigt og hent rapporter som pdf-filer på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings hjemmeside

Rapporter før 2012

Ældre rapporter kan hentes i listen nedenfor eller bestilles på papir hos Academic books på e-mail ku-frb@academicbooks.dk

Nr. 22/2005

Vækstmodel for nordmannsgranjuletræer – Biomasse og optagelse af næringsstoffer
Den totale biomasseopbygning og det totale optag af de vigtigste næringsstoffer er målt i tre gødningsforsøg anlagt på tidligere landbrugsjord med nordmannsgranjuletræer. Resultaterne viser, at det er nødvendigt at gødske intensivt dyrkede juletræsbevoksninger, hvis produktionen skal være bæredygtig. Undersøgelserne peger endvidere på, at der gødskes for meget i de tidlige faser af juletræsomdriften og for lidt i de sidste to år før afdrift.
Download PDF af PYN 22

Nr. 21/2003

Genvækst af juletræer
Produktion af juletræer ved genvækst har været praktiseret i mange år. Teknikken baserer sig på, at man ved fældning af et juletræ efterlader en stub med en passende mængde grønt, som kan holde stubben i live og give udgangspunkt for et nyt træ. Rapporten baserer sig primært på et forsøg med genvækst af nordmannsgran, men inddrager også data fra andre forsøg.
Download PDF af PYN 21

Nr. 20/2003

Valg af danske nobilis provenienser til produktion af klippegrønt - Status for produktion af ungdomsgrene
I 1987 blev der etableret en forsøgsserie med 29 danske nobilis (Abies procera) provenienser på 4 lokaliteter. Proveniensvise resultater for juletræsegnethed er beskrevet i Pyntegrøntseriens rapport nr. 14. Nærværende rapport er en naturlig videreførelse af dette arbejde og giver resultater for proveniensforskelle i grøntkvalitet og klippemængder.
Download PDF af PYN 20

Nr. 19/2002

Plantebeskyttelse i skovbruget
Rapporten giver en status over situationen inden for både kemisk og ikke-kemisk bekæmpelse og afværgning på en række områder. Den er i første omgang tænkt som en lærebog, der giver en hurtig indføring i emnet planteværn til brug ved de forskellige skovbrugsuddannelser. Herudover vil den henvende sig både til skov- og juletræsdyrkere, som kan anvende den ved siden af andre mere specialiserede værker til f.eks. bestemmelse af ukrudtsarter, skadedyr mv.
Download PDF af PYN 19

Nr. 18/2002

Traditionel ukrudtssprøjtning og alternative behandlingsstrategier
Det har været et vigtigt mål i den danske miljøpolitik at beskytte flora og fauna i det terrestriske miljø. Derfor har det været et politisk ønske, at pesticider skal udfases i statsskovbruget samt begrænses i det private skovbrug gennem motivation og oplysning for at sikre grundvandsressourcerne og beskytte økosystemerne og den naturlige mangfoldighed i skovene. Rapportens formål er at forbedre beslutningsgrundlaget for valg af pesticidstrategi.
Download PDF af PYN 18

Nr. 17/2001 Gødningsrespons hos nordmannsgranprovenienserne Ambrolauri og Langesø afd. 6.
Rapporten omfatter undersøgelser af gødskningens indflydelse på kvalitet og biomasse i to provenienser for 4-7 årige nordmannsgranjuletræer på tidligere agerjord. Rapporten giver bl.a. en opgørelse over biomassens fordeling til næringsstoffer og plantedele.
Download PDF af PYN 17
Nr. 16/2001

Bevoksnings- og farvegødskning af nordmannsgranjuletræer
Gødskning af juletræer indebærer to modsatrettede hensyn. På den ene side er gødskning relevant for at kompensere for de fjernede næringsstoffer og for at sikre den kvalitet, som forbrugeren efterspørger. På den anden side fører gødskning ofte til en utilsigtet påvirkning af miljøet i form af udvaskning af nitrat og andre næringssalte til de omgivende miljø. Rapporten præsenterer 6 års resultater om juletræsgødskning på en let tilgængelig måde.
Download PDF af PYN 16

Nr. 15/2000 Forædling af nordmannsgran og nobilis: Status og muligheder
Denne rapport er udarbejdet som en status efter godt 7 års forædlingsarbejde i Skov & Landskab regi indenfor træarterne nobilis og nordmannsgran. Rapporten belyser status over det hidtidige forædlingsarbejde og skitserer tillige nogle fremtidige perspektiver ved en fortsat forædlingsindsats.
Download PDF af PYN 15
Nr. 14/2000

Juletræsproduktion med danske nobilisprovenienser
Praktisk taget hele den danske produktion af nobilis pyntegrønt er i dag baseret på frø fra danske bevoksninger. I foråret 1987 blev der etableret en ny serie af feltforsøg til sammenlignende undersøgelser af et bredt udvalg af nyere danske nobilis provenienser. Formålet var at undersøge bevoksningernes juletræs- og klippeegenskaber. I 1997 afsluttedes måling af bevoksningernes juletræsegenskaber, og resultaterne herfra er emnet for denne rapport.
Download PDF af PYN 14

Nr. 2/1997

Miljøvenlig juletræsproduktion – En statusopgørelse
Rapporten giver en status over den dyrkningsmæssige viden om miljøvenlig juletræsproduktion i Danmark anno 1997 samt de hertil hørende økonomiske konsekvenser og perspektiver. Følgende emner behandles: Holdninger hos forbrugerne, Regler/lovgivning, Afsætningsmuligheder, Træartsvalg og provenienser, Arealvalg og driftsformer, Ukrudtsbekæmpelse, Skadedyr, Gødskning, Vækstregulering, Økonomiske perspektiver, Praktiske erfaringer.
Download PDF af PYN 2