Rapporter

Her finder du rapporter, som er udgivet i Videntjenesten for Pyntegrønt. Rapporterne kan hentes som pdf-filer gratis eller bestilles på papir ved Academic books på e-mail ku-frb@academicbooks.dk for den angivne pris.

Hent

Titel og resume

Pris

Nr. 22/2005

Vækstmodel for nordmannsgranjuletræer – Biomasse og optagelse af næringsstoffer
Den totale biomasseopbygning og det totale optag af de vigtigste næringsstoffer er målt i tre gødningsforsøg anlagt på tidligere landbrugsjord med nordmannsgranjuletræer. I undersøgelsen er inddraget kontrolbehandlinger uden gødning samt gødningsbehandlinger med forskellig mængde gødning pr ha pr år. Resultaterne viser, at det er nødvendigt at gødske intensivt dyrkede juletræsbevoksninger, hvis produktionen skal være bæredygtig. Undersøgelserne peger endvidere på, at der gødskes for meget i de tidlige faser af juletræsomdriften og for lidt i de sidste to år før afdrift.
Download PDF

125,00
Nr. 21/2003

Genvækst af juletræer
Produktion af juletræer ved genvækst har været praktiseret i mange år. Teknikken baserer sig på, at man ved fældning af et juletræ efterlader en stub med en passende mængde grønt, som kan holde stubben i live og give udgangspunkt for et nyt træ. Rapporten baserer sig primært på et forsøg med genvækst af nordmannsgran, men inddrager også data fra andre forsøg. Bl.a. fra forsøg med genvækst af nobilis på Langesø Skovdistrikt, samt fra et pilotforsøg med produktion af to juletræer på samme stub.
Download PDF

100,00
Nr. 20/2003

Valg af danske nobilis provenienser til produktion af klippegrønt - Status for produktion af ungdomsgrene
I 1987 blev der etableret en forsøgsserie med 29 danske nobilis (Abies procera) provenienser på 4 lokaliteter. Proveniensvise resultater for juletræsegnethed er beskrevet i Pyntegrøntseriens rapport nr. 14. Nærværende rapport er en naturlig videreførelse af dette arbejde og giver resultater for proveniensforskelle i grøntkvalitet og klippemængder.
Download PDF

125,00
Nr. 19/2002

Plantebeskyttelse i skovbruget
Rapporten giver en status over situationen inden for både kemisk og ikke-kemisk bekæmpelse og afværgning på en række områder. Rapporten er i første omgang tænkt som en lærebog, der giver en hurtig indføring i emnet planteværn til brug ved de forskellige skovbrugsuddannelser. Herudover vil den henvende sig både til skov- og juletræsdyrkere, som kan anvende den som håndbog og opslagsbog ved siden af andre mere specialiserede værker til f.eks. bestemmelse af ukrudtsarter, skadedyr mv.
Download PDF

350,00
Nr. 18/2002

Traditionel ukrudtssprøjtning og alternative behandlingsstrategier
Det har været et vigtigt mål i den danske miljøpolitik at beskytte flora og fauna i det terrestriske miljø. Derfor har det været et politisk ønske, at pesticider skal udfases i statsskovbruget samt begrænses i det private skovbrug gennem motivation og oplysning for at sikre grundvandsressourcerne og beskytte økosystemerne og den naturlige mangfoldighed i skovene. Rapportens formål er at forbedre beslutningsgrundlaget for valg af pesticidstrategi.
Download PDF

150,00
Nr. 17/2001 Gødningsrespons hos nordmannsgranprovenienserne Ambrolauri og Langesø afd. 6.
Rapporten omfatter undersøgelser af gødskningens indflydelse på kvalitet og biomasse i to provenienser for 4-7 årige nordmannsgranjuletræer på tidligere agerjord. Rapporten giver bl.a. en opgørelse over biomassens fordeling til næringsstoffer og plantedele.
Download PDF
150,00
Nr. 16/2001

Bevoksnings- og farvegødskning af nordmannsgranjuletræer
Gødskning af juletræer indebærer to modsatrettede hensyn. På den ene side er gødskning relevant for at kompensere for de fjernede næringsstoffer og for at sikre den kvalitet, som forbrugeren efterspørger. På den anden side fører gødskning ofte til en utilsigtet påvirkning af miljøet i form af udvaskning af nitrat og andre næringssalte til de omgivende miljø. Rapporten præsenterer 6 års resultater om juletræsgødskning på en let tilgængelig måde.
Download PDF

200,00
Nr. 15/2000 Forædling af nordmannsgran og nobilis: Status og muligheder
Denne rapport er udarbejdet som en status efter godt 7 års forædlingsarbejde i Skov & Landskab regi indenfor træarterne nobilis og nordmannsgran. Rapporten belyser status over det hidtidige forædlingsarbejde og skitserer tillige nogle fremtidige perspektiver ved en fortsat forædlingsindsats.
Download PDF
100,00
Nr. 14/2000

Juletræsproduktion med danske nobilisprovenienser
Praktisk taget hele den danske produktion af nobilis pyntegrønt (Abies procera) er i dag baseret på frø fra danske bevoksninger. I foråret 1987 blev der etableret en ny serie af feltforsøg til sammenlignende undersøgelser af et bredt udvalg af nyere danske nobilis provenienser. Formålet med forsøgsserien var at undersøge bevoksningernes juletræs- og klippeegenskaber. I 1997 afsluttedes måling af bevoksningernes juletræsegenskaber, og resultaterne herfra er emnet for denne rapport.
Download PDF

100,00
Nr. 2/1997

Miljøvenlig juletræsproduktion – En statusopgørelse
Rapporten giver en status over den dyrkningsmæssige viden om miljøvenlig juletræsproduktion i Danmark anno 1997 samt de hertil hørende økonomiske konsekvenser og perspektiver. Følgende emner behandles: Holdninger hos forbrugerne, Regler/lovgivning, Afsætningsmuligheder, Træartsvalg og provenienser, Arealvalg og driftsformer, Ukrudtsbekæmpelse, Skadedyr, Gødskning, Vækstregulering, Økonomiske perspektiver, Praktiske erfaringer.
Download PDF

200,00