Dato: 01-12-2008 | Videnblad nr. 07.03-01 Emne: Fældning og sammenføring

Juletræsfældere

Traditionelt har juletræerne været fældet med sav/motorsav enten på timeløn eller akkord. Motorsaven var velegnet, fordi der i forbindelse med fældningen skulle foretages renskæring af stab. Nu, hvor hovedparten af juletræerne stabklippes åbnes for andre metoder til fældning af juletræerne. Videnbladet beskriver markedets to juletræsfældere i sammenligning med skovning med motorsav og kratrydder

Sikkerhedsmæssigt har brugen af mo­torsav til fældearbejdet altid været et problem. Meget korte sværd, speciel sværdudformning og sikkerhedsbukser/støvler med særlig skære­beskyttelse har været en del af tiltagene for at reducere skadernes omfang. Grundlæggende har ingen af tiltagene dog kunnet ændre det faktum, at ergonomi og sikkerhed ved brug af motorsav til fældning af jule­­træer er problematisk. Flere producenter har derfor arbejdet med krat­ryddere til fældning af juletræer og HedeDanmark har frem­stillet special­­udstyr i form af glideskinner og specialklinger til brug ved juletræs­fæld­ning.

Brugen af kratrydder inde­bærer nogle klare ergonomiske fordele med hensyn til operatørens arbejdsstilling under arbejdet. Til gengæld viser arbejdsmiljømålinger, at støjbelastningen er høj varierende fra 90 til >100 dB(A). Tilsvarende er hånd/arm vibrationerne høje med fare for, at ope­ratøren ved længere tids arbejde kan pådrage sig vibrationsskader i form af hvide fingre. I Tyskland har man længe anbefalet, at arbejde med kratrydder begrænses til 4 timer dagligt. Fra 2014 kommer der i Danmark noget tilsvarende med grænseværdier og eksponeringtider for brug af vibre­rende værktøj som f.eks. kratryddere.

Ofte stammer størstedelen af vibrationerne i både motorsave og krat­ryddere fra dårlig filing og vedligeholdelse. Man kan derfor selv forebygge ved at være opmærksom på vedligeholdelse og udskiftning af dæmperelementer for at minimere risikoen for vibrationsskader.

Figur 1 til venstre. J. J. Fælder fra Jørgen Jensen. Figur 2 til højre. VJT 150 fra V. J. Teknik. Fotos Claus Jerram Christensen

Figur 1 til venstre. J. J. Fælder fra Jørgen Jensen. Figur 2 til højre. VJT 150 fra V. J. Teknik. Fotos Claus Jerram Christensen


Udvikling af juletræsfældere

De første juletræsfældere så dagens lys allerede i begyndelsen af 90’erne. Der var tale om prototyper med en del mangler og ergonomiske ulemper. De var opbygget som en-akslede håndskubbede sulkier med skærende eller klippende aggregater.

Et kort studie viste acceptable præstationer i størrelsesordenen 100 - 150 træer/time for fælderne, men konklusionen var dengang, at det var nødvendigt med træk på hjulene på juletræsfælderne, og at et klippende aggregat ville være at foretrække, da det tydeligvist var mere robust og krævede minimal vedligeholdelse. Desuden kunne det konstateres, at støjniveauet for juletræsfælderne med 4-takts motorer var langt lavere end for 2- takstmotorerne på motorsaven og kratrydderen. Ergonomisk indebar juletræsfælderne også nogle klare fordele med hensyn til arbejdsstillinger og vibrationsbelastning.

Markedets juletræsfældere

I dag er der to håndførte juletræsfældere på markedet, det drejer sig om Jørgen Jensens juletræsklipper med en hydraulisk cylinder (figur 1) og V. J. Tekniks juletræsklipper med to cylindre (figur 2). Der er ikke fore­taget nogen egentlig test af de to maskiner, men nedenstående sammenstilling viser data for maskinerne samt en vurdering sammenholdt med traditionel brug af motorsav eller krat­rydder (tabel 1).

Økonomi

En maskinkalkule for juletræsfælder­ne viser, at omkostningerne ved fældningen af træerne svarer nogenlunde til de akkordsatser, som gives ved fældning med motorsav/kratrydder.

Udgangspunktet for kalkylerne har været en investering på 33.000 kr., en afskrivning over 5 år, en årlig udnyttelse på 14 dage af 8 timer og en løn på 200 kr./time til operatøren. Det giver en pris pr. træ på ca.1,50 kr. ved en præstation på 300 træer/time og ca. 4,00 kr. ved en præstation på 100 træer/time. Til sammenligning angives prisen i vejledende akkordpriser (2008) for skovning af juletræer som følger:
Træer under 1½ m = 1,52 kr./træ
Træer på 1½ - 2½ meter = 2,30 kr./ træ og
Træer over 2½ meter = prisen fastsættes efter aftale.

En tilsvarende maskinkalkule for mo­torsav og kratrydder vil give lavere omkostninger, dels på grund af den højere udnyttelsesgrad for disse, og dels på grund af den lidt højere præ­station.

Figur 3. VJT monteret med sprøjteudrustning. Foto Frans Theilby

Figur 3. VJT monteret med sprøjteudrustning. Foto Frans Theilby

VJT 150 maskinen kan også fungere som basismaskine for en afskærmet sprøjte. Klippeaggregatet afmonteres enkelt (figur 3) og en sprøjteenhed med styrbare hjul påmonteres. Derved øges maskinudnyttelsen, og det vil i påvirke maskintimeprisen i nedadgående retning.

Konklusion

De to juletræsfældere betyder et afgørende fremskridt med hensyn til sikkerhed og ergonomi i forhold til brugen af motorsav ved fældning af juletræer. I forhold til brugen af kratryddere er der tale om en klar ergonomisk forbedring. Det kan stadig anbefales at lave en arbejdsdeling mellem fælder og udslæber i løbet af arbejdsdagen. Men ved brug af en juletræsfælder er både støj- og vibrationsbelastning væsentligt reduceret, og sammenholdt med den oprejste arbejdsstilling under arbejdet med juletræsfælderen vil det indebære en væsentlig reduktion af den fysiske arbejdsbelastning. Omkostningerne ved brugen af juletræsfælderne ligger på linie med de vejledende akkordpriser i overenskomsten. Da knivene ikke er særlig følsomme over for sten og jord, vil brugen af juletræsfældere også indebære reduceret tidsforbrug til vedligeholdelse i forhold til brugen af motorsav.

J. J. Fælder

VJT 150

Motorsav

Kratrydder

Fabrikant

CompacTREE

V.J. Teknik

Diverse producenter

Basismaskine

Honda / 5,5 HK

Honda/ 6,5 HK

Professionel > 2 HK

Arbejdsredskab

Saks med 1 hydraulisk cylinder

Saks med 2 hydrauliske cylindre

Motorsavs-

kæde

Klinge

Vægt

Ca. 70 kg

Ca. 140 kg

> 5 kg

10 -13 kg

Max. fældediameter

15 cm

15 cm

Ingen

10 cm

Støj

< 90 dB(A)

< 90 dB(A)

> 90 dB(A)

Præstation

100-300 træer/time

100-300 træer/time

100-300 træer/time

200-400 træer/time

Pris

32.500 kr.*

36.500 kr.

5.000 - 7.000 kr.

5.000 - 7.000 kr.

Pris pr. træ

4,00 kr. - 1,50 kr.

4,00 kr. - 1,50 kr.

1,50 kr. - 0,75 kr.

1,50 kr.

- 0,75 kr.

Forhandler

CompacTREE

Tlf. 70701065

T.H.Thomsen

Tlf. 74671835

Att. H.J. Wogensen

Mobil. 40572488

Diverse

Vurdering

Sikkerhed

+

+

-

-

Støj

+

+

-

-

Vibrationer

+

+

-

-

Ergonomi

+

++**

-

-

Vedligeholdelse

+

+

-

-

Økonomi

-

-

+

+

* Pris fra oprindelig forhandler, ikke CompacTREE. Prisen er for topmodellen med træk.
** Har højdejusteringsmuligheder af styr og automatisk returgang for knivene.

Tabel 1. Sammenstilling af data for fældning med to modeller af juletræsfældere samt motorsav og kratrydder.Videnblad nr.: 07.03-01
Forfattere: Frans Theilby og Claus Jerram Christensen