Dato: 22-06-2010 | Videnblad nr. 11.03-02 Emne: Teknisk udstyr

Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift

Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger.

Arbejde fra lift kræver erfaring og kendskab til Arbejdstilsynets regler. Foto: Ole Sejr Jakobsen

Arbejde fra lift kræver erfaring og kendskab til Arbejdstilsynets regler. Foto: Ole Sejr Jakobsen

Beskæring og fældning fra lift er en meget brugt arbejdsteknik, men selv for den erfarne bruger er det ikke uden farer. Under udførelsen af dette specialistarbejde kan der opstå mange farlige situationer. Nogle er uforudsigelige, mens andre kan forudsiges og begrænses ved at lave en grundig risikovurdering, der omfatter både brugen af lift og motorsav.

For at minimere risikoen ved arbejde med motorsav fra lift er det vigtigt, at brugeren er veluddannet og kender til både de almindelige regler om brug af lift samt de mere specifikke regler, der knytter sig til dette arbejde.

Da brug af lift er blevet så almindeligt i den grønne sektor, er antallet af udlejere stort, og der findes mange forskellige lifttyper. Det er vigtigt som bruger at kende den lift, man har valgt til den opgave, man står overfor. Her er der ofte stor hjælp at hente hos udlejningsfirmaerne. Det er dog vigtigt selv at have en grundlæggende kendskab til lifte og deres indretning, da der udover udlejeren også påhviler brugeren et stort ansvar mht. kontrol af det materiale, der skal benyttes. Se nedenstående tabel. Inden arbejdet påbegyndes, er det vigtigt, at brugeren læser de medfølgende brugsanvisninger og attester. Heri fremgår det, hvordan og hvilke eftersyn man skal lave inden brug, hvornår liften sidst er blevet kontrolleret og belastningsafprøvet, samt hvordan man nødsænker kurven ved funktionsfejl.

Herudover gøres der opmærksom på, at unge under 18 år må ikke beskæftiges som fører eller operatør og ikke må udføre arbejde i arbejdskurv over 5 meters højde.

Oversigt over hvilket ansvar der påhviler henholdsvis udlejeren/ejeren samt brugeren af lifte.

Påhviler
udlejer/ejer

Påhviler brugeren

Der medfølger betjenings-, bruger- og vedligeholdelses-anvisninger på dansk, og de opbevares ved personløfteren (liften)

X

Personløfteren (liften) er statisk prøvebelastet, og attesten herfor opbevares i journalen

X

Standpladsen er forsynet med faldsikringsudstyr og fastgørelse til dette udstyr

X

Ved væsentlige fejl og mangler skal personløfteren tages ud af brug og må ikke bruges, før det er bragt i orden

X

X

Mindst en gang hvert 12. måned skal den gennemgå hovedeftersyn, afprøves og prøvebelastes af sagkyndige

X

Leverandørbrugsanvisningen følges

X

Underlaget kan bære ved opstilling

X

Personer i kurven skal anvende faldsikringsudstyr

X

Liften må kun benyttes, når der en person tilstede, der kan nødsænke kurven

X

Journal

På eller i nærheden af liften skal der findes en journal, hvoraf det skal fremgå, at liften er anmeldt til Arbejdstilsynet af ejeren. Anmeldelsen skal være foretaget på en særlig blanket (B 83.93), eller via elektronisk anmeldelse på www.virk.dk.

Det skal tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte oplysninger, der er indført i journalen. Journalbog kan købes hos Erhvervsskolernes Forlag www.ef.dk, best. nr. 61051-01: Personløfterjournal.

På eller i nærheden af liften skal der findes en journal, som skal indeholde:

 1. Dokumentation for undersøgelse af liftens stabilitet.
 2. Dokumentation for belastningsprøver.
 3. Certifikat for bæremiddel/undervogn.
 4. Oplysninger om eftersyn og evt. konstaterede fejl og mangler.
 5. Oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.
 6. Oplysninger om udskiftninger i bæremiddel/undervogn.
 7. Oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedrørende liften.

Vedligeholdelse og eftersyn

Under reparations- og vedligeholdelsesarbejder skal liften være i transportstilling eller understøttet af en forsvarlig blokeringsordning. Mindst én gang hver 12. måned skal liften gennemgå et hovedeftersyn, afprøves og prøvebelastes af leverandøren eller anden sagkyndig.

Én gang om året skal liften gennemgå et hovedeftersyn af en person, der
efter Arbejdstilsynets praksis har:

 • Kendskab til liftens tekniske opbygning og funktion.
 • Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af liften.
 • Kendskab til liftens brugsanvisning.
 • Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til liften.
 • Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav, f.eks. færdselsmyndighederne.
 • Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering, f.eks. svejsning.

Ved hovedeftersynet tjekkes mekaniske dele, sikkerhedsudstyr, betjeningsorganer, energitilførsel, eludrustning, hydrauliske og pneumatiske komponenter. Desuden afprøves liftens funktioner, og der foretages en prøvebelastning. Prøvelasten er lig redskabets største tilladelige belastning + 50 % heraf, dog mindst 100 kg.

Belastningsprøven skal udføres af de for liften mest ustabile stillinger, dvs. med liftens største løftehøjde og største udlæg. Se i øvrigt At-anvisning nr. 2.3.0.3 om belastningsprøver.

Resultaterne af hovedeftersynet skal indføres i journalen. Ved væsentlige fejl og mangler skal liften tages ud af brug og må ikke bruges, før det er bragt i orden. Hvis der sker uheld med liften, vil det være afgørende, at man kan dokumentere, at kravene er overholdt.

Topbetjente motorsave er ikke tilladte til brug fra lift, jf. Abejdstilsynets regler. Kun almindelige motorsave må anvendes. Foto: Ole Sejr Jakobsen

Topbetjente motorsave er ikke tilladte til brug fra lift, jf. Abejdstilsynets regler. Kun almindelige motorsave må anvendes. Foto: Ole Sejr Jakobsen

Arbejde med motorsav fra lift

For arbejde med motorsav fra lift gælder endvidere:

 • Brug af korrekte personlige værnemidler: Hjelm med høreværn og visir, skærebukser, skærestøvler, handsker samt kompresforbinding.
 • Man må ikke save over skulderhøjde, og begge hænder skal være på saven.
 • Motorsaven må ikke være fortøjet til liften.
 • Motorsaven skal altid startes udenfor kurven og med kædebremsen aktiveret.
 • Skærejakke er ikke et lovkrav, men kan være en fordel i nogle
 • situationer.
 • Hvis man er to mand i kurven, må andenmanden ikke holde de grene eller stammestykker der saves af, hvis der benyttes motorsav.
 • Topbetjente motorsave må ikke bruges j.f. Arbejdstilsynets At-vejledning B.5.1.1.
 • Vær opmærksom på el-ledninger i arbejdsområdet.
 • Sørg for sikkerhedsafmærkning eller afspærring ved arbejde på befærdede arealer.
 • Liften skal anbringes så grene og stammestykker ikke kan falde ned i liften eller kurven.

Arbejdstilsynet anbefaler endvidere, at for at begrænse risikoen ved arbejde med motorsav fra lift bør følgende forholdsregler overvejes:

 • Man bør kun være én person i liftkurven.
 • Man bør arbejde med en langskaftet motorkædesav, så der ikke er fare for andre personer i kurven.
 • Man bør indrette liftkurven, så den person, som ikke saver, er effektivt afskærmet fra saven.
 • Begge personer i liftkurven kan have gennemgået et særligt kursus i beskæring og nedfiring fra personlift, som er anerkendt af Arbejdstilsynet.

Kilde:
www.at.dkVidenblad nr.: 11.03-02
Forfattere: Ole Sejr Jakobsen og Frans Theilby

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt