Landskabspleje og naturgenopretning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Vejskråninger som habitat for flora og fauna 06.08-13 19-01-2022
Skab større diversitet i artsfattige græsplæner 06.08-12 18-01-2022
Større diversitet og flere blomstrende urter i vejkanter 06.08-11 13-09-2021
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 05-12-2019
Forskellige træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 05-12-2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 08-11-2019
Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål 06.06-11 04-11-2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 01-11-2019
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 12-12-2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 12-12-2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 29-09-2017
Elge i naturplejen 06.00-38 27-06-2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 24-05-2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 24-05-2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 24-05-2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 04-02-2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 04-02-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 30-11-2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter 27-05-2015
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 25-09-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 25-09-2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 30-06-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 11-02-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 10-02-2014
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 30-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 29-05-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 20-01-2012
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 24-06-2011
Hverdagsnatur 06.08-02 26-05-2011
Naturplejeportalen 06.00-27 25-05-2011
Geder som kratryddere 06.01-16 15-12-2010
Naturpleje og ophobning af næringsstoffer 06.19-04 29-09-2010
Viden om frø og kimplanter støtter forvaltning af orkideer 06.19-05 29-09-2010
Svampe afgørende for orkidebestande 06.19-06 29-09-2010
Naturindhold i gårdanlæg 06.08-01 24-08-2010
Bynke-ambrosie 06.00-26 18-05-2010
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 07-08-2009
Skoven som græsgang 06.06-09 20-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 06.06-10 20-10-2008
Hedepletvinge 06.19-03 20-10-2008
Pleje af grøfter og kanaler 06.07-08 01-05-2008
Europæisk bison som naturplejer 06.06-08 01-10-2007
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 01-12-2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 01-12-2006
Bevaring og genopretning af høenge 06.01-15 01-09-2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 01-08-2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 01-05-2006
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 01-12-2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 01-12-2005
Landskabsukrudt 06.00-05 01-04-2005
Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark 06.00-06 01-12-2004
Skovgræsning 06.06-01 01-09-2004
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 01-06-2004
Regulering af lysesiv 06.02-13 01-04-2004
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 01-10-2003
Egekrat har behov for drift 06.06-05 01-08-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 01-05-2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 01-05-2003
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo II 06.00-01 01-10-2002
Naturpleje på enge baseret på stude 06.02-12 01-08-2002
Restaurering af gadekær 06.04-02 01-08-2002
Landbrug og landskab 06.07-07 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 01-04-2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 01-02-2002
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 01-12-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 01-09-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 01-09-2001
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 01-05-2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 01-05-2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 01-02-2001
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 01-12-2000
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 01-12-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 01-10-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 20-08-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 01-08-2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 01-06-2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 01-04-2000
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 01-04-2000
Drift og beskyttelse af enge og overdrev 06.02-10 01-03-2000
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 01-09-1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 01-06-1999
Pleje af moser 06.02-09 01-05-1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 01-04-1999
Koen som naturplejer 06.01-08 01-04-1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 01-03-1999
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 01-12-1998
Geden som naturplejer 06.01-07 01-11-1998
Høenge i skov 06.06-04 01-10-1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 01-10-1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 01-09-1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 01-06-1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 01-06-1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 01-05-1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 01-05-1998
Stævningsdrift 06.06-03 01-03-1998
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 01-09-1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 01-03-1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 01-03-1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 01-02-1997
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo I 06.00-04 01-07-1996