Landskabspleje og naturgenopretning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Generel veteranisering af træer 06.08-16 01-11-2023
Fokuseret levestedsveteranisering 06.08-17 01-11-2023
Gamle grusgrave har potentiale for overdrevsvegetation 06.19-07 27-04-2022
Veterantræer i rekreative områder 06.08-15 14-03-2022
Planlægning for biodiversitet i byens grønne områder 06.08-14 01-02-2022
Vejskråninger som habitat for flora og fauna 06.08-13 19-01-2022
Skab større diversitet i artsfattige græsplæner 06.08-12 18-01-2022
Større diversitet og flere blomstrende urter i vejkanter 06.08-11 13-09-2021
Forskellige træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 05-12-2019
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 05-12-2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 08-11-2019
Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål 06.06-11 04-11-2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 01-11-2019
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 12-12-2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 12-12-2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 29-09-2017
Elge i naturplejen 06.00-38 27-06-2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 24-05-2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 24-05-2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 24-05-2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 04-02-2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 04-02-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 30-11-2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter 27-05-2015
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 25-09-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 25-09-2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 30-06-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 11-02-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 10-02-2014
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 30-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 29-05-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 20-01-2012
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 24-06-2011
Hverdagsnatur 06.08-02 26-05-2011
Naturplejeportalen 06.00-27 25-05-2011
Geder som kratryddere 06.01-16 15-12-2010
Naturpleje og ophobning af næringsstoffer 06.19-04 29-09-2010
Viden om frø og kimplanter støtter forvaltning af orkideer 06.19-05 29-09-2010
Svampe afgørende for orkidebestande 06.19-06 29-09-2010
Naturindhold i gårdanlæg 06.08-01 24-08-2010
Bynke-ambrosie 06.00-26 18-05-2010
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 07-08-2009
Skoven som græsgang 06.06-09 20-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 06.06-10 20-10-2008
Hedepletvinge 06.19-03 20-10-2008
Pleje af grøfter og kanaler 06.07-08 01-05-2008
Europæisk bison som naturplejer 06.06-08 01-10-2007
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 01-12-2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 01-12-2006
Bevaring og genopretning af høenge 06.01-15 01-09-2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 01-08-2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 01-05-2006
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 01-12-2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 01-12-2005
Landskabsukrudt 06.00-05 01-04-2005
Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark 06.00-06 01-12-2004
Skovgræsning 06.06-01 01-09-2004
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 01-06-2004
Regulering af lysesiv 06.02-13 01-04-2004
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 01-10-2003
Egekrat har behov for drift 06.06-05 01-08-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 01-05-2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 01-05-2003
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo II 06.00-01 01-10-2002
Naturpleje på enge baseret på stude 06.02-12 01-08-2002
Restaurering af gadekær 06.04-02 01-08-2002
Landbrug og landskab 06.07-07 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 01-04-2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 01-02-2002
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 01-12-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 01-09-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 01-09-2001
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 01-05-2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 01-05-2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 01-02-2001
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 01-12-2000
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 01-12-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 01-10-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 20-08-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 01-08-2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 01-06-2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 01-04-2000
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 01-04-2000
Drift og beskyttelse af enge og overdrev 06.02-10 01-03-2000
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 01-09-1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 01-06-1999
Pleje af moser 06.02-09 01-05-1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 01-04-1999
Koen som naturplejer 06.01-08 01-04-1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 01-03-1999
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 01-12-1998
Geden som naturplejer 06.01-07 01-11-1998
Høenge i skov 06.06-04 01-10-1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 01-10-1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 01-09-1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 01-06-1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 01-06-1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 01-05-1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 01-05-1998
Stævningsdrift 06.06-03 01-03-1998
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 01-09-1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 01-03-1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 01-03-1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 01-02-1997
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo I 06.00-04 01-07-1996