Dato: 01-05-2007 | Videnblad nr. 05.02-02 Emne: Skovplantninger og lunde

Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer

Gylle kan være en billig kvælstofkilde, og der er derfor behov for at ridse reglerne op for anvendelse af husdyrgødning på skov- og pyntegrøntarealer. En bekendtgørelse fra Skov- og Naturstyrelsen regulerer brugen.Træer kan være vanskelige at fælde, f.eks. på grund af deres naturlige hældning eller placering tæt på veje, el-ledninger eller lignende. I disse situationer er det vigtigt, at man er særdeles agtpågivende, gennemtænker og planlægger hele fældningsforløbet fra start til slut. Ved at følge nogle enkle sikkerhedsforskrifter kan man undgå personskader og begrænse de eventuelle materielle skader til et minimum.

Indtrækning med spil kan være løsningen, når man har behov for at fælde træer med kraftigt hæld i andre retninger end det naturlige, vækstbetingede hæld. Foto: Ole Sejr Jakobsen.

Indtrækning med spil kan være løsningen, når man har behov for at fælde træer med kraftigt hæld i andre retninger end det naturlige, vækstbetingede hæld. Foto: Ole Sejr Jakobsen.

Indtrækning med spil kan være løsningen, når man har behov for at fælde træer med kraftigt hæld i andre retninger end det naturlige, vækstbetingede hæld. Det samme gælder, hvis der er installationer, huse m.m., der ikke tillader, at træet fældes i den retning. Ideen er at ændre træets hældning ved hjælp af forskelligt udstyr, inden man saver.

Imidlertid er fældning af vanskelige træer ved indtrækning et særdeles farligt og krævende job, som kun bør udføres af personer med specialuddannelse eller viden på området. Derfor skal man også afspærre fareområdet og kun personer, der har en funktion at udføre, må opholde sig indenfor afspærringen.

Udstyr skal være godkendt

Først må man danne sig et overblik over, hvilket udstyr man råder over, og hvilket behov man har. Skal der f.eks. bruges traktorspil eller håndbetjent spil? Der er fordele og ulemper ved begge dele. Ud over spil har man brug for udstyr såsom sjækler, stropper, forlængerwirer, kasteblokke m.m. Fælles for det hele er, at det skal være CE-mærket efter gældende normer og efterset og kontrolleret efter producentens forskrifter. Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at alt løftegrej en gang årligt bliver efterset/godkendt af en autoriseret ekspert/myndighed for slid, brud eller andre skader. Det er overordentligt vigtigt, at de personer, der skal betjene spil m.m., er fortrolige med dets anvendelse, særlige funktioner og ikke mindst dets begrænsninger.

Det svageste led

Det er vigtigt at rigge sit grej til på en sådan måde, at det er spillet, der er det svageste led i kæden i forhold til udstyrets SWL-værdi. SWL står for Safety Work Load og er et udtryk for sikker arbejdsbelastning. Spillet skal være forsynet med en sikkerhedsanordning, eventuelt i form af brudsplitter, der forhindrer spillet i at bryde sammen og samtidigt låser wiren i den position, den befinder sig i. Hvis man har undervurderet behovet for trækkraft, forhindrer det, at andet udstyr bryder sammen, og træet vælter utilsigtet og ødelægger noget. Oftest vil man også være i stand til at slække af på wiren igen, selvom man ikke kan trække træet omkuld.

Sikkerhedsregler ved indtrækning af vanskelige træer

  • Afstand fra indtrækningstræet til spillet skal være minimum 1,5 x træets højde.
  • Kun personer beskæftiget direkte med fældningen må opholde sig inden for
  • ovennævnte sikkerhedsafstand.
  • Indtrækningswiren skal placeres over træets tyngdepunkt. I praksis halvdelen til to tredjedele træhøjde oppe.
  • Vinklen mellem spilwire og jordoverfladen må ikke overstige 35º.
  • Udstyret skal altid være dimensioneret efter spillet som »det svageste led« med hensyn til SWL-værdi (Safety Work Load – sikker arbejdsbelastning) og brudstyrke.
  • Placer altid forhug og fældesnit så højt over rodudløbene, at skrå fiberforløb undgås!
Afstand fra indtrækningstræet til spillet skal være minimum 1,5 x træets højde, og vinklen mellem spilwire og jordoverfladen må ikke overstige 35 grader.

Afstand fra indtrækningstræet til spillet skal være minimum 1,5 x træets højde, og vinklen mellem spilwire og jordoverfladen må ikke overstige 35 grader.

Afstand mellem træ og spil

Wiren placeres i træet over dets tyngdepunkt – i praksis halvvejs til to tredjedele træhøjde oppe. Spillet forankres til et andet træ eller et kunstigt ankerpunkt i en afstand af minimum 1,5 gange træets højde, så personer der betjener det, er uden for den primære farezone. Endelig bør man sikre sig, at vinklen mellem jordoverfladen og wiren ikke overstiger 35º. Et meget stejlt træk virker som om, man prøver at trække træet ned i jorden i stedet for omkuld.

Lav et prøvetræk

Herefter foretager man et prøvetræk, som har til formål at kontrollere, om udstyret er koblet rigtigt sammen, sjækler vender rigtigt osv. Samtidig må man vurdere, om spillet råder over tilstrækkeligt trækkraft. Tommelfingerreglen siger, at grej og trækkraft er passende dimensioneret, hvis man kan rykke træets krone en meter i trækretningen, før man har savet.

Selve fældningen

I skovbruget er der tradition for at fælde træerne så tæt ved jorden som muligt. Det bygger primært på en forretningsmæssig betragtning. Dels er der mere træ at sælge til savværkerne, dels letter det udkørslen betragteligt, at man ikke skal zigzagge ind og ud mellem høje stød på skovbunden.

Når man har besluttet sig for at fælde et træ ved indtrækning, er det alene sikkerheden der skal afgøre, hvilken fremgangsmåde man vælger. Træets salgsværdi er sekundær. Det får bl.a. konsekvenser for, hvor og hvordan forhug og fældesnit udføres. For at undgå at blive snydt af skråt fiberforløb i fældekammen, bør man placere fældesnittet så højt over rodudløbene, at skråt fiberforløb undgås. Det vil i praksis sige ca. 30-50 cm over jordhøjde.Videnblad nr.: 05.02-02
Forfatter: Ole Sejr Jakobsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt