Alle Videnblade om Park og Landskab

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Plænegræsser i LAR-anlæg – hvilke græsser hvor? 04.03-27 08-05-2024
Buksbomhalvmøl – et alvorligt skadedyr på en populær kulturplante 05.28-20 23-04-2024
Begrønning af historiske gaderum – tre principper for en stedstilpasset strategi 04.00-18 07-02-2024
Planlægning og eksempler på biodiversitet og grøn omstilling – set gennem et udvalg af bøger 03.00-44 11-12-2023
“Naturens genkald” – en naturcamp for unge voksne med fremskreden kræft 12.00-31 04-12-2023
Nye historier om køn og diversitet i landskabsfaget 12.00-30 29-11-2023
Generel veteranisering af træer 06.08-16 01-11-2023
Fokuseret levestedsveteranisering 06.08-17 01-11-2023
Carbon-smartness som klimaløsning 03.00-43 12-10-2023
Landskabet i den grønne omstilling 03.00-42 11-10-2023
Overgangszonen – en pragmatisk designmetode for mere biodiversitet i byen 04.00-17 15-08-2023
Gamle grusgrave har potentiale for overdrevsvegetation 06.19-07 27-04-2022
Grenkapning er ikke beskæring 05.01-28 15-03-2022
Veterantræer i rekreative områder 06.08-15 14-03-2022
Prøvetagning af filterjord ved vurdering af behov for udskiftning 07.03-08 09-03-2022
Planlægning for biodiversitet i byens grønne områder 06.08-14 01-02-2022
Vejskråninger som habitat for flora og fauna 06.08-13 19-01-2022
Skab større diversitet i artsfattige græsplæner 06.08-12 18-01-2022
Naturbaserede aktiviteter kan hjælpe flygtninge mod uddannelse og arbejdsliv 12.00-29 02-12-2021
Frivilliges virkelyst øges, når grønne arealer sættes fri 03.03-92 02-11-2021
Græsning kan både skabe naturpleje og lokalt ejerskab 03.03-95 02-11-2021
Samarbejde med frivillige: Man når langt med kaffe, tillid og anerkendelse 03.03-91 02-11-2021
Med en fælles-skaber og ordentligt grej kan alt løses! 03.03-94 02-11-2021
Dialog bygger bro på tværs af aktører i skoven 03.03-93 02-11-2021
Vi må tænke kulturarv i byer på nye måder 03.14-18 27-10-2021
Større diversitet og flere blomstrende urter i vejkanter 06.08-11 13-09-2021
Effekten af tømidler på biodiversitet i jord 05.23-13 18-08-2021
Jorden er et system 03.00-40 17-08-2021
Jord: Lad os tænke mere cirkulært 03.00-39 17-08-2021
Vurdering af vækstjord 03.00-41 17-08-2021
Semi-naturlige urteagtige vegetationstyper i og omkring byer: etablering og udvikling 08.07-04 12-07-2021
Planter som værktøj i regnvandshåndtering 04.03-25 22-06-2021
Eksempler på planter til LAR-anlæg 04.03-26 22-06-2021
De københavnske kirkegårde er multifunktionelle byrum – både før og under Covid-19 03.11-58 03-05-2021
Københavnernes udeliv ændrede sig under Covid-19 03.11-57 10-03-2021
Hjælp til rodsystemet: Mykorrhiza i by- og landskabstræer 05.26-39 14-02-2021
Spindemøl – synlige men harmløse 05.28-19 09-02-2021
Stor variation i brugen af grønne frivillige 03.03-90 02-12-2020
Overvejende positive erfaringer med sensorstyret ukrudtsbekæmpelse på belægninger 09.00-45 12-11-2020
Øget renhold kan bruges mere i forebyggelsen af ukrudt 12-11-2020
Design med børn giver ny vinkel på byrum og demokratisk inddragelse 03.19-24 02-11-2020
Beregning af merværdier ved grønne klimaløsninger 03.00-38 21-10-2020
Procesmodel til design af sundhedsfremmende naturmiljøer 12.00-28 15-09-2020
Tilrettelæggelse af bekæmpelse på belægninger kræver kendskab til ukrudtet 09.00-42 10-08-2020
Forebyggelse et vigtigt supplement til pesticidfri bekæmpelse 09.00-43 10-08-2020
Kvalitetskrav en fordel i indsatsen mod ukrudt 09.00-41 10-08-2020
Skovrejsning gennem partnerskaber giver solid forankring 03.01-101 26-06-2020
Forvaltning af grøn kulturarv i praksis 03.14-17 08-06-2020
Nyt begreb skal løfte den grønne kulturarv 03.14-16 08-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 05.28-17 29-05-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 05.28-18 29-05-2020
Brugerne vil gerne bevare fred og ro, når kirkegården omdannes til park 03.01-100 05-05-2020
Klimatilpasning i samspil med natur- og landskabsinteresser 03.13-21 24-04-2020
Erfaringer med sammensætning, effekt og drift af filterjord 07.03-07 31-01-2020
FN’s Verdensmål oversat til 10 indikatorer for klimatilpasning 03.00-36 17-12-2019
Bæredygtighedsscore for tre klimatilpasningsprojekter 03.00-37 17-12-2019
Forskellige træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 05-12-2019
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 05-12-2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 08-11-2019
Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål 06.06-11 04-11-2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 01-11-2019
Meldug som regel uskadeligt for bytræer 05.26-38 29-10-2019
VAT 19: Opdateret norm for værdisætning af træer 05.01-27 25-09-2019
Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold 04.03-24 21-08-2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 12-07-2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 12-07-2019
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 04-06-2019
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 16-04-2019
Plantekvalitet i buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-08 16-04-2019
Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-09 16-04-2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 21-01-2019
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 10-10-2018
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 20-08-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 22-06-2018
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 18-06-2018
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 07-05-2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 07-05-2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 22-03-2018
Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner 12.00-27 21-03-2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 21-03-2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 29-01-2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 29-01-2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 29-01-2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 29-01-2018
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 12-12-2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 12-12-2017
Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner 12.00-26 09-11-2017
Brug buske bedre 04.06-34 08-11-2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 29-09-2017
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 27-09-2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 28-08-2017
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 28-08-2017
Symptomer og følgeskader ved hestekastanje-bakteriekræft 05.27-02 15-05-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 26-04-2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 26-04-2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 28-03-2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 27-03-2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 20-03-2017
Asketoptørre: En svampesygdom i skov og landskab 05.26-21 22-02-2017
Bevar asketræer i by og landskab 05.26-37 22-02-2017
Krigsveteraner trives godt med friluftsliv 12.00-25 21-02-2017
Værdifuld værdisætning af træer 05.01-26 19-12-2016
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 19-12-2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 26-10-2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 26-10-2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 26-10-2016
Naturbaseret terapi kan hjælpe krigsveteraner 12.00-24 29-09-2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 29-09-2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 29-09-2016
Fra parkering til park 03.00-34 28-08-2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 27-08-2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 27-08-2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 27-08-2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 27-06-2016
Implementering af klimatilpasningsplaner i kommunerne 03.00-33 27-06-2016
Elge i naturplejen 06.00-38 27-06-2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 24-05-2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 24-05-2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 24-05-2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 24-05-2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 27-04-2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 27-04-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 15-03-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 15-03-2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 09-03-2016
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 04-02-2016
Hvordan kan man arbejde med oplevelsesværdier i grønne områder 12.00-23 04-02-2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 04-02-2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 04-02-2016
Principper for måling af vandkvalitet 03.15-04 15-12-2015
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 14-12-2015
Eksempler på måleprogrammer for vandkvalitet i regnvand 03.15-05 14-12-2015
Helseskoven Octovia® 12.00-22 30-11-2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 30-11-2015
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 30-10-2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 30-10-2015
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 23-09-2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 23-09-2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 23-09-2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 21-09-2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 23-06-2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 22-06-2015
Skovelementer kan gøre børnehavens legeplads mere spændende 03.19-20 11-06-2015
Skovelementer kan gøre grønne områder attraktive for børnehaver 03.19-21 11-06-2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter 27-05-2015
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 27-05-2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 27-05-2015
Friluftsinstallationer i træer 05.01-23 23-04-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 05.01-24 23-04-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 05.01-25 23-04-2015
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 25-03-2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 24-03-2015
Nye muligheder for at bevare kirkegårde 03.14-15 24-03-2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 18-02-2015
Grønne tages betydning for mikroklima og varmeø-effekt 04.09-09 18-02-2015
Grønne tages termiske egenskaber 04.09-10 18-02-2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 10-12-2014
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 10-12-2014
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 27-11-2014
Bevaring på kirkegårde: Udvikling med omtanke 03.14-14 27-11-2014
Beskyttelse af træer på skovkirkegårde 05.26-36 23-10-2014
Bevaring af træer på kirkegårde 05.26-35 16-10-2014
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 15-10-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 15-10-2014
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 25-09-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 25-09-2014
Nedsivningstilladelser - juridiske og tekniske forhold 03.05-18 25-09-2014
Udledningstilladelser for regnvand 03.05-17 25-08-2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 25-08-2014
Regnvand: Miljømål, kvalitetskrav og vilkår i nedsivnings- og udledningstilladelser 03.05-16 21-08-2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 30-06-2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 30-06-2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 29-06-2014
Brandsikring af grønne tage 04.09-08 28-06-2014
Tæthedskontrol af tag­membran på grønne tage 04.09-07 27-06-2014
Flere rigtige måder at beskære træer på 05.01-22 26-05-2014
Grønne tages luftrensende egenskaber 04.09-06 05-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 1 04.09-04 02-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 2 04.09-05 02-05-2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.14-13 27-03-2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 27-03-2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 27-03-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 11-02-2014
Ahornsodbark - En potentiel skadevolder på bytræer 05.26-34 10-02-2014
Forskning i permeable befæstelser 09.00-36 10-02-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 10-02-2014
Lebensbereich stilen 08.00-15 12-12-2013
Gødskning af træer 04.05-05 12-12-2013
Træets næringsstoffer 04.05-03 12-12-2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 12-12-2013
Natur på kirkegården – en tanke værd 03.13-18 11-12-2013
Indefra og ud – byudvikling i øjenhøjde 03.14-12 11-12-2013
Afsøgning af byens ressourcer – bylaboratorier på kort og lang sigt 03.14-11 11-12-2013
Ædelgrankræft på prydtræer 05.26-33 22-10-2013
Kirkegårdens bløde opgaver skal med i overvejelserne 03.03-80 12-09-2013
Kirkegårdens plantyper 03.01-85 12-09-2013
Urteagtige og dynamiske plantninger 08.07-03 12-09-2013
Skovrejsning - regler og tilskud 03.03-79 05-07-2013
Grønne tage - historik og potentiale 04.09-02 04-07-2013
Grønne tage - typologi og opbygning 04.09-03 04-07-2013
Nye samarbejdsformer kan optimere driften af kirkegårde 03.03-78 04-07-2013
Byer har brug for festivaler 03.19-19 03-06-2013
Grøn markedsføring af metropolen Hong Kong 03.03-77 03-06-2013
Opsamling af regnvand på golfbaner 05.00-03 03-06-2013
Hestekastanje-bakteriekræft 05.27-01 25-03-2013
Nøgling af lindetræer på kultivarniveau 08.01-24 25-03-2013
Slacklining øger presset på byens træer 05.39-05 11-02-2013
To redskaber til driftsstyring på kirkegårde 03.03-76 11-02-2013
Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet 03.01-84 19-12-2012
Den simple fysiske model trives i landskabsarkitekturen 03.01-83 19-12-2012
Kommuner brander sig grønt 03.03-75 18-12-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.01-82 28-11-2012
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer – Erfaringer fra Vejle Kommune 07.00-01 28-11-2012
Naturen kan stimulere vores kreativitet 03.12-14 28-11-2012
Stauder på kirkegårde giver variation og letter arbejdet 08.04-02 30-10-2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 30-10-2012
Kirkegårdens stilelementer 03.00-32 30-10-2012
2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer 03.19-18 25-09-2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 25-09-2012
Anbefaling af gade- og vejtræer – Nyt tiltag skal hjælpe planlæggere og forvaltere af træer 03.01-81 25-09-2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 25-09-2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 20-08-2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 20-08-2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 20-08-2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 20-08-2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 27-06-2012
Brugere, menighedsråd og provsti – Hvem bestemmer hvad på kirkegården? 03.03-68 27-06-2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 27-06-2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 30-05-2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 29-05-2012
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 29-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 29-05-2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 27-04-2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 27-04-2012
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 27-04-2012
Pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 05.25-18 29-03-2012
Buksbom grentørre 05.26-17 29-03-2012
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 29-03-2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 29-03-2012
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 29-02-2012
Vigtige emner for kommuners klimatilpasning 03.00-31 29-02-2012
Regler for bekæmpelses­midler på kirkegårde 05.25-17 29-02-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 20-01-2012
Sygdomme og skadedyr på kirkegårdens træer 05.01-21 20-01-2012
Beskæring af kirkegårdens buske 05.03-04 20-12-2011
Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder 03.03-65 20-12-2011
Industriens byrum - noter om det uopdagede 03.14-09 20-12-2011
Et landskabsbiografisk blik på Carlsbergs byrum 03.14-10 20-12-2011
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 22-11-2011
Får hjælper greenkeepere med at reetablere fersk eng 05.06-48 22-11-2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 21-11-2011
Ukrudtsbekæmpelse: Rigtig energidosering nedsætter antallet af flammebehandlinger 05.00-02 21-11-2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 25-10-2011
Terapihaven Nacadia 12.00-21 25-10-2011
Svampesygdom i buksbom 05.26-32 25-10-2011
At indpasse urnegravsteder i kirkegårds­anlægget 03.00-30 26-09-2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 26-09-2011
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 26-09-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 26-08-2011
Kontrol af jordens volumenvægt 04.01-05 26-08-2011
Brug af kornkurvegrænser til bestemmelse af en god vækstjord 04.01-04 26-08-2011
Urnegravsteder: Hovedtyper og varianter 03.00-29 27-06-2011
Fantastiske og grønne facader 08.03-06 24-06-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 24-06-2011
Vend nedløbsrøret – og nedsiv regnvandet gennem græsplænen 04.03-05 24-06-2011
Træer på kirkegårde kræver opmærksomhed 05.01-20 18-06-2011
Hverdagsnatur 06.08-02 26-05-2011
Naturplejeportalen 06.00-27 25-05-2011
Regnvand og byens form 03.01-75 25-05-2011
Permeable befæstelser - vandets bevægelse i konstruktionen 09.00-34 29-04-2011
Inviter naturen ind i have og park 08.07-02 28-04-2011
Regnvandsløsninger i Seattle og Portland 04.03-04 28-04-2011
Permeable befæstelser - begreber og definitioner 09.00-33 28-04-2011
Græsklipperobotter på kirkegården 05.06-46 29-03-2011
Græsklipperobotter på golfbaner 05.06-47 29-03-2011
Kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-17 29-03-2011
Baggrund for kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-16 29-03-2011
Opsamling af regnvand på golfbaner 07.03-04 29-03-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 03.13-17 21-02-2011
Vandingsposer øger tilvæksten på by- og vejtræer 04.05-02 21-02-2011
As found - at tage udgangspunkt i dét der er 03.01-74 21-02-2011
Kortlægning af rekreative værdier 03.01-73 15-12-2010
At grave efter stedets ånd 03.12-13 15-12-2010
Geder som kratryddere 06.01-16 15-12-2010
God vækstjord 03.00-28 15-12-2010
Urban Heat Island 1 03.01-71 30-11-2010
Urban Heat Island 2 03.01-72 30-11-2010
Amerikanske lysninger: Jens Jensens syn på by og natur 03.12-12 30-11-2010
Branding af grønne byer 03.00-27 26-10-2010
Augustenborg 03.01-70 26-10-2010
Det kommunale skovlandskab 03.03-61 29-09-2010
Får - et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af ukrudt på golfbanen 05.06-44 29-09-2010
Tuegræs på golfbaner - erfaringer fra Hornbæk golfbane 05.06-45 29-09-2010
Naturpleje og ophobning af næringsstoffer 06.19-04 29-09-2010
Viden om frø og kimplanter støtter forvaltning af orkideer 06.19-05 29-09-2010
Svampe afgørende for orkidebestande 06.19-06 29-09-2010
Skovbundsflora i bynær skov 08.00-14 29-09-2010
Parkforvaltere kan styrke udeundervisning 12.00-20 24-08-2010
Naturindhold i gårdanlæg 06.08-01 24-08-2010
Lommeparker gør København grønnere 03.00-26 20-08-2010
Ukrudtsbekæmpelse med frysning 09.00-06 28-06-2010
Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift 11.03-02 22-06-2010
Undersøgelse af overfladejævnhed af slotsgrusstier 09.03-07 21-06-2010
Legepladsen som byrum 03.19-15 18-06-2010
Kronesikring af bevaringsværdige træer 05.01-19 18-06-2010
Duft en usynlig dimension af landskabsarkitektur 08.00-12 18-05-2010
Plantedufte som del af et design 08.00-13 18-05-2010
Bynke-ambrosie 06.00-26 18-05-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 05.26-31 23-04-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 08.00-11 23-04-2010
Stammeskader på bytræer fra opbinding og stammebeskyttelse 05.39-04 23-04-2010
Honningsvamp og skælhat 05.26-30 21-04-2010
Strategier for grønne områder og byrum 03.03-60 21-04-2010
Daginstitutioners udearealer - underlag, afgrænsninger og kanter 03.19-12 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - beplantning og terræn 03.19-13 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - legeelementer, faldzoner og vandleg 03.19-14 09-03-2010
Stammeskader på bytræer fra påkørsel 05.39-03 09-03-2010
Øget brug af byens grønne områder 03.11-53 09-02-2010
Elmetræernes overlevelse i landskabet 08.01-23 09-02-2010
Genplant Planeten 12.00-19 09-02-2010
Driftskontrakter - Værktøjskassen 03.03-59 08-02-2010
Pollenallergi ind i planlægningen 03.00-25 14-12-2009
Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have 03.01-69 14-12-2009
Disponering af daginstitutioners udearealer 03.19-11 14-12-2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 26-11-2009
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 26-11-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 08.01-21 26-11-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 08.01-22 26-11-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 08.01-20 26-11-2009
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 29-10-2009
Haveturisme 03.14-07 29-10-2009
Haveturisme i Sverige og Europa 03.14-08 29-10-2009
ECLAS: European Council of Landscape Architecture Schools 12.00-18 29-10-2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 29-10-2009
Skohornsparker 03.00-24 28-09-2009
Verden i Danmark 03.00-23 25-09-2009
Plantevalg til regnhaver 04.03-02 24-09-2009
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 07-08-2009
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 07-08-2009
Regnbede – kreativ håndtering af regn på egen grund 04.03-01 07-08-2009
Mikrokløver på golfbanen 1 08.06-03 17-06-2009
Mikrokløver på golfbaner 2 08.06-04 17-06-2009
Den urbane udeskole: Spot en tomt 12.00-17 16-06-2009
Udeskole i den rådne banan 12.00-16 15-06-2009
Kirkegårde i tal (2) 03.03-56 11-06-2009
Små, blomstrende prydtræer - prydtræsamling i Bytræarboretet 08.01-19 25-05-2009
Hundeurin og byens planter 05.23-10 20-05-2009
Visuel vurdering af løvtræer 05.26-05 20-05-2009
Flerårige - eller mangeårige - tulipaner 08.04-01 17-04-2009
Udeskole i Esbjerg Kommune 12.00-15 08-04-2009
Skoven i Skolen og Udeskole.dk 12.00-14 07-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 05.26-28 03-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 05.26-29 02-04-2009
Lindebladhvepsen Caliroa annulipes 05.28-16 02-04-2009
Løg og stauder i græs 04.00-13 24-02-2009
Rådbedømmelse med instrumenter 05.26-04 24-02-2009
Elektronisk rådmåling i bytræer 05.26-27 24-02-2009
Begreber på kirkegården 03.03-55 22-02-2009
Kirkegårde i tal (1) 03.03-54 20-02-2009
Grønne driftskontrakter 03.03-52 30-01-2009
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 30-01-2009
Planlægning og forvaltning for udeskole 12.00-12 30-01-2009
Omfanget af udeskole i Danmark 12.00-13 30-01-2009
Strategier for alléer, trærækker og andre systemplantninger 05.00-01 22-12-2008
Principper for opbinding af træer 05.01-18 22-12-2008
Behov for opbinding af træer 05.01-17 22-12-2008
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 19-12-2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 19-12-2008
Det tredje landskabs manifest 03.00-20 01-11-2008
Lommeparker 03.00-21 01-11-2008
Træer og andet grønt 03.00-22 01-11-2008
Nationalstadsparker 03.01-67 01-11-2008
Skoven som græsgang 06.06-09 20-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 06.06-10 20-10-2008
Hedepletvinge 06.19-03 20-10-2008
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 01-10-2008
Nye tilbud i det grønne: Sæsonmarkeder 03.03-43 01-10-2008
Grønne driftskontrakter - Koordinering og decentralisering 03.03-49 01-09-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 08.00-10 01-09-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 08.00-09 01-09-2008
Nye tilbud i det grønne: Legeplads til hund og ejer 03.03-46 01-08-2008
Grønne driftskontrakter: 10 huskeregler 03.03-48 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Live-rollespil 03.03-47 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Børnefødselsdag i skoven 03.03-42 01-06-2008
Forskning i udeskole 12.00-11 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Træklatring for sjov 03.03-45 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn I 05.28-14 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn II 05.28-15 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Mountainbikeruter 03.03-44 01-06-2008
Pleje af grøfter og kanaler 06.07-08 01-05-2008
Udeskole i Danmark 12.00-08 01-05-2008
Grønne børn bliver grønne voksne 12.00-09 01-05-2008
Rødkildeprojektet - casestudie af en naturklasse 12.00-10 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.28-13 01-05-2008
Bevaring og fornyelse af kirkegårde 03.01-66 01-04-2008
Opbygning af driftsstyringssystem for kirkegårde 03.03-41 01-04-2008
Behovsbestemt bekæmpelse af ukrudt 09.00-32 01-04-2008
Skov på kirkegården 03.01-65 01-04-2008
Bevaring i et nyt perspektiv 03.01-64 01-03-2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.14-05 01-03-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.14-06 01-03-2008
Landskabsplanter med genetisk bredde 08.00-08 01-03-2008
Plantning for vildtet 08.00-07 01-03-2008
Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum 03.19-10 01-12-2007
Stævningsskov i byen 05.02-04 01-11-2007
Ny skjoldlus-art på byens træer 05.28-11 01-11-2007
Vurdering af risikotræer 5 05.26-26 01-11-2007
Nyopdaget pragtbille i Danmark 05.28-12 01-11-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 03.01-62 01-10-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 03.01-63 01-10-2007
Europæisk bison som naturplejer 06.06-08 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 1 05.26-22 04-09-2007
Vurdering af risikotræer 2 05.26-23 03-09-2007
Vurdering af risikotræer 3 05.26-24 02-09-2007
Terapihaven & dens elementer, indretning og karakterer 03.19-09 01-09-2007
Intensiv pleje af græs 05.06-09 01-09-2007
Vurdering af risikotræer 4 05.26-25 01-09-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-19 01-08-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 05.02-03 01-08-2007
Stammeskader på nyplantede allétræer 05.39-01 01-08-2007
Stammebeskyttelse på nyplantede allétræer 05.39-02 01-08-2007
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 01-07-2007
Sitkabladlus i gran 05.28-10 01-06-2007
Pesticidforbrug på offentlige arealer i 1995-2006 05.25-15 01-06-2007
Kommunernes forbrug af pesticider i 1995-2006 05.25-16 01-06-2007
Målbeskrivelse af bevoksninger 03.04-04 01-05-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 05.02-02 01-05-2007
Udviklingsmodeller for hegn og randplantninger i byen 05.04-03 01-05-2007
Græs på vanskelige steder 08.06-02 01-05-2007
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 01-04-2007
Bunddækkende buskflader 05.03-03 01-04-2007
Beplantninger på danske golfbaner 08.00-06 01-04-2007
Samspillet mellem børn og bevægelse på legepladsen 03.19-08 01-03-2007
Mykorrhiza-produkter til golfbaner 05.06-43 01-03-2007
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 01-02-2007
Naturnær skovdrift og skovudviklingstyper 03.04-05 01-02-2007
Dynamisk målbeskrivelse og drift af skovpartier i byen 03.04-06 01-02-2007
Bytræarboretet på nettet 05.01-16 01-02-2007
Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München 03.03-39 01-12-2006
Potentialer i landskabshegn 05.04-02 01-12-2006
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 01-12-2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 01-12-2006
Tænd og sluk for naturen 03.00-18 01-11-2006
Facadebeplantning - generelt 08.03-01 01-11-2006
Det Kongelige Biblioteks Have - arkitektonisk og historisk set 03.00-17 01-10-2006
Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje 09.00-28 01-10-2006
Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje 09.00-29 01-10-2006
Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier 09.00-30 01-10-2006
Nationalparker i Danmark - hvad mener befolkningen? 03.13-14 01-09-2006
Nationalparker i Danmark - nogle lokale synspunkter 03.13-15 01-09-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 03.13-16 01-09-2006
Bevaring og genopretning af høenge 06.01-15 01-09-2006
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 01-08-2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 01-08-2006
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 01-08-2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 01-08-2006
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 01-06-2006
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 01-06-2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 01-05-2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 01-05-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 01-04-2006
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 01-04-2006
Blomsterfald hos rhododendron 05.26-20 01-04-2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 01-03-2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 01-03-2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 01-03-2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 01-03-2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 01-02-2006
Svampesygdomme på platan 05.26-18 01-02-2006
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 01-02-2006
Skadedyr på platan 05.28-08 01-02-2006
Naturens æstetik 03.12-11 01-12-2005
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 01-12-2005
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 01-12-2005
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 01-12-2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 01-12-2005
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 01-11-2005
Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår 03.15-03 01-11-2005
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 01-10-2005
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 01-10-2005
Galgebakkens landskab før, nu og siden 03.12-10 01-10-2005
Vanding af gadetræer øger tilvæksten 05.01-15 01-10-2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 01-09-2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 01-09-2005
Tilgængelighed for alle - love, standarder og mærkeordninger 03.05-13 01-09-2005
Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde 03.05-14 01-09-2005
Naturlig eller unaturlig natur? 03.12-09 01-09-2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 01-08-2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 01-08-2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 01-08-2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 01-08-2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 01-08-2005
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 01-08-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 1 - Introduktion til bøgerne »Site Planning«, »Time-Saver Standards for Landscape Architecture« og »Befæstelser« 03.02-05 01-06-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 2 - Introduktion til bøgerne »Spon's Landscape Handbook« og »Bauen mit Grün« 03.02-06 01-06-2005
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 01-06-2005
Buksbom 08.02-05 01-06-2005
Ressourcer på internettet - om planlægning og forvaltning af grønne områder i byen 03.00-13 01-05-2005
Intelligent terrænmodellering - digital projektering af terræn 03.07-05 01-05-2005
Spiring og etablering af hvidkløver - resultater fra litteraturen 04.07-05 01-05-2005
Det grå egern 05.29-05 01-05-2005
Blomstring og frugtsætning - erfaringer fra Arboretet i Hørsholm 08.00-05 01-05-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove - Sletten landskabslaboratorium 03.01-53 01-04-2005
Terapihaver i Sverige 03.01-54 01-04-2005
Optimal sådybde for plænegræsarter 04.07-06 01-04-2005
Landskabsukrudt 06.00-05 01-04-2005
Demonstration af nye skovtyper - Landskabslaboratorier i Skåne 03.01-49 01-03-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger - Tor Nitzelius park 03.01-50 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på kreativ etableringspleje - Alnarp Västerskog 03.01-51 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed - Snogeholm landskabslaboratorium 03.01-52 01-03-2005
Etablering af hvidkløver - forsøg med eftersåning på fodboldbaner 05.06-41 01-03-2005
Adfærdsundersøgelser med GPS 03.01-48 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - et værktøj til bæredygtig projektering af grønne anlæg 03.06-03 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - metode og beregning 03.06-04 01-02-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 03.11-47 01-02-2005
Landskabskarakterkortlægning - erfaringer fra anvendelse i planlægning og forvaltning i England 03.13-13 01-02-2005
Skandinavisk identitet i landskabsarkitektur 03.00-12 01-12-2004
Sikkerhed på legepladser 03.19-01 01-12-2004
Risiko på legepladser 03.19-07 01-12-2004
Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark 06.00-06 01-12-2004
Udvikling af BNI – bynaturindeks 03.30-29 01-11-2004
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 01-11-2004
Den tilgængelige legeplads 03.19-06 01-11-2004
Indeks for bynatur 03.03-28 01-10-2004
Landskab - livsstil - natursyn 03.12-08 01-10-2004
Rustsvampe på enebær 05.26-16 01-10-2004
Byrum med plads til livet 03.00-11 01-09-2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 03.01-46 01-09-2004
Sponsorering af den offentlige parkforvaltning 03.03-26 01-09-2004
Udfordringer ved omstilling af kommunale driftsorganisationer 03.03-27 01-09-2004
Skovgræsning 06.06-01 01-09-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.01-45 01-08-2004
Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad 03.01-47 01-08-2004
Bygningsreglement - med tillæg 03.05-08 01-08-2004
Samarbejde om byudvikling - demokratisk set 03.01-44 01-06-2004
Kommunale udbud af grønne driftsopgaver - fakta og tendenser 03.03-25 01-06-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.19-04 01-06-2004
Legepladsens indretning og elementer 03.19-05 01-06-2004
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 01-06-2004
Elektronisk træregistrering - muligheder og indhold 03.03-23 01-05-2004
Metoder til elektronisk træregistrering 03.03-24 01-05-2004
Etablering af frøblandinger til plænegræs 04.07-02 01-05-2004
Temperatur og spiring af plænegræsfrø 04.07-03 01-05-2004
Vand og spiring af plænegræsfrø 04.07-04 01-05-2004
Kastanie-minérmøl 05.28-06 01-05-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 01-04-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 01-04-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 01-04-2004
Regulering af lysesiv 06.02-13 01-04-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-10 01-03-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 01-03-2004
Stankelben og græsbaner 05.28-01 01-03-2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 01-02-2004
Bekæmpelse af elmesyge 05.26-02 01-02-2004
Behandling af elmesyge 05.26-03 01-02-2004
Fugemateriale til belægningssten og fliser 09.03-05 01-02-2004
Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser 09.03-06 01-02-2004
Elmesyge 05.26-01 01-02-2004
Sammensætning af frøblandinger til plænegræs 04.07-01 01-12-2003
Værdisætning af træer 05.01-14 01-12-2003
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 01-12-2003
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 01-11-2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 01-11-2003
Plan for byens legemuligheder 03.19-03 01-11-2003
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 01-11-2003
Forurenet rabatjord langs motorveje 12.00-07 01-11-2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 05.02-01 01-10-2003
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 01-10-2003
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 01-10-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 01-10-2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 01-10-2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 01-10-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 01-09-2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 01-09-2003
Mange faktorer påvirker det kommunale pesticidforbrug 05.25-13 01-09-2003
Pesticider og drikkevand på kommunale landbrugsarealer 05.25-14 01-09-2003
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 01-09-2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 01-09-2003
Plads til leg - strategi for udvikling af byens legemuligheder 03.19-02 01-08-2003
Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002 05.25-09 01-08-2003
Pesticidforbruget i staten 05.25-10 01-08-2003
Pesticidforbruget i amterne 1995-2002 05.25-11 01-08-2003
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2002 05.25-12 01-08-2003
Egekrat har behov for drift 06.06-05 01-08-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 01-06-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 01-06-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 01-06-2003
Europæisk og californisk visneskimmel 05.26-15 01-06-2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 01-05-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 01-05-2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 01-05-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 01-05-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 01-04-2003
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 01-04-2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 01-04-2003
Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser 03.15-02 01-03-2003
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 01-03-2003
Egevisnesyge 05.26-14 01-03-2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 01-03-2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 01-03-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 01-02-2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 01-02-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 01-02-2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 01-02-2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 01-02-2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 01-02-2003
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 01-12-2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 01-11-2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 01-11-2002
Skov - en eftertragtet nabo 03.13-10 01-10-2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 01-10-2002
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo II 06.00-01 01-10-2002
Iberisk skovsnegl 05.28-05 01-09-2002
Dosering af kompost 07.04-09 01-09-2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 05.26-13 01-09-2002
At tale om smukke landskaber 03.12-07 01-08-2002
Naturpleje på enge baseret på stude 06.02-12 01-08-2002
Restaurering af gadekær 06.04-02 01-08-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 01-06-2002
Landbrug og landskab 06.07-07 01-06-2002
Om at sanse naturen 03.12-06 01-05-2002
Arbejde i træer 05.01-13 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - biologi 05.06-36 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - erfaringer med stærekasser 05.06-37 01-05-2002
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 01-05-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 01-04-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-35 01-03-2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 08.01-13 01-03-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-14 01-03-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-15 01-03-2002
Landskabsvurdering i Holland 03.13-09 01-02-2002
Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten 04.06-26 01-02-2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 01-02-2002
Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område 08.01-12 01-02-2002
Hvad koster det at bruge ukrudtsbrændere? 09.00-19 01-02-2002
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 01-02-2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 01-02-2002
Overvågning af værdifulde kulturmiljøer 03.14-04 01-12-2001
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 01-12-2001
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-34 01-11-2001
Kommunerne planter skov til friluftsliv 03.01-36 01-11-2001
Bytræsarboret dokumenterer træernes udvikling 05.01-12 01-11-2001
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-33 01-10-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 03.11-39 01-10-2001
Plantning og pleje af bytræer i Europa 04.06-24 01-10-2001
Skab variation i byens træer med flere arter 04.06-25 01-10-2001
Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99 03.03-18 01-09-2001
Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst 04.08-02 01-09-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 01-09-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 01-09-2001
Beregning af faktorer ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-18 01-09-2001
Grønne planer - grønne områder - bedre byer 03.01-32 01-08-2001
Organisering af kommunal parkvirksomhed 03.03-09 01-08-2001
Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed 03.03-17 01-08-2001
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 01-08-2001
Ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse testet 09.00-16 01-08-2001
Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-17 01-08-2001
Parkforvaltning er en proces 03.03-16 01-06-2001
Landskabsevaluering i England 03.13-07 01-06-2001
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 03.13-08 01-06-2001
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2000 05.25-07 01-06-2001
Udfasning af pesticider i kommunerne ikke uden problemer 05.25-08 01-06-2001
Stangklipper kan lette hækkeklipning 11.04-03 01-06-2001
Planlægning og budgettering af græspleje 05.06-35 01-05-2001
Spiselige svampe på rekreative arealer 05.26-12 01-05-2001
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 01-05-2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 01-05-2001
Manuel lægning af belægningssten er hårdt arbejde 11.04-01 01-05-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 01-04-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 01-04-2001
Jordpakning skader boldbaner og plæner 05.06-32 01-04-2001
Forebyggelse og reduktion af jordpakning på boldbaner og plæner 05.06-33 01-04-2001
Nematoder afprøvet mod gåsebiller på græsarealer 05.28-04 01-04-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.01-30 01-03-2001
Giftige svampe på rekreative arealer 05.26-10 01-03-2001
Musegnav 05.29-01 01-03-2001
Brugerråd i statsskovene 03.01-28 01-02-2001
En byøkologisk grøn plan - hvorfor? hvordan? 03.01-29 01-02-2001
Etableringsevne hos plænegræs 05.06-31 01-02-2001
Pesticidforbruget i staten 1995-1999 05.25-05 01-02-2001
Pesticidforbruget i amterne 1995-1999 05.25-06 01-02-2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 01-02-2001
Passager og hegn til frøer og tudser 03.13-06 01-12-2000
Tilsaltning af ny jord i bymiljø 05.23-08 01-12-2000
Vejsalts optagelse i træer 05.23-09 01-12-2000
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 01-12-2000
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 01-12-2000
Forbrugerrettet produktblad for kompost 07.04-08 01-12-2000
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 01-12-2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 01-11-2000
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 01-11-2000
Indsamling af dekorative svampe på rekreative arealer 05.26-11 01-11-2000
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 01-10-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 01-10-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 01-10-2000
Beskæring af træer 05.01-11 01-10-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 01-10-2000
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 01-09-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 01-09-2000
Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger 03.14-03 01-09-2000
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 01-09-2000
Vanding af græsboldbaner 05.21-02 01-09-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 20-08-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 01-08-2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 01-08-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 01-08-2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 01-08-2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 01-08-2000
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 01-06-2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 01-06-2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 01-05-2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 01-05-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.29-03 01-05-2000
Bekæmpelse af muldvarpe 05.29-04 01-05-2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 01-05-2000
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 01-04-2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 01-04-2000
Hvordan ser gymnasieelever landskabet? 03.12-05 01-04-2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 01-04-2000
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 01-04-2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 01-03-2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 01-03-2000
Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr 03.13-04 01-03-2000
Omlægning af boldbaner 05.06-27 01-03-2000
Drift og beskyttelse af enge og overdrev 06.02-10 01-03-2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 01-03-2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 01-02-2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 01-02-2000
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 01-02-2000
Plantesmitstoffer ikke noget stort problem i kompost 07.04-07 01-02-2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 01-02-2000
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 01-12-1999
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 01-12-1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 01-12-1999
Stormskader på by- og landskabstræer 05.01-10 01-12-1999
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 01-12-1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 01-12-1999
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 01-12-1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 01-12-1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 01-11-1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 01-10-1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 01-10-1999
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 01-10-1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 01-10-1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 01-09-1999
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 01-09-1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 01-08-1999
Naturlig holdbarhed hos nåletræ 10.00-04 01-08-1999
Naturlig holdbarhed hos løvtræ 10.00-05 01-08-1999
Tropisk træ til udendørs brug 10.00-06 01-08-1999
Imprægneret træ 10.00-07 01-08-1999
Konstruktiv træbeskyttelse 10.00-08 01-08-1999
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 01-06-1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 01-06-1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 01-05-1999
Pleje af moser 06.02-09 01-05-1999
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 01-05-1999
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 01-04-1999
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 01-04-1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 01-04-1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 01-04-1999
Koen som naturplejer 06.01-08 01-04-1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 01-04-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 01-03-1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 01-03-1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 01-03-1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 01-03-1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 01-03-1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 01-03-1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 01-03-1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 01-03-1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 01-02-1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 01-02-1999
Salt og saltspredning 05.23-03 01-02-1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 01-02-1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 01-02-1999
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 01-12-1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 01-12-1998
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 01-12-1998
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 01-12-1998
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 01-12-1998
Geden som naturplejer 06.01-07 01-11-1998
Udbringning af kompost 07.04-03 01-11-1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 01-10-1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 01-10-1998
Høenge i skov 06.06-04 01-10-1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 01-10-1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 01-09-1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 01-09-1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 01-09-1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 01-09-1998
Skællet stilkporesvamp og kæmpe-knippeporesvamp 05.26-08 01-09-1998
Ildporesvampe og spejlporesvampe 05.26-09 01-09-1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 01-09-1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 01-08-1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 01-08-1998
Natursyn og naturoplevelse 03.12-04 01-08-1998
Luftning af boldbaner og plæner 05.06-14 01-08-1998
Jordløsning, udskiftning af græstørv og renovering af sportsplæne 05.06-15 01-08-1998
Øresnudebiller i vedbend 05.28-02 01-08-1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 01-06-1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 01-06-1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 01-06-1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 01-05-1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 01-05-1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 01-05-1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 01-05-1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 01-04-1998
Hvad betyder pyntegrøntkulturer for landskabet? 03.12-03 01-04-1998
Etablering af buske i råjord 04.06-21 01-04-1998
Topdressing på boldbaner og plæner 05.06-13 01-04-1998
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 01-04-1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 01-03-1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 01-03-1998
Vertikalskæring og eftersåning 05.06-12 01-03-1998
Stævningsdrift 06.06-03 01-03-1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 03.12-02 01-02-1998
Linds udvikling i byen 03.01-17 01-12-1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 01-11-1997
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 01-09-1997
Reolpløjning 04.01-03 01-08-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 01-08-1997
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 01-08-1997
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 01-06-1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 01-06-1997
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 01-06-1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 01-06-1997
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 01-05-1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 01-05-1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 01-05-1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 01-04-1997
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 01-04-1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 01-03-1997
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 01-03-1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 01-03-1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 01-03-1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 01-03-1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 01-02-1997
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 01-12-1996
Besøgsmønstre 03.11-08 01-12-1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 01-12-1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 01-11-1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 01-11-1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 01-11-1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 01-11-1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 01-11-1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 01-11-1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 01-11-1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 01-11-1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 01-11-1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 01-11-1996
Facadabeplantning - støttekrævende slyngplanter 08.03-04 01-11-1996
Facadebeplantning - rankende planter 08.03-05 01-11-1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 01-10-1996
Om at opleve æstetik 03.12-01 01-08-1996
Jordbehandling ved etablering af vejplantninger 04.01-02 01-08-1996
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 01-08-1996
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 01-08-1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 01-08-1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 01-08-1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 01-08-1996
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo I 06.00-04 01-07-1996
Kontrol af utilsigtet jordkomprimering 03.02-03 01-06-1996
Metoder ved kontrol af utilsigtet komprimering 03.02-04 01-06-1996
Etableringsbeskæring af træer 05.01-05 01-05-1996
Trærødder og ledninger 05.01-07 01-05-1996
Beskæring af buske - Tradition eller potentialeudnyttelse! 05.03-01 01-05-1996
Beskæring af buske - Blomstringsmåden bestemmer beskæringsmåden 05.03-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader I 05.08-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader II 05.08-03 01-05-1996
Utilsigtet komprimering af vækstjord 03.02-01 01-04-1996
Zoneinddeling af byggearealet 03.02-02 01-04-1996
Deponering af muld 04.01-01 01-04-1996
Jordbor til plantehuller 04.06-02 01-04-1996
Bytræers rodvækst og vandforbrug 04.06-13 01-04-1996
Bestemmelse af jordvolumen for bytræer 04.06-14 01-04-1996
Håndtering af store træer med klump 04.06-15 01-04-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1) 03.01-11 01-03-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2) 03.01-12 01-03-1996