Alle Videnblade om Park og Landskab

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Vejskråninger som habitat for flora og fauna 06.08-13 19-01-2022
Skab større diversitet i artsfattige græsplæner 06.08-12 18-01-2022
Naturbaserede aktiviteter kan hjælpe flygtninge mod uddannelse og arbejdsliv 12.00-29 02-12-2021
Frivilliges virkelyst øges, når grønne arealer sættes fri 03.03-92 02-11-2021
Græsning kan både skabe naturpleje og lokalt ejerskab 03.03-95 02-11-2021
Samarbejde med frivillige: Man når langt med kaffe, tillid og anerkendelse 03.03-91 02-11-2021
Med en fælles-skaber og ordentligt grej kan alt løses! 03.03-94 02-11-2021
Dialog bygger bro på tværs af aktører i skoven 03.03-93 02-11-2021
Vi må tænke kulturarv i byer på nye måder 03.14-18 27-10-2021
Større diversitet og flere blomstrende urter i vejkanter 06.08-11 13-09-2021
Effekten af tømidler på biodiversitet i jord 05.23-13 18-08-2021
Jorden er et system 03.00-40 17-08-2021
Vurdering af vækstjord 03.00-41 17-08-2021
Jord: Lad os tænke mere cirkulært 03.00-39 17-08-2021
Semi-naturlige urteagtige vegetationstyper i og omkring byer: etablering og udvikling 08.07-04 12-07-2021
Planter som værktøj i regnvandshåndtering 04.03-25 22-06-2021
Eksempler på planter til LAR-anlæg 04.03-26 22-06-2021
De københavnske kirkegårde er multifunktionelle byrum – både før og under Covid-19 03.11-58 03-05-2021
Københavnernes udeliv ændrede sig under Covid-19 03.11-57 10-03-2021
Hjælp til rodsystemet: Mykorrhiza i by- og landskabstræer 05.26-39 14-02-2021
Spindemøl – synlige men harmløse 05.28-19 09-02-2021
Stor variation i brugen af grønne frivillige 03.03-90 02-12-2020
Øget renhold kan bruges mere i forebyggelsen af ukrudt 12-11-2020
Overvejende positive erfaringer med sensorstyret ukrudtsbekæmpelse på belægninger 09.00-45 12-11-2020
Design med børn giver ny vinkel på byrum og demokratisk inddragelse 03.19-24 02-11-2020
Beregning af merværdier ved grønne klimaløsninger 03.00-38 21-10-2020
Procesmodel til design af sundhedsfremmende naturmiljøer 12.00-28 15-09-2020
Tilrettelæggelse af bekæmpelse på belægninger kræver kendskab til ukrudtet 09.00-42 10-08-2020
Forebyggelse et vigtigt supplement til pesticidfri bekæmpelse 09.00-43 10-08-2020
Kvalitetskrav en fordel i indsatsen mod ukrudt 09.00-41 10-08-2020
Skovrejsning gennem partnerskaber giver solid forankring 03.01-101 26-06-2020
Forvaltning af grøn kulturarv i praksis 03.14-17 08-06-2020
Nyt begreb skal løfte den grønne kulturarv 03.14-16 08-06-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 05.28-18 29-05-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 05.28-17 29-05-2020
Brugerne vil gerne bevare fred og ro, når kirkegården omdannes til park 03.01-100 05-05-2020
Klimatilpasning i samspil med natur- og landskabsinteresser 03.13-21 24-04-2020
Erfaringer med sammensætning, effekt og drift af filterjord 07.03-07 31-01-2020
FN’s Verdensmål oversat til 10 indikatorer for klimatilpasning 03.00-36 17-12-2019
Bæredygtighedsscore for tre klimatilpasningsprojekter 03.00-37 17-12-2019
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 05-12-2019
Forskellige træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 05-12-2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 08-11-2019
Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål 06.06-11 04-11-2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 01-11-2019
Meldug som regel uskadeligt for bytræer 05.26-38 29-10-2019
VAT 19: Opdateret norm for værdisætning af træer 05.01-27 25-09-2019
Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold 04.03-24 21-08-2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 12-07-2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 12-07-2019
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 04-06-2019
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 16-04-2019
Plantekvalitet i buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-08 16-04-2019
Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-09 16-04-2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 21-01-2019
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 10-10-2018
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 20-08-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 22-06-2018
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 18-06-2018
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 07-05-2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 07-05-2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 22-03-2018
Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner 12.00-27 21-03-2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 21-03-2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 29-01-2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 29-01-2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 29-01-2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 29-01-2018
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 12-12-2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 12-12-2017
Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner 12.00-26 09-11-2017
Brug buske bedre 04.06-34 08-11-2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 29-09-2017
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 27-09-2017
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 28-08-2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 28-08-2017
Symptomer og følgeskader ved hestekastanje-bakteriekræft 05.27-02 15-05-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 26-04-2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 26-04-2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 28-03-2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 27-03-2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 20-03-2017
Asketoptørre: En svampesygdom i skov og landskab 05.26-21 22-02-2017
Bevar asketræer i by og landskab 05.26-37 22-02-2017
Krigsveteraner trives godt med friluftsliv 12.00-25 21-02-2017
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 19-12-2016
Værdifuld værdisætning af træer 05.01-26 19-12-2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 26-10-2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 26-10-2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 26-10-2016
Naturbaseret terapi kan hjælpe krigsveteraner 12.00-24 29-09-2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 29-09-2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 29-09-2016
Fra parkering til park 03.00-34 28-08-2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 27-08-2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 27-08-2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 27-08-2016
Elge i naturplejen 06.00-38 27-06-2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 27-06-2016
Implementering af klimatilpasningsplaner i kommunerne 03.00-33 27-06-2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 24-05-2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 24-05-2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 24-05-2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 24-05-2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 27-04-2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 27-04-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 15-03-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 15-03-2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 09-03-2016
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 04-02-2016
Hvordan kan man arbejde med oplevelsesværdier i grønne områder 12.00-23 04-02-2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 04-02-2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 04-02-2016
Principper for måling af vandkvalitet 03.15-04 15-12-2015
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 14-12-2015
Eksempler på måleprogrammer for vandkvalitet i regnvand 03.15-05 14-12-2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 30-11-2015
Helseskoven Octovia® 12.00-22 30-11-2015
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 30-10-2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 30-10-2015
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 23-09-2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 23-09-2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 23-09-2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 21-09-2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 23-06-2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 22-06-2015
Skovelementer kan gøre børnehavens legeplads mere spændende 03.19-20 11-06-2015
Skovelementer kan gøre grønne områder attraktive for børnehaver 03.19-21 11-06-2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter 27-05-2015
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 27-05-2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 27-05-2015
Friluftsinstallationer i træer 05.01-23 23-04-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 05.01-24 23-04-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 05.01-25 23-04-2015
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 25-03-2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 24-03-2015
Nye muligheder for at bevare kirkegårde 03.14-15 24-03-2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 18-02-2015
Grønne tages betydning for mikroklima og varmeø-effekt 04.09-09 18-02-2015
Grønne tages termiske egenskaber 04.09-10 18-02-2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 10-12-2014
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 10-12-2014
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 27-11-2014
Bevaring på kirkegårde: Udvikling med omtanke 03.14-14 27-11-2014
Beskyttelse af træer på skovkirkegårde 05.26-36 23-10-2014
Bevaring af træer på kirkegårde 05.26-35 16-10-2014
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 15-10-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 15-10-2014
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 25-09-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 25-09-2014
Nedsivningstilladelser - juridiske og tekniske forhold 03.05-18 25-09-2014
Udledningstilladelser for regnvand 03.05-17 25-08-2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 25-08-2014
Regnvand: Miljømål, kvalitetskrav og vilkår i nedsivnings- og udledningstilladelser 03.05-16 21-08-2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 30-06-2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 30-06-2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 29-06-2014
Brandsikring af grønne tage 04.09-08 28-06-2014
Tæthedskontrol af tag­membran på grønne tage 04.09-07 27-06-2014
Flere rigtige måder at beskære træer på 05.01-22 26-05-2014
Grønne tages luftrensende egenskaber 04.09-06 05-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 1 04.09-04 02-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 2 04.09-05 02-05-2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.14-13 27-03-2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 27-03-2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 27-03-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 11-02-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 10-02-2014
Ahornsodbark - En potentiel skadevolder på bytræer 05.26-34 10-02-2014
Forskning i permeable befæstelser 09.00-36 10-02-2014
Lebensbereich stilen 08.00-15 12-12-2013
Gødskning af træer 04.05-05 12-12-2013
Træets næringsstoffer 04.05-03 12-12-2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 12-12-2013
Natur på kirkegården – en tanke værd 03.13-18 11-12-2013
Indefra og ud – byudvikling i øjenhøjde 03.14-12 11-12-2013
Afsøgning af byens ressourcer – bylaboratorier på kort og lang sigt 03.14-11 11-12-2013
Ædelgrankræft på prydtræer 05.26-33 22-10-2013
Kirkegårdens bløde opgaver skal med i overvejelserne 03.03-80 12-09-2013
Kirkegårdens plantyper 03.01-85 12-09-2013
Urteagtige og dynamiske plantninger 08.07-03 12-09-2013
Skovrejsning - regler og tilskud 03.03-79 05-07-2013
Grønne tage - historik og potentiale 04.09-02 04-07-2013
Grønne tage - typologi og opbygning 04.09-03 04-07-2013
Nye samarbejdsformer kan optimere driften af kirkegårde 03.03-78 04-07-2013
Byer har brug for festivaler 03.19-19 03-06-2013
Grøn markedsføring af metropolen Hong Kong 03.03-77 03-06-2013
Opsamling af regnvand på golfbaner 05.00-03 03-06-2013
Hestekastanje-bakteriekræft 05.27-01 25-03-2013
Nøgling af lindetræer på kultivarniveau 08.01-24 25-03-2013
Slacklining øger presset på byens træer 05.39-05 11-02-2013
To redskaber til driftsstyring på kirkegårde 03.03-76 11-02-2013
Afbrænding af affald fra naturpleje og skovdrift 07.00-02 11-02-2013
Den simple fysiske model trives i landskabsarkitekturen 03.01-83 19-12-2012
Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet 03.01-84 19-12-2012
Kommuner brander sig grønt 03.03-75 18-12-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.01-82 28-11-2012
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer – Erfaringer fra Vejle Kommune 07.00-01 28-11-2012
Naturen kan stimulere vores kreativitet 03.12-14 28-11-2012
Stauder på kirkegårde giver variation og letter arbejdet 08.04-02 30-10-2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 30-10-2012
Kirkegårdens stilelementer 03.00-32 30-10-2012
2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer 03.19-18 25-09-2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 25-09-2012
Anbefaling af gade- og vejtræer – Nyt tiltag skal hjælpe planlæggere og forvaltere af træer 03.01-81 25-09-2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 25-09-2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 20-08-2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 20-08-2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 20-08-2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 20-08-2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 27-06-2012
Brugere, menighedsråd og provsti – Hvem bestemmer hvad på kirkegården? 03.03-68 27-06-2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 27-06-2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 30-05-2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 29-05-2012
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 29-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 29-05-2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 27-04-2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 27-04-2012
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 27-04-2012
Pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 05.25-18 29-03-2012
Buksbom grentørre 05.26-17 29-03-2012
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 29-03-2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 29-03-2012
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 29-02-2012
Vigtige emner for kommuners klimatilpasning 03.00-31 29-02-2012
Regler for bekæmpelses­midler på kirkegårde 05.25-17 29-02-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 20-01-2012
Sygdomme og skadedyr på kirkegårdens træer 05.01-21 20-01-2012
Beskæring af kirkegårdens buske 05.03-04 20-12-2011
Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder 03.03-65 20-12-2011
Industriens byrum - noter om det uopdagede 03.14-09 20-12-2011
Et landskabsbiografisk blik på Carlsbergs byrum 03.14-10 20-12-2011
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 22-11-2011
Får hjælper greenkeepere med at reetablere fersk eng 05.06-48 22-11-2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 21-11-2011
Ukrudtsbekæmpelse: Rigtig energidosering nedsætter antallet af flammebehandlinger 05.00-02 21-11-2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 25-10-2011
Terapihaven Nacadia 12.00-21 25-10-2011
Svampesygdom i buksbom 05.26-32 25-10-2011
At indpasse urnegravsteder i kirkegårds­anlægget 03.00-30 26-09-2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 26-09-2011
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 26-09-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 26-08-2011
Kontrol af jordens volumenvægt 04.01-05 26-08-2011
Brug af kornkurvegrænser til bestemmelse af en god vækstjord 04.01-04 26-08-2011
Urnegravsteder: Hovedtyper og varianter 03.00-29 27-06-2011
Fantastiske og grønne facader 08.03-06 24-06-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 24-06-2011
Vend nedløbsrøret - og nedsiv regnvandet gennem græsplænen 04.03-05 24-06-2011
Træer på kirkegårde kræver opmærksomhed 05.01-20 18-06-2011
Hverdagsnatur 06.08-02 26-05-2011
Naturplejeportalen 06.00-27 25-05-2011
Regnvand og byens form 03.01-75 25-05-2011
Permeable befæstelser - vandets bevægelse i konstruktionen 09.00-34 29-04-2011
Inviter naturen ind i have og park 08.07-02 28-04-2011
Regnvandsløsninger i Seattle og Portland 04.03-04 28-04-2011
Permeable befæstelser - begreber og definitioner 09.00-33 28-04-2011
Græsklipperobotter på kirkegården 05.06-46 29-03-2011
Græsklipperobotter på golfbaner 05.06-47 29-03-2011
Kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-17 29-03-2011
Baggrund for kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-16 29-03-2011
Opsamling af regnvand på golfbaner 07.03-04 29-03-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 03.13-17 21-02-2011
Vandingsposer øger tilvæksten på by- og vejtræer 04.05-02 21-02-2011
As found - at tage udgangspunkt i dét der er 03.01-74 21-02-2011
Kortlægning af rekreative værdier 03.01-73 15-12-2010
At grave efter stedets ånd 03.12-13 15-12-2010
Geder som kratryddere 06.01-16 15-12-2010
God vækstjord 03.00-28 15-12-2010
Urban Heat Island 1 03.01-71 30-11-2010
Urban Heat Island 2 03.01-72 30-11-2010
Amerikanske lysninger: Jens Jensens syn på by og natur 03.12-12 30-11-2010
Branding af grønne byer 03.00-27 26-10-2010
Augustenborg 03.01-70 26-10-2010
Det kommunale skovlandskab 03.03-61 29-09-2010
Får - et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af ukrudt på golfbanen 05.06-44 29-09-2010
Tuegræs på golfbaner - erfaringer fra Hornbæk golfbane 05.06-45 29-09-2010
Naturpleje og ophobning af næringsstoffer 06.19-04 29-09-2010
Viden om frø og kimplanter støtter forvaltning af orkideer 06.19-05 29-09-2010
Svampe afgørende for orkidebestande 06.19-06 29-09-2010
Skovbundsflora i bynær skov 08.00-14 29-09-2010
Parkforvaltere kan styrke udeundervisning 12.00-20 24-08-2010
Naturindhold i gårdanlæg 06.08-01 24-08-2010
Lommeparker gør København grønnere 03.00-26 20-08-2010
Ukrudtsbekæmpelse med frysning 09.00-06 28-06-2010
Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift 11.03-02 22-06-2010
Undersøgelse af overfladejævnhed af slotsgrusstier 09.03-07 21-06-2010
Legepladsen som byrum 03.19-15 18-06-2010
Kronesikring af bevaringsværdige træer 05.01-19 18-06-2010
Duft en usynlig dimension af landskabsarkitektur 08.00-12 18-05-2010
Bynke-ambrosie 06.00-26 18-05-2010
Plantedufte som del af et design 08.00-13 18-05-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 05.26-31 23-04-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 08.00-11 23-04-2010
Stammeskader på bytræer fra opbinding og stammebeskyttelse 05.39-04 23-04-2010
Strategier for grønne områder og byrum 03.03-60 21-04-2010
Honningsvamp og skælhat 05.26-30 21-04-2010
Daginstitutioners udearealer - underlag, afgrænsninger og kanter 03.19-12 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - beplantning og terræn 03.19-13 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - legeelementer, faldzoner og vandleg 03.19-14 09-03-2010
Stammeskader på bytræer fra påkørsel 05.39-03 09-03-2010
Øget brug af byens grønne områder 03.11-53 09-02-2010
Elmetræernes overlevelse i landskabet 08.01-23 09-02-2010
Genplant Planeten 12.00-19 09-02-2010
Driftskontrakter - Værktøjskassen 03.03-59 08-02-2010
Pollenallergi ind i planlægningen 03.00-25 14-12-2009
Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have 03.01-69 14-12-2009
Disponering af daginstitutioners udearealer 03.19-11 14-12-2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 26-11-2009
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 26-11-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 08.01-21 26-11-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 08.01-22 26-11-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 08.01-20 26-11-2009
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 29-10-2009
Haveturisme 03.14-07 29-10-2009
Haveturisme i Sverige og Europa 03.14-08 29-10-2009
ECLAS: European Council of Landscape Architecture Schools 12.00-18 29-10-2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 29-10-2009
Skohornsparker 03.00-24 28-09-2009
Verden i Danmark 03.00-23 25-09-2009
Plantevalg til regnhaver 04.03-02 24-09-2009
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 07-08-2009
Regnbede – kreativ håndtering af regn på egen grund 04.03-01 07-08-2009
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 07-08-2009
Mikrokløver på golfbanen 1 08.06-03 17-06-2009
Mikrokløver på golfbaner 2 08.06-04 17-06-2009
Den urbane udeskole: Spot en tomt 12.00-17 16-06-2009
Udeskole i den rådne banan 12.00-16 15-06-2009
Kirkegårde i tal (2) 03.03-56 11-06-2009
Små, blomstrende prydtræer - prydtræsamling i Bytræarboretet 08.01-19 25-05-2009
Hundeurin og byens planter 05.23-10 20-05-2009
Visuel vurdering af løvtræer 05.26-05 20-05-2009
Flerårige - eller mangeårige - tulipaner 08.04-01 17-04-2009
Udeskole i Esbjerg Kommune 12.00-15 08-04-2009
Skoven i Skolen og Udeskole.dk 12.00-14 07-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 05.26-28 03-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 05.26-29 02-04-2009
Lindebladhvepsen Caliroa annulipes 05.28-16 02-04-2009
Løg og stauder i græs 04.00-13 24-02-2009
Rådbedømmelse med instrumenter 05.26-04 24-02-2009
Elektronisk rådmåling i bytræer 05.26-27 24-02-2009
Begreber på kirkegården 03.03-55 22-02-2009
Kirkegårde i tal (1) 03.03-54 20-02-2009
Grønne driftskontrakter 03.03-52 30-01-2009
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 30-01-2009
Planlægning og forvaltning for udeskole 12.00-12 30-01-2009
Omfanget af udeskole i Danmark 12.00-13 30-01-2009
Strategier for alléer, trærækker og andre systemplantninger 05.00-01 22-12-2008
Principper for opbinding af træer 05.01-18 22-12-2008
Behov for opbinding af træer 05.01-17 22-12-2008
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 19-12-2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 19-12-2008
Det tredje landskabs manifest 03.00-20 01-11-2008
Lommeparker 03.00-21 01-11-2008
Træer og andet grønt 03.00-22 01-11-2008
Nationalstadsparker 03.01-67 01-11-2008
Skoven som græsgang 06.06-09 20-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 06.06-10 20-10-2008
Hedepletvinge 06.19-03 20-10-2008
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 01-10-2008
Nye tilbud i det grønne: Sæsonmarkeder 03.03-43 01-10-2008
Grønne driftskontrakter - Koordinering og decentralisering 03.03-49 01-09-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 08.00-10 01-09-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 08.00-09 01-09-2008
Nye tilbud i det grønne: Legeplads til hund og ejer 03.03-46 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Live-rollespil 03.03-47 01-08-2008
Grønne driftskontrakter: 10 huskeregler 03.03-48 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Børnefødselsdag i skoven 03.03-42 01-06-2008
Forskning i udeskole 12.00-11 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Træklatring for sjov 03.03-45 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn I 05.28-14 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn II 05.28-15 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Mountainbikeruter 03.03-44 01-06-2008
Pleje af grøfter og kanaler 06.07-08 01-05-2008
Udeskole i Danmark 12.00-08 01-05-2008
Grønne børn bliver grønne voksne 12.00-09 01-05-2008
Rødkildeprojektet - casestudie af en naturklasse 12.00-10 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.28-13 01-05-2008
Bevaring og fornyelse af kirkegårde 03.01-66 01-04-2008
Opbygning af driftsstyringssystem for kirkegårde 03.03-41 01-04-2008
Behovsbestemt bekæmpelse af ukrudt 09.00-32 01-04-2008
Skov på kirkegården 03.01-65 01-04-2008
Bevaring i et nyt perspektiv 03.01-64 01-03-2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.14-05 01-03-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.14-06 01-03-2008
Landskabsplanter med genetisk bredde 08.00-08 01-03-2008
Plantning for vildtet 08.00-07 01-03-2008
Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum 03.19-10 01-12-2007
Stævningsskov i byen 05.02-04 01-11-2007
Ny skjoldlus-art på byens træer 05.28-11 01-11-2007
Nyopdaget pragtbille i Danmark 05.28-12 01-11-2007
Vurdering af risikotræer 5 05.26-26 01-11-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 03.01-62 01-10-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 03.01-63 01-10-2007
Europæisk bison som naturplejer 06.06-08 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 1 05.26-22 04-09-2007
Vurdering af risikotræer 2 05.26-23 03-09-2007
Vurdering af risikotræer 3 05.26-24 02-09-2007
Terapihaven & dens elementer, indretning og karakterer 03.19-09 01-09-2007
Intensiv pleje af græs 05.06-09 01-09-2007
Vurdering af risikotræer 4 05.26-25 01-09-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-19 01-08-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 05.02-03 01-08-2007
Stammeskader på nyplantede allétræer 05.39-01 01-08-2007
Stammebeskyttelse på nyplantede allétræer 05.39-02 01-08-2007
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 01-07-2007
Kommunernes forbrug af pesticider i 1995-2006 05.25-16 01-06-2007
Sitkabladlus i gran 05.28-10 01-06-2007
Pesticidforbrug på offentlige arealer i 1995-2006 05.25-15 01-06-2007
Målbeskrivelse af bevoksninger 03.04-04 01-05-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 05.02-02 01-05-2007
Udviklingsmodeller for hegn og randplantninger i byen 05.04-03 01-05-2007
Græs på vanskelige steder 08.06-02 01-05-2007
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 01-04-2007
Bunddækkende buskflader 05.03-03 01-04-2007
Beplantninger på danske golfbaner 08.00-06 01-04-2007
Samspillet mellem børn og bevægelse på legepladsen 03.19-08 01-03-2007
Mykorrhiza-produkter til golfbaner 05.06-43 01-03-2007
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 01-02-2007
Naturnær skovdrift og skovudviklingstyper 03.04-05 01-02-2007
Dynamisk målbeskrivelse og drift af skovpartier i byen 03.04-06 01-02-2007
Bytræarboretet på nettet 05.01-16 01-02-2007
Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München 03.03-39 01-12-2006
Potentialer i landskabshegn 05.04-02 01-12-2006
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 01-12-2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 01-12-2006
Tænd og sluk for naturen 03.00-18 01-11-2006
Facadebeplantning - generelt 08.03-01 01-11-2006
Det Kongelige Biblioteks Have - arkitektonisk og historisk set 03.00-17 01-10-2006
Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje 09.00-28 01-10-2006
Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje 09.00-29 01-10-2006
Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier 09.00-30 01-10-2006
Nationalparker i Danmark - hvad mener befolkningen? 03.13-14 01-09-2006
Nationalparker i Danmark - nogle lokale synspunkter 03.13-15 01-09-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 03.13-16 01-09-2006
Bevaring og genopretning af høenge 06.01-15 01-09-2006
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 01-08-2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 01-08-2006
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 01-08-2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 01-08-2006
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 01-06-2006
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 01-06-2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 01-05-2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 01-05-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 01-04-2006
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 01-04-2006
Blomsterfald hos rhododendron 05.26-20 01-04-2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 01-03-2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 01-03-2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 01-03-2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 01-03-2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 01-02-2006
Svampesygdomme på platan 05.26-18 01-02-2006
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 01-02-2006
Skadedyr på platan 05.28-08 01-02-2006
Naturens æstetik 03.12-11 01-12-2005
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 01-12-2005
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 01-12-2005
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 01-12-2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 01-12-2005
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 01-11-2005
Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår 03.15-03 01-11-2005
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 01-10-2005
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 01-10-2005
Galgebakkens landskab før, nu og siden 03.12-10 01-10-2005
Vanding af gadetræer øger tilvæksten 05.01-15 01-10-2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 01-09-2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 01-09-2005
Tilgængelighed for alle - love, standarder og mærkeordninger 03.05-13 01-09-2005
Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde 03.05-14 01-09-2005
Naturlig eller unaturlig natur? 03.12-09 01-09-2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 01-08-2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 01-08-2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 01-08-2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 01-08-2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 01-08-2005
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 01-08-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 1 - Introduktion til bøgerne »Site Planning«, »Time-Saver Standards for Landscape Architecture« og »Befæstelser« 03.02-05 01-06-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 2 - Introduktion til bøgerne »Spon's Landscape Handbook« og »Bauen mit Grün« 03.02-06 01-06-2005
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 01-06-2005
Buksbom 08.02-05 01-06-2005
Ressourcer på internettet - om planlægning og forvaltning af grønne områder i byen 03.00-13 01-05-2005
Intelligent terrænmodellering - digital projektering af terræn 03.07-05 01-05-2005
Spiring og etablering af hvidkløver - resultater fra litteraturen 04.07-05 01-05-2005
Det grå egern 05.29-05 01-05-2005
Blomstring og frugtsætning - erfaringer fra Arboretet i Hørsholm 08.00-05 01-05-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove - Sletten landskabslaboratorium 03.01-53 01-04-2005
Terapihaver i Sverige 03.01-54 01-04-2005
Optimal sådybde for plænegræsarter 04.07-06 01-04-2005
Landskabsukrudt 06.00-05 01-04-2005
Demonstration af nye skovtyper - Landskabslaboratorier i Skåne 03.01-49 01-03-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger - Tor Nitzelius park 03.01-50 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på kreativ etableringspleje - Alnarp Västerskog 03.01-51 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed - Snogeholm landskabslaboratorium 03.01-52 01-03-2005
Etablering af hvidkløver - forsøg med eftersåning på fodboldbaner 05.06-41 01-03-2005
Adfærdsundersøgelser med GPS 03.01-48 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - et værktøj til bæredygtig projektering af grønne anlæg 03.06-03 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - metode og beregning 03.06-04 01-02-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 03.11-47 01-02-2005
Landskabskarakterkortlægning - erfaringer fra anvendelse i planlægning og forvaltning i England 03.13-13 01-02-2005
Skandinavisk identitet i landskabsarkitektur 03.00-12 01-12-2004
Sikkerhed på legepladser 03.19-01 01-12-2004
Risiko på legepladser 03.19-07 01-12-2004
Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark 06.00-06 01-12-2004
Udvikling af BNI – bynaturindeks 03.30-29 01-11-2004
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 01-11-2004
Den tilgængelige legeplads 03.19-06 01-11-2004
Indeks for bynatur 03.03-28 01-10-2004
Landskab - livsstil - natursyn 03.12-08 01-10-2004
Rustsvampe på enebær 05.26-16 01-10-2004
Byrum med plads til livet 03.00-11 01-09-2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 03.01-46 01-09-2004
Sponsorering af den offentlige parkforvaltning 03.03-26 01-09-2004
Udfordringer ved omstilling af kommunale driftsorganisationer 03.03-27 01-09-2004
Skovgræsning 06.06-01 01-09-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.01-45 01-08-2004
Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad 03.01-47 01-08-2004
Bygningsreglement - med tillæg 03.05-08 01-08-2004
Samarbejde om byudvikling - demokratisk set 03.01-44 01-06-2004
Kommunale udbud af grønne driftsopgaver - fakta og tendenser 03.03-25 01-06-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.19-04 01-06-2004
Legepladsens indretning og elementer 03.19-05 01-06-2004
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 01-06-2004
Elektronisk træregistrering - muligheder og indhold 03.03-23 01-05-2004
Metoder til elektronisk træregistrering 03.03-24 01-05-2004
Etablering af frøblandinger til plænegræs 04.07-02 01-05-2004
Temperatur og spiring af plænegræsfrø 04.07-03 01-05-2004
Vand og spiring af plænegræsfrø 04.07-04 01-05-2004
Kastanie-minérmøl 05.28-06 01-05-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 01-04-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 01-04-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 01-04-2004
Regulering af lysesiv 06.02-13 01-04-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-10 01-03-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 01-03-2004
Stankelben og græsbaner 05.28-01 01-03-2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 01-02-2004
Bekæmpelse af elmesyge 05.26-02 01-02-2004
Behandling af elmesyge 05.26-03 01-02-2004
Fugemateriale til belægningssten og fliser 09.03-05 01-02-2004
Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser 09.03-06 01-02-2004
Elmesyge 05.26-01 01-02-2004
Sammensætning af frøblandinger til plænegræs 04.07-01 01-12-2003
Værdisætning af træer 05.01-14 01-12-2003
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 01-12-2003
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 01-11-2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 01-11-2003
Plan for byens legemuligheder 03.19-03 01-11-2003
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 01-11-2003
Forurenet rabatjord langs motorveje 12.00-07 01-11-2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 05.02-01 01-10-2003
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 01-10-2003
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 01-10-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 01-10-2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 01-10-2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 01-10-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 01-09-2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 01-09-2003
Mange faktorer påvirker det kommunale pesticidforbrug 05.25-13 01-09-2003
Pesticider og drikkevand på kommunale landbrugsarealer 05.25-14 01-09-2003
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 01-09-2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 01-09-2003
Plads til leg - strategi for udvikling af byens legemuligheder 03.19-02 01-08-2003
Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002 05.25-09 01-08-2003
Pesticidforbruget i staten 05.25-10 01-08-2003
Pesticidforbruget i amterne 1995-2002 05.25-11 01-08-2003
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2002 05.25-12 01-08-2003
Egekrat har behov for drift 06.06-05 01-08-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 01-06-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 01-06-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 01-06-2003
Europæisk og californisk visneskimmel 05.26-15 01-06-2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 01-05-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 01-05-2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 01-05-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 01-05-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 01-04-2003
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 01-04-2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 01-04-2003
Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser 03.15-02 01-03-2003
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 01-03-2003
Egevisnesyge 05.26-14 01-03-2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 01-03-2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 01-03-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 01-02-2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 01-02-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 01-02-2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 01-02-2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 01-02-2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 01-02-2003
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 01-12-2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 01-11-2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 01-11-2002
Skov - en eftertragtet nabo 03.13-10 01-10-2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 01-10-2002
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo II 06.00-01 01-10-2002
Iberisk skovsnegl 05.28-05 01-09-2002
Dosering af kompost 07.04-09 01-09-2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 05.26-13 01-09-2002
At tale om smukke landskaber 03.12-07 01-08-2002
Naturpleje på enge baseret på stude 06.02-12 01-08-2002
Restaurering af gadekær 06.04-02 01-08-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 01-06-2002
Landbrug og landskab 06.07-07 01-06-2002
Om at sanse naturen 03.12-06 01-05-2002
Arbejde i træer 05.01-13 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - biologi 05.06-36 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - erfaringer med stærekasser 05.06-37 01-05-2002
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 01-05-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 01-04-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-35 01-03-2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 08.01-13 01-03-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-14 01-03-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-15 01-03-2002
Landskabsvurdering i Holland 03.13-09 01-02-2002
Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten 04.06-26 01-02-2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 01-02-2002
Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område 08.01-12 01-02-2002
Hvad koster det at bruge ukrudtsbrændere? 09.00-19 01-02-2002
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 01-02-2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 01-02-2002
Overvågning af værdifulde kulturmiljøer 03.14-04 01-12-2001
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 01-12-2001
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-34 01-11-2001
Kommunerne planter skov til friluftsliv 03.01-36 01-11-2001
Bytræsarboret dokumenterer træernes udvikling 05.01-12 01-11-2001
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-33 01-10-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 03.11-39 01-10-2001
Plantning og pleje af bytræer i Europa 04.06-24 01-10-2001
Skab variation i byens træer med flere arter 04.06-25 01-10-2001
Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99 03.03-18 01-09-2001
Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst 04.08-02 01-09-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 01-09-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 01-09-2001
Beregning af faktorer ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-18 01-09-2001
Grønne planer - grønne områder - bedre byer 03.01-32 01-08-2001
Organisering af kommunal parkvirksomhed 03.03-09 01-08-2001
Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed 03.03-17 01-08-2001
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 01-08-2001
Ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse testet 09.00-16 01-08-2001
Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-17 01-08-2001
Parkforvaltning er en proces 03.03-16 01-06-2001
Landskabsevaluering i England 03.13-07 01-06-2001
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 03.13-08 01-06-2001
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2000 05.25-07 01-06-2001
Udfasning af pesticider i kommunerne ikke uden problemer 05.25-08 01-06-2001
Stangklipper kan lette hækkeklipning 11.04-03 01-06-2001
Planlægning og budgettering af græspleje 05.06-35 01-05-2001
Spiselige svampe på rekreative arealer 05.26-12 01-05-2001
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 01-05-2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 01-05-2001
Manuel lægning af belægningssten er hårdt arbejde 11.04-01 01-05-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 01-04-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 01-04-2001
Jordpakning skader boldbaner og plæner 05.06-32 01-04-2001
Forebyggelse og reduktion af jordpakning på boldbaner og plæner 05.06-33 01-04-2001
Nematoder afprøvet mod gåsebiller på græsarealer 05.28-04 01-04-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.01-30 01-03-2001
Giftige svampe på rekreative arealer 05.26-10 01-03-2001
Musegnav 05.29-01 01-03-2001
Brugerråd i statsskovene 03.01-28 01-02-2001
En byøkologisk grøn plan - hvorfor? hvordan? 03.01-29 01-02-2001
Etableringsevne hos plænegræs 05.06-31 01-02-2001
Pesticidforbruget i staten 1995-1999 05.25-05 01-02-2001
Pesticidforbruget i amterne 1995-1999 05.25-06 01-02-2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 01-02-2001
Passager og hegn til frøer og tudser 03.13-06 01-12-2000
Tilsaltning af ny jord i bymiljø 05.23-08 01-12-2000
Vejsalts optagelse i træer 05.23-09 01-12-2000
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 01-12-2000
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 01-12-2000
Forbrugerrettet produktblad for kompost 07.04-08 01-12-2000
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 01-12-2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 01-11-2000
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 01-11-2000
Indsamling af dekorative svampe på rekreative arealer 05.26-11 01-11-2000
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 01-10-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 01-10-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 01-10-2000
Beskæring af træer 05.01-11 01-10-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 01-10-2000
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 01-09-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 01-09-2000
Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger 03.14-03 01-09-2000
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 01-09-2000
Vanding af græsboldbaner 05.21-02 01-09-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 20-08-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 01-08-2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 01-08-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 01-08-2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 01-08-2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 01-08-2000
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 01-06-2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 01-06-2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 01-05-2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 01-05-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.29-03 01-05-2000
Bekæmpelse af muldvarpe 05.29-04 01-05-2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 01-05-2000
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 01-04-2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 01-04-2000
Hvordan ser gymnasieelever landskabet? 03.12-05 01-04-2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 01-04-2000
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 01-04-2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 01-03-2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 01-03-2000
Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr 03.13-04 01-03-2000
Omlægning af boldbaner 05.06-27 01-03-2000
Drift og beskyttelse af enge og overdrev 06.02-10 01-03-2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 01-03-2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 01-02-2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 01-02-2000
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 01-02-2000
Plantesmitstoffer ikke noget stort problem i kompost 07.04-07 01-02-2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 01-02-2000
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 01-12-1999
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 01-12-1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 01-12-1999
Stormskader på by- og landskabstræer 05.01-10 01-12-1999
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 01-12-1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 01-12-1999
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 01-12-1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 01-12-1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 01-11-1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 01-10-1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 01-10-1999
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 01-10-1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 01-10-1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 01-09-1999
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 01-09-1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 01-08-1999
Naturlig holdbarhed hos nåletræ 10.00-04 01-08-1999
Naturlig holdbarhed hos løvtræ 10.00-05 01-08-1999
Tropisk træ til udendørs brug 10.00-06 01-08-1999
Imprægneret træ 10.00-07 01-08-1999
Konstruktiv træbeskyttelse 10.00-08 01-08-1999
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 01-06-1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 01-06-1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 01-05-1999
Pleje af moser 06.02-09 01-05-1999
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 01-05-1999
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 01-04-1999
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 01-04-1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 01-04-1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 01-04-1999
Koen som naturplejer 06.01-08 01-04-1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 01-04-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 01-03-1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 01-03-1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 01-03-1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 01-03-1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 01-03-1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 01-03-1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 01-03-1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 01-03-1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 01-02-1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 01-02-1999
Salt og saltspredning 05.23-03 01-02-1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 01-02-1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 01-02-1999
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 01-12-1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 01-12-1998
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 01-12-1998
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 01-12-1998
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 01-12-1998
Geden som naturplejer 06.01-07 01-11-1998
Udbringning af kompost 07.04-03 01-11-1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 01-10-1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 01-10-1998
Høenge i skov 06.06-04 01-10-1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 01-10-1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 01-09-1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 01-09-1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 01-09-1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 01-09-1998
Skællet stilkporesvamp og kæmpe-knippeporesvamp 05.26-08 01-09-1998
Ildporesvampe og spejlporesvampe 05.26-09 01-09-1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 01-09-1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 01-08-1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 01-08-1998
Natursyn og naturoplevelse 03.12-04 01-08-1998
Luftning af boldbaner og plæner 05.06-14 01-08-1998
Jordløsning, udskiftning af græstørv og renovering af sportsplæne 05.06-15 01-08-1998
Øresnudebiller i vedbend 05.28-02 01-08-1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 01-06-1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 01-06-1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 01-06-1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 01-05-1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 01-05-1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 01-05-1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 01-05-1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 01-04-1998
Hvad betyder pyntegrøntkulturer for landskabet? 03.12-03 01-04-1998
Etablering af buske i råjord 04.06-21 01-04-1998
Topdressing på boldbaner og plæner 05.06-13 01-04-1998
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 01-04-1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 01-03-1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 01-03-1998
Vertikalskæring og eftersåning 05.06-12 01-03-1998
Stævningsdrift 06.06-03 01-03-1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 03.12-02 01-02-1998
Linds udvikling i byen 03.01-17 01-12-1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 01-11-1997
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 01-09-1997
Reolpløjning 04.01-03 01-08-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 01-08-1997
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 01-08-1997
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 01-06-1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 01-06-1997
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 01-06-1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 01-06-1997
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 01-05-1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 01-05-1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 01-05-1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 01-04-1997
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 01-04-1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 01-03-1997
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 01-03-1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 01-03-1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 01-03-1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 01-03-1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 01-02-1997
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 01-12-1996
Besøgsmønstre 03.11-08 01-12-1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 01-12-1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 01-11-1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 01-11-1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 01-11-1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 01-11-1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 01-11-1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 01-11-1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 01-11-1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 01-11-1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 01-11-1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 01-11-1996
Facadabeplantning - støttekrævende slyngplanter 08.03-04 01-11-1996
Facadebeplantning - rankende planter 08.03-05 01-11-1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 01-10-1996
Om at opleve æstetik 03.12-01 01-08-1996
Jordbehandling ved etablering af vejplantninger 04.01-02 01-08-1996
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 01-08-1996
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 01-08-1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 01-08-1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 01-08-1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 01-08-1996
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo I 06.00-04 01-07-1996
Kontrol af utilsigtet jordkomprimering 03.02-03 01-06-1996
Metoder ved kontrol af utilsigtet komprimering 03.02-04 01-06-1996
Etableringsbeskæring af træer 05.01-05 01-05-1996
Trærødder og ledninger 05.01-07 01-05-1996
Beskæring af buske - Tradition eller potentialeudnyttelse! 05.03-01 01-05-1996
Beskæring af buske - Blomstringsmåden bestemmer beskæringsmåden 05.03-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader I 05.08-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader II 05.08-03 01-05-1996
Utilsigtet komprimering af vækstjord 03.02-01 01-04-1996
Zoneinddeling af byggearealet 03.02-02 01-04-1996
Deponering af muld 04.01-01 01-04-1996
Jordbor til plantehuller 04.06-02 01-04-1996
Bytræers rodvækst og vandforbrug 04.06-13 01-04-1996
Bestemmelse af jordvolumen for bytræer 04.06-14 01-04-1996
Håndtering af store træer med klump 04.06-15 01-04-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1) 03.01-11 01-03-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2) 03.01-12 01-03-1996