Rapporter

Her finder du rapporter, som er udgivet i Videntjenesten for Planlægning og Friluftsliv. Rapporterne kan hentes som pdf-filer gratis eller bestilles på papir ved Academic books på e-mail ku-frb@academicbooks.dk for den angivne pris.

Hent

Titel & resume

Pris

Nr. 30/2012

Nyt brug af land - nye landbrugere - integrerende iværksætteri i landdistrikter
Analysen viser, at der findes et spirende erhvervsliv i de forskellige undersøgelsesområder. Der er både tale om almindelige iværksættere, som regel lokale med trang til selvstændighed og erhverv inden for klassiske sektorer, og om nye typer. Især findes der mange af de nye typer. Disse nye typer har en profil, som bevirker, at de kan kaldes ’nye landbrugere’, som bruger land på nye måder, enten direkte eller indirekte.
Kort uddrag af analyse (pdf)
Download PDF

200,00
Nr. 29/2011

Forvaltning af friluftsliv - 25 praktiske anvisninger
Natur- og friluftslivsforvaltere bliver i stigende grad udfordret til at opfylde en dobbelt, og tilsyneladende modstridende, mission. De skal både beskytte og bevare naturressourcer for fremtidige generationer og levere muligheder for gode friluftsoplevelser og -aktiviteter af høj kvalitet.
En omhyggelig overordnet planlægning er helt central i håndteringen af benytte/beskytte-problematikken. Men selv med en grundlæggende planlægning kan der opstå problemer i relation til publikum – problemer som dette ”forvaltningskatalog” forhåbentligt kan bidrage til løsningen af.
Der findes efterhånden en ganske stor mængde spredt viden, der kan støtte beslutninger om at fjerne eller mindske eventuelle problemer. Denne viden er søgt samlet her, hvor der gives en struktureret indføring i forvaltningsinstrumenter til brug for den praktiske forvaltning af friluftslivet.
Download PDF

200,00
Nr. 28/2007

Frivilligt arbejde i dansk naturforvaltning
Danmark har i de senere år oplevet en stigende interesse for frivilligt arbejde. Det har også manifesteret sig inden for naturforvaltning, hvor det frivillige arbejde helt overvejende er knyttet til det eksisterende foreningsliv og en del aktiviteter stadig er på eksperimentstadiet. I Danmark har emnet ikke tiltrukket sig særlig forskningsmæssig interesse og der eksisterer kun få eksempler på opsamling og systematisering af praktiske erfaringer. Denne rapport præsenterer erfaringerne med frivilligt arbejde fra fem naturforvaltningsprojekter i forskellige dele af Danmark. Ud fra disse erfaringer og teoretiske overvejelser om frivilligt arbejde mere generelt, opstilles en aktørmodel som beskriver samspillet mellem de frivillige, de frivilliges organisationer, de offentlige myndigheder og private lodsejere.
Download PDF

225,00
Nr. 27/2006

Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk
En metode til kortlægning og udvikling af friluftslivsoplevelser i hovedsstadsregionen. Planlægning og forvaltning af rammerne for friluftsliv og rekreation spiller en stadig større rolle i den offentlige landskabsforvaltning. Derfor er der et stigende behov for metoder, der kan anvendes i planlægningen og forvaltningen af især de bynære grønne områder, som udgør fritidslandskabet for et stort antal mennesker. Denne rapport er et resultat af et Interreg III A samarbejde, som bl.a. har omfattet HUR. Den beskriver en metode til kortlægning af oplevelsesværdierne i de grønne kiler i Hovedstadsområdet, og det vises, hvordan metoden kan anvendes som et planlægnings- og forvaltningsgrundlag for den videre udvikling af de grønne områder i Hovedstadsområdet.
Download PDF

175,00

Nr. 26/2005

Restructuring of Medium Sized Cities - Lessons from the Baltic Sea Region
To udviklingstræk præger i disse år udviklingen i de mellemstore byer: De store byer vokser sig endnu større og mere magtfulde, og mange virksomheder flytter produktionen til lande med billigere arbejdskraft. Begge dele er et stort problem for de mellemstore byer og medfører, at de på centrale områder ændrer karakter. De omstruktureres. Det er udgangspunktet for projektet "Medium Sized Cities in the Baltic Sea Region" (MECIBS), der afrapporteres med denne rapport. I rapporten undersøges og sammenlignes udviklingsproblemer og strategier i 18 byer omkring Østersøen. Rapporten indeholder 70 anbefalinger til gavn for udviklingen i mellemstore byer.
Download PDF

300,00
Nr. 25/2005

Friluftsliv og turisme i regionplanlægningen og amternes forvaltning – erfaringsopsamling og analyse
Rapporten belyser på baggrund af en undersøgelse med interviews med alle amter og regionale turismeselskaber, hvordan emnerne friluftsliv og turisme behandles i den regionale planlægning og forvaltning, og hvilke problemer og behov der knytter sig hertil. Analyserne omfatter rammebetingelserne for planlægningen, data og viden om friluftsliv og turisme, planlægningen for friluftsliv og turisme, realiseringen af planlægningen, samarbejder omkring planlægning og forvaltning samt formidlingen af frilufts- og turismemuligheder. På baggrund af interviews og en workshop med amtsplanlæggere og repræsentanter for turismeselskaberne udstikker rapporten sigtepunkterne for det videre arbejde i projektet. De primære data fra undersøgelsen og den afholdte workshop findes i Arbejdsrapport nr. 5-2004: Data om friluftsliv og turisme i amternes planlægning og forvaltning.
Download PDF

150,00

Nr. 24/2005

Erhvervsklynger i den fysiske planlægning. Tre eksempelstudier Randers - Herning - Nakskov
Denne rapport om erhvervsklynger og fysisk planlægning er udarbejdet forLandsplanafdelingen, Skov- og Naturstyrelsen, som led i en afdækning af,om de erhvervsklynger, som man statistisk kan identificere rundt om i dan-ske regioner, fortjener opmærksomhed i den fysiske planlægning. Rapportenbaserer sig på tre eksempelstudier fra Herning, Randers og Nakskov. Kon-takten til disse byer er etableret under Interreg IIIB projektet Medium SizedCities in Dialogue Around the Baltic Sea Region (MECIBS). I Herning erpartneren i MECIBS projektet Herning-Ikast-Brande-Aaskov Erhvervsråd. Ide to andre byer er partnerne de to byråd. I hver af de tre byer har forskerneforetaget interviews med politikere, embedsmænd, erhvervsorganisationerog kommunale samarbejdsorganer. I Randers er der i samarbejde med Er-hvervs- og Udviklingsrådet udført en spørgeskemaundersøgelse blandt virk-somhedernes i tre lokale klynger for at afdække, om disse virksomheder sersig selv som del af én af disse klynger, og om virksomhederne mener, at derer klyngebestemte behov, som den lokale erhvervs- og planlægningspolitikbør rette sin opmærksomhed imod.
1. del nr. 24/2005
2. del nr. 24/2005
Bilagsdel 24/2005

225,00
Nr. 23/2004

Landbrugsbygninger, landskab og lokal områdeplanlægning – metoder til landskabskaraktervurdering og økonomivurdering
På de stadig voksende landbrugsbedrifter er der ofte brug for nye store bygninger, der kan skabe nabogener i landsbyerne og derfor må rykke ud på markerne. Men hvad betyder de nye bygninger for landskabets oplevelsesmuligheder og kulturhistoriske værdier? Og hvordan sørger man for, at de bliver placeret hensigtsmæssigt, både i forhold til lokalområdets jordbrugsinteresser og landskabshensyn? Det giver rapporten »Landbrugsbygninger, landskab og lokal områdeplanlægning« nogle svar på. Skov & Landskab har sammen med Fødevareøkonomisk Institut udviklet en metode til lokal områdeplanlægning med nye værktøjer til vurdering af landskabskarakterer og økonomi. Metoden giver også mulighed for at arbejde med scenarier for udflytning af gårdene i sammenhæng med ændringer i arealanvendelsen, herunder placering af nye skovrejsningsområder og naturarealer. Baseret på landbrugsregistrene og økonomiske nøgletal kortlægges de økonomiske konsekvenser af scenarierne, hvilket bidrager til afdækning af de jordbrugsmæssige interesser i området.
Download PDF

200,00
Nr. 22/2003

Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner III – om metoder, proces og organisation
Skov & Landskab har i denne tredje rapport om miljøvurdering af kommuneplaner søgt at belyse fem forhold, som den enkelte kommune skal overveje og afklare i forbindelse med indpasning af en miljøvurdering i sit kommuneplanarbejde. Rapporten belyser forskellige måder at gøre arbejdet på.
Download PDF

175,00
Nr. 21/2003

Holdninger og ønsker til Danmarks natur
Projektet om befolkningens holdninger og ønsker til naturen i Danmark er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 1200 besvarede spørgeskemaer (61%) gennemført i 2002 for Naturrådet. Projektet belyser naturens anvendelse og betydning for befolkningen, deres vurdering af en række miljø- og naturproblemer og ønsker til ændringer. Ligeledes afdækker undersøgelsen, hvorfra folk får viden om naturen og deres tillid til en række naturpolitiske aktører, samt oplevelsen af og interessen for indflydelse på beslutningsprocesser omkring naturforhold. Undersøgelsen belyser således danskernes holdninger til en række aktuelle og konkrete spørgsmål på den naturpolitiske dagsorden.
Download PDF

250,00
Nr. 20/2003

Reaktioner på vejtrafikstøj
Skov & Landskab har undersøgt, hvordan folk reagerer på forskellige grader af vejtrafikstøj gennem en spørgeundersøgelse i Sønderborg og en opsamling på tidligere undersøgelser. Resultaterne kan bruges af kommunerne til at sætte lokale mål for, hvor stor en andel af dem, som er udsat for vejtrafikstøj, man vil acceptere, der føler sig meget generet. Det forudsætter dog, at man mener at have forhold, der kan sammenlignes med Sønderborg, idet undersøgelsen ikke er gentaget andre steder.

Hvis man for eksempel som kommunalpolitiker højst vil acceptere, at tre procent føler sig meget generet, må støjniveauet maksimalt være 45 dB(A). Sådanne områder i byen kan karakteriseres som gode eller tilfredsstillende bymiljøer og indebærer eksempelvis, at man uden gener kan gennemføre almindelige aktiviteter som samtaler, telefonering og undervisning.
Download PDF

150,00
Nr. 19/2003

Planlægning og miljøvurdering af støtteordninger i det åbne land
Rapporten analyserer samspillet mellem områdeudpegninger og støtteordninger og giver anbefalinger i relation til miljøvurderinger. I analysedelen redegøres for fordelingen af støtte til jordbruget i forhold til områdeudpegninger. Det vurderes i hvor høj grad støttekronerne bidrager til opfyldelse af de prioriteringer og mål, der er baggrund for udpegningerne. Rapporten afsluttes med anbefalinger til, hvorledes områdeudpegningerne kan inddrages i miljøvurderinger
Download PDF

125,00
Nr. 18/2002

Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet – baggrund og effekter
Rapporten er udarbejdet for Hovedstadens Udviklingsråd, som led i etableringen af et fagligt grundlag for fremtidig lokaliseringspolitik i Regionplan 2005.

Princippet om stationsnær lokalisering af persontrafikskabende byfunktioner har været et bærende grundelement i den regionale planlægning i Hovedstadsregionen siden Hovedstadsrådets Regionplan 1989. Princippet har imidlertid været udsat for en del kritik fra forskellige af planlægningens aktører.
Download PDF

160,00
Nr. 16/2001

Arbejdspladslokalisering og transportadfærd
Rapporten er en del af Center for Skov, Landskab og Planlægnings bidrag til Forskningsprogrammet »Bæredygtig bystruktur, arealanvendelse og transport«. De øvrige dele er afrapporteret i rapport nr. 15 og 17.
Rapporten belyser, om og i hvilket omfang lokaliseringen af arbejdspladser påvirker ansattes transportadfærd.
Download PDF

250,00
Nr. 15/2001 Boliglokalisering og transportadfærd
Rapporten er en del af Center for Skov, Landskab og Planlægnings bidrag til Forskningsprogrammet »Bæredygtig bystruktur, arealanvendelse og transport«. De øvrige dele er afrapporteret i rapport nr. 16 og 17.

Rapporten indeholder resultaterne af en undersøgelse af beboeres transportadfærd i en række nye boligbebyggelser i udvalgte byregioner: hovedstadsområdet, Århusområdet samt fire mellemstore provinsbyer: Kolding, Vejle, Herning og Holstebro. Undersøgelsen bygger på 5.495 interviews i 51 nyere boligbebyggelser opført inden for de seneste 10 år. 
Download PDF
375,00
Nr. 14/2001

Styring af erhvervslokalisering og omdannelse af ældre erhvervsområder – instrumenter, erfaringer og eksempler fra Holland, Frankrig, England og Tyskland
Rapporten er udarbejdet for den forrige regerings Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg. Den belyser udvalgte udenlandske instrumenter og erfaringer i forbindelse med erhvervslokalisering og omdannelse og ny udnyttelse af ældre erhvervsarealer.
Download PDF

200,00
Nr. 13/2001

Erhvervsbyggeri og planlagte erhvervsarealer – konkrete kommunecases og fremgangsmåder ved serviceeftersyn af den kommunle planlægning
Rapporten er udarbejdet for den forrige regerings Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg. Gennem analyser i tre konkrete case-kommuner – Odense, Aalborg og Vejle – beskrives en metode til serviceeftersyn af kommunernes erhversarealudlæg, og konkrete delresultater af et sådant eftersyn fremlægges, suppleret med konklusionerne fra en undersøgelse i Århus Kommune.

Baggrunden for rapporten er, at flere statslige redegørelser, udmeldinger og handlingsplaner har peget på, at omfang og beliggenhed af kommunernes arealudlæg til erhvervsformål udgør en barriere for at fremme bypolitiske mål om levende og ressource- og miljømæssigt bæredygtige byer. Det anfægtes, om arealudlæggene matcher det moderne erhvervslivs behov og udgør den fornødne ramme for fremtidens erhverv.
Download PDF

250,00
Nr. 12/2001

Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner II – om bæredygtige mål i kommuneplanlægningen
Skov & Landskab illustrerer i denne anden rapport om miljøvurdering af kommuneplaner en metode til at gennemføre en miljøvurdering på basis af lokale mål for kommunens bæredygtige udvikling.

Som grundlag for opstilling af sådanne lokale mål gennemgår rapporten, hvor og hvordan der i lovgivning og andre statslige udmeldinger er fastlagt mål for de kommunale aktiviteter og den kommunale planlægning, og hvilke af disse mål der handler om en bæredygtig udvikling.

Metoden er udviklet og afprøvet i samarbejde med 3 udvalgte kommuner, en lille landdistrikt kommune i Midtjylland, Hvorslev, en mellemstor bykommune i Hovedstadsregionen, Hillerød, og en stor bykommune, Århus.
Download PDF

250,00
Nr. 8/2001

Omdannelse af ældre erhvervsområder – Lovgivning og virkemidler
Byudviklingen og erhvervenes strukturudvikling har igennem mange år medført, at erhverv er nedlagt eller flyttet fra arealer i ældre byområder. Det har efterladt tomme grunde eller ekstensivt udnyttede, forslummede erhvervsområder på havne og i de ældre bydele, hvor omdannelse og fornyelse ikke forløber i takt med udflytningen.

Der er klare fordele for miljø, ressourcer og byens kvalitet ved at fremme genanvendelse af eksisterende erhvervsområder og udvise en vis sparsommelighed med hensyn til udlæg af nye. Det er da også en politik, der forfølges af såvel den danske regering som af regeringerne andre europæiske lande, f.eks. Frankrig og England.
Download PDF

200,00
Nr. 7/2000

Helhedsorienteret planlægning for det åbne land – en eksempelsamling
Rapporten opsamler erfaringer fra en undersøgelse gennemført af Skov & Landskab vedrørende helhedsorienteret planlægning for det åbne land.

Undersøgelsen er gennemført som en opsamling, beskrivelse og vurdering af udvalgte eksempler fra praksis med henholdsvis overordnede strategier og regionplanlægning for det åbne land eller konkrete natur- og miljøforvaltningsprojekter for lokalområder. I eksemplerne er der på forskellig vis arbejdet for at opnå en helhedsorienteret koordinering af de mange interesser i det åbne land og for at skabe sammenhæng mellem overordnede politiske strategier, den offentlige planlægning og regulering samt de konkrete beslutninger og handlinger på ejendomsniveau.

Udover gennemgangen af eksemplerne rummer rapporten en kort belysning af de reguleringsmæssige muligheder for helhedsorienteret planlægning.
Download PDF

200,00