Rapporter om planlægning og friluftsliv

Rapporterne giver en detaljeret gennemgang af resultater fra forskningsprojekter, erfaringsindsamlinger og andre projekter. Målgruppen er fagfolk i kommuner, virksomheder, styrelser m.fl.

De seneste

Se oversigt og hent rapporter som pdf-filer på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings hjemmeside

Rapporter før 2012

Ældre rapporter kan hentes i listen nedenfor eller bestilles på papir hos Academic books på e-mail ku-frb@academicbooks.dk.

Nr. 30/2012

Nyt brug af land - nye landbrugere - integrerende iværksætteri i landdistrikter
Analysen viser, at der findes et spirende erhvervsliv i de forskellige undersøgelsesområder. Der er både tale om almindelige iværksættere, som regel lokale med trang til selvstændighed og erhverv inden for klassiske sektorer, og om nye typer.
Download PDF af PF 30

Nr. 29/2011

Forvaltning af friluftsliv - 25 praktiske anvisninger
Natur- og friluftslivsforvaltere bliver i stigende grad udfordret til at opfylde en dobbelt, og tilsyneladende modstridende, mission. De skal både beskytte og bevare naturressourcer for fremtidige generationer og levere muligheder for gode friluftsoplevelser og -aktiviteter af høj kvalitet.
Download PDF af PF 29

Nr. 28/2007

Frivilligt arbejde i dansk naturforvaltning
Danmark har i de senere år oplevet en stigende interesse for frivilligt arbejde. Det har også manifesteret sig inden for naturforvaltning, hvor det frivillige arbejde helt overvejende er knyttet til det eksisterende foreningsliv og en del aktiviteter stadig er på eksperimentstadiet. Denne rapport præsenterer erfaringerne med frivilligt arbejde fra fem naturforvaltningsprojekter i forskellige dele af Danmark.
Download PDF af PF 28

Nr. 27/2006

Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk - En metode til kortlægning og udvikling af friluftslivsoplevelser i hovedstadsregionen.
Planlægning og forvaltning af rammerne for friluftsliv og rekreation spiller en stadig større rolle i den offentlige landskabsforvaltning. Derfor er der et stigende behov for metoder, der kan anvendes i planlægningen og forvaltningen af især de bynære grønne områder, som udgør fritidslandskabet for et stort antal mennesker.
Download PDF af PF 27

Nr. 26/2005

Restructuring of Medium Sized Cities - Lessons from the Baltic Sea Region
To udviklingstræk præger i disse år udviklingen i de mellemstore byer: De store byer vokser sig endnu større og mere magtfulde, og mange virksomheder flytter produktionen til lande med billigere arbejdskraft. Begge dele er et stort problem for de mellemstore byer og medfører, at de på centrale områder ændrer karakter. De omstruktureres. I rapporten undersøges og sammenlignes udviklingsproblemer og strategier i 18 byer omkring Østersøen.
Download PDF af PF 26

Nr. 25/2005

Friluftsliv og turisme i regionplanlægningen og amternes forvaltning – erfaringsopsamling og analyse
Rapporten belyser på baggrund af en undersøgelse med interviews med alle amter og regionale turismeselskaber, hvordan emnerne friluftsliv og turisme behandles i den regionale planlægning og forvaltning, og hvilke problemer og behov der knytter sig hertil.
Download PDF af PF 25

Nr. 24/2005Rapport nr. 24

Erhvervsklynger i den fysiske planlægning. Tre eksempelstudier Randers - Herning - Nakskov
Denne rapport om erhvervsklynger og fysisk planlægning er udarbejdet for  Landsplanafdelingen, Skov- og Naturstyrelsen, som led i en afdækning af, om de erhvervsklynger, som man statistisk kan identificere rundt om i danske regioner, fortjener opmærksomhed i den fysiske planlægning. Rapportenbaserer sig på tre eksempelstudier fra Herning, Randers og Nakskov.
1. del PF 24/2005
2. del PF 24/2005
Bilagsdel PF 24/2005

Nr. 23/2004

Landbrugsbygninger, landskab og lokal områdeplanlægning – metoder til landskabskaraktervurdering og økonomivurdering
På de stadig voksende landbrugsbedrifter er der ofte brug for nye store bygninger, der kan skabe nabogener i landsbyerne og derfor må rykke ud på markerne. Men hvad betyder de nye bygninger for landskabets oplevelsesmuligheder og kulturhistoriske værdier? Og hvordan sørger man for, at de bliver placeret hensigtsmæssigt, både i forhold til lokalområdets jordbrugsinteresser og landskabshensyn? Det giver rapporten »Landbrugsbygninger, landskab og lokal områdeplanlægning« nogle svar på.
Download PDF af PF 23

Nr. 22/2003

Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner III – om metoder, proces og organisation
Skov & Landskab har i denne tredje rapport om miljøvurdering af kommuneplaner søgt at belyse fem forhold, som den enkelte kommune skal overveje og afklare i forbindelse med indpasning af en miljøvurdering i sit kommuneplanarbejde. Rapporten belyser forskellige måder at gøre arbejdet på.
Download PDF af PF 22

Nr. 21/2003

Holdninger og ønsker til Danmarks natur
Projektet om befolkningens holdninger og ønsker til naturen i Danmark er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 1200 besvarede spørgeskemaer (61%) gennemført i 2002 for Naturrådet. Projektet belyser naturens anvendelse og betydning for befolkningen, deres vurdering af en række miljø- og naturproblemer og ønsker til ændringer.
Download PDF af PF 21

Nr. 20/2003

Reaktioner på vejtrafikstøj
Skov & Landskab har undersøgt, hvordan folk reagerer på forskellige grader af vejtrafikstøj gennem en spørgeundersøgelse i Sønderborg og en opsamling på tidligere undersøgelser. Resultaterne kan bruges af kommunerne til at sætte lokale mål for, hvor stor en andel af dem, som er udsat for vejtrafikstøj, man vil acceptere, der føler sig meget generet. Det forudsætter dog, at man mener at have forhold, der kan sammenlignes med Sønderborg, idet undersøgelsen ikke er gentaget andre steder.
Download PDF af PF 20

Nr. 19/2003

Planlægning og miljøvurdering af støtteordninger i det åbne land
Rapporten analyserer samspillet mellem områdeudpegninger og støtteordninger og giver anbefalinger i relation til miljøvurderinger. I analysedelen redegøres for fordelingen af støtte til jordbruget i forhold til områdeudpegninger. Det vurderes i hvor høj grad støttekronerne bidrager til opfyldelse af de prioriteringer og mål, der er baggrund for udpegningerne. Rapporten afsluttes med anbefalinger til, hvorledes områdeudpegningerne kan inddrages i miljøvurderinger
Download PDF af PF 19/2003

Nr. 18/2002

Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet – baggrund og effekter
Rapporten er udarbejdet for Hovedstadens Udviklingsråd, som led i etableringen af et fagligt grundlag for fremtidig lokaliseringspolitik i Regionplan 2005. Princippet om stationsnær lokalisering af persontrafikskabende byfunktioner har været et bærende grundelement i den regionale planlægning i Hovedstadsregionen siden Hovedstadsrådets Regionplan 1989. Princippet har imidlertid været udsat for en del kritik fra forskellige af planlægningens aktører.
Download PDF af PF 18

Nr. 16/2001

Arbejdspladslokalisering og transportadfærd
Rapporten er en del af Center for Skov, Landskab og Planlægnings bidrag til Forskningsprogrammet »Bæredygtig bystruktur, arealanvendelse og transport«. De øvrige dele er afrapporteret i rapport nr. 15 og 17. Rapporten belyser, om og i hvilket omfang lokaliseringen af arbejdspladser påvirker ansattes transportadfærd.
Download PDF af PF 16

Nr. 15/2001 Boliglokalisering og transportadfærd
Rapporten indeholder resultaterne af en undersøgelse af beboeres transportadfærd i en række nye boligbebyggelser i udvalgte byregioner: hovedstadsområdet, Århusområdet samt fire mellemstore provinsbyer: Kolding, Vejle, Herning og Holstebro. Undersøgelsen bygger på 5.495 interviews i 51 nyere boligbebyggelser opført inden for de seneste 10 år. 
Download PDF af PF 15
Nr. 14/2001

Styring af erhvervslokalisering og omdannelse af ældre erhvervsområder – instrumenter, erfaringer og eksempler fra Holland, Frankrig, England og Tyskland
Rapporten er udarbejdet for den forrige regerings Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg. Den belyser udvalgte udenlandske instrumenter og erfaringer i forbindelse med erhvervslokalisering og omdannelse og ny udnyttelse af ældre erhvervsarealer.
Download PDF af PF 14

Nr. 13/2001

Erhvervsbyggeri og planlagte erhvervsarealer – konkrete kommunecases og fremgangsmåder ved serviceeftersyn af den kommunle planlægning
Rapporten er udarbejdet for den forrige regerings Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg. Gennem analyser i tre konkrete case-kommuner – Odense, Aalborg og Vejle – beskrives en metode til serviceeftersyn af kommunernes erhversarealudlæg, og konkrete delresultater af et sådant eftersyn fremlægges, suppleret med konklusionerne fra en undersøgelse i Århus Kommune.
Download PDF af PF 13

Nr. 12/2001

Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner II – om bæredygtige mål i kommuneplanlægningen
Skov & Landskab illustrerer i denne anden rapport om miljøvurdering af kommuneplaner en metode til at gennemføre en miljøvurdering på basis af lokale mål for kommunens bæredygtige udvikling. Som grundlag for opstilling af sådanne lokale mål gennemgår rapporten, hvor og hvordan der i lovgivning og andre statslige udmeldinger er fastlagt mål for de kommunale aktiviteter og den kommunale planlægning, og hvilke af disse mål der handler om en bæredygtig udvikling. Metoden er udviklet og afprøvet i samarbejde med 3 udvalgte kommuner.
Download PDF af PF 12

Nr. 8/2001

Omdannelse af ældre erhvervsområder – Lovgivning og virkemidler
Byudviklingen og erhvervenes strukturudvikling har igennem mange år medført, at erhverv er nedlagt eller flyttet fra arealer i ældre byområder. Det har efterladt tomme grunde eller ekstensivt udnyttede, forslummede erhvervsområder på havne og i de ældre bydele, hvor omdannelse og fornyelse ikke forløber i takt med udflytningen.
Download PDF af PF 8

Nr. 7/2000

Helhedsorienteret planlægning for det åbne land – en eksempelsamling
Rapporten opsamler erfaringer fra en undersøgelse gennemført af Skov & Landskab vedrørende helhedsorienteret planlægning for det åbne land. Undersøgelsen er gennemført som en opsamling, beskrivelse og vurdering af udvalgte eksempler fra praksis med henholdsvis overordnede strategier og regionplanlægning for det åbne land eller konkrete natur- og miljøforvaltningsprojekter for lokalområder.
Download PDF af PF 7