Alle Videnblade om Planlægning og Friluftsliv

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Hvad er byfortætning? 03.02-22 05-02-2024
Eksempler på tilbageføring med relevans for klimatilpasningen 04.02-63 02-02-2024
Opmærksomhedspunkter ved udsætning af elg, bison og krondyr i naturnationalparker 06.01-131 05-12-2023
Udsætning af store græssende dyr i naturnationalparker med særligt fokus på kvæg og heste 06.01-130 29-11-2023
Befolkningens syn på naturnationalparker 06.01-128 02-11-2023
Befolkningens syn på udsætning af større græssende dyr i naturnationalparker 06.01-129 02-11-2023
Digitalisering af planer i Danmark – mellem afrapportering og støtte til planlægning 07.00-04 08-08-2023
Film som analyse-, dialog- og kommunikationsredskab – eksempel fra Gudenåen 09.02-04 14-07-2023
Erfaringer fra et årti med fokus på multifunktionel jordfordeling 04.02-62 19-04-2023
Samarbejdsdreven landskabsstrategi skal forme Nørreådalens fremtid 05.01-08 06-03-2023
Tilbageføring er en del af klimatilpasningen 04.02-61 03-03-2023
Købmanden som landsbyens omdrejningspunkt 04.02-60 15-12-2022
Rammesætning af kystplanlægningen 04.02-59 14-12-2022
Traditionel kystbeskyttelse har sine begrænsninger 04.02-57 26-10-2022
Sædskifter som virkemiddel i den målrettede regulering af kvælstof 04.02-58 26-10-2022
Digitale sandkasser giver mulighed for 3D skitsering af landskaber 09.01-08 07-10-2022
Digitale planer i Europa – status og ambitioner 07.00-03 20-09-2022
Stigende havvand kræver langsigtet planlægning 04.02-56 19-09-2022
Landmænds syn på forbedringer af ordningen til pleje af græs- og naturarealer 04.02-55 17-05-2022
Mobile tællere er et godt supplement til beregning af totalbesøg 06.01-127 22-04-2022
Design af tilgængelige grønne områder 06.02-25 07-04-2022
Sæt mere fokus på det byggede miljøs potentialer 03.00-30 31-01-2022
Kommunal klimatilpasning: Samarbejde og interessentinddragelse 08.02-19 15-12-2021
Guidning af borgerne til naturoplevelser 06.02-24 30-09-2021
Vandforbrugeres holdninger til beskyttelse af drikkevandet 04.02-54 12-05-2021
Truslerne mod Storkøbenhavns grønne områder 03.02-21 06-05-2021
På vej mod nye betalingsmodeller i klimatilpasningen 08.02-18 26-04-2021
Bidragsmodeller i klimatilpasningen: Hvem skal betale og hvorfor 08.02-17 24-03-2021
De fleste danske børn kommer meget udendørs 06.02-23 12-11-2020
Barrierer for adgang: Temaer til videre overvejelse 06.01-125 10-09-2020
Har offentligheden adgang til private bade- og bådebroer? 06.01-126 10-09-2020
Ny model understøtter arbejdet med lokal udviklingskapacitet i landsbyer 04.02-52 17-08-2020
Lokal udviklingskapacitet kræver også finjustering af politik og planlægning 04.02-53 17-08-2020
Indblik i planlægning på tværs af kommuner med digitale plandata 07.00-02 10-08-2020
Levedygtige landsbyer 2.0 – den manglende brik 04.02-51 10-06-2020
Formidling i landskabet: Tjekliste kan optimere indsatsen 06.02-22 02-06-2020
Barrierer for adgang til kysten mest udbredt i sommerhusområder 06.01-124 04-05-2020
Hver femte barriere for adgang til naturen er et skræmmeskilt 06.01-123 30-04-2020
Nye skove kan gøres attraktive for friluftsliv fra starten 04.03-17 27-04-2020
Risiko for konflikter ved mødet mellem besøgende og store græssende dyr 06.01-121 19-03-2020
Naturpleje med græssende dyr og friluftsliv – en række opmærksomhedspunkter 06.01-122 19-03-2020
Brug og design af naturen for mennesker med bevægelseshandicap 06.02-21 30-01-2020
Yderområder som attraktive levesteder for tilflyttere 04.02-50 12-12-2019
Cykelbyen København som rollemodel i klimakampen 03.01-32 30-10-2019
Webportal samler information om alle rekreative ruter i Schweiz 06.01.120 25-09-2019
Affald i byer med turisme: 18 indsatser at arbejde med 03.01-31 09-08-2019
Behov for differentieret tilgang til kystbeskyttelsen 04.02-49 09-08-2019
Stærk strategi for arbejdet med rekreative stier i Irland 06.01-119 28-06-2019
Landsbyer vil selv skabe udvikling 04.02-48 21-06-2019
Lodsejeres mulighed for at begrænse adgang til naturområder 06.01-117 24-05-2019
Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen 06.01-118 24-05-2019
Flere vildtlevende dyr og naturområder vil få danskerne oftere ud i landskabet 06.01-116 23-05-2019
Fremtidsperspektiver for de intensive produktionslandskaber 04.02-47 16-04-2019
Stadig begrænset kendskab til reglerne for at færdes i naturen 06.01-115 19-03-2019
Storbyboere tager oftest på weekend- og ferierejser 03.03-26 18-03-2019
Strategisk udvikling af det stedbundne har lang effekt 04.02-46 21-01-2019
Dyrelivet har stor betydning for naturoplevelsen 06.01-112 04-12-2018
Frygt og væmmelse for dyr påvirker kun naturbesøget lidt 06.01-113 04-12-2018
Mange er bange for hunde uden snor i naturen 06.01-114 04-12-2018
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 02-11-2018
Havfriluftsliv kortlagt på landsplan 06.01-111 10-10-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 06.01-82 18-06-2018
Nordens befolkning vokser og bliver stadigt ældre 05.02-19 18-06-2018
Økonomisk vækst i de nordiske regioner 05.02-20 18-06-2018
Overnatning og ophold i naturen 06.01-100 14-06-2018
På cykel i naturen 06.01-101 14-06-2018
Organiserede aktiviteter i naturen 06.01-102 14-06-2018
Skiløb, kælkning og skøjteløb i naturen 06.01-103 14-06-2018
Sejlads med kano, kajak og andre småbåde uden motor 06.01-104 14-06-2018
Hvor man må bade og svømme i det fri? 06.01-105 14-06-2018
Hvor må man lave bål og bruge grill og kogeblus? 06.01-106 14-06-2018
Indsamling af nødder, svampe, bær og rav i naturen 06.01-107 14-06-2018
Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land 06.01-108 14-06-2018
Skiltning mod færdsel i privat skove 06.01-109 14-06-2018
Færdsel og skiltning på indhegnede græsningsarealer 06.01-110 14-06-2018
Til fods i naturen 06.01-97 14-06-2018
På hesteryg i naturen 06.01-98 14-06-2018
Med hund i naturen 06.01-99 14-06-2018
Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien 06.01-95 07-05-2018
Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien 06.01-96 07-05-2018
Biodiversitet og grønne byer 03.00-29 09-03-2018
Flygtninge som ressource i mindre byer 08.19-03 05-02-2018
Kan lokalsamfund i mindre byer hjælpe flygtninge? 08.19-04 05-02-2018
Samskabelse om forankring af flygtninge 08.19-05 05-02-2018
Strategisk bydesign med borgere (1) Proces. 03.00-27 28-11-2017
Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater 03.00-28 28-11-2017
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 05-10-2017
Værdifuld værdisætning af træer 09.05-03 04-10-2017
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 21-08-2017
Bæredygtige byer (2) Internationale agendaer 03.00-26 21-08-2017
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 08-06-2017
Klimatilpasning Kokkedal (2). Fra vision til handling 08.02-16 08-06-2017
Fra parkering til park 03.00-24 25-04-2017
LAR, leg og læring i skolegården 08.02-14 25-04-2017
Klimatilpasning Kokkedal (1). Proces og organisering 08.02-15 25-04-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.03-22 01-03-2017
Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013 03.03-23 01-03-2017
Hvor er udvikling af cykelstinetværket sket? 03.03-24 01-03-2017
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 17-01-2017
Urban agriculture 1. Urban farming 06.00-10 01-12-2016
Urban agriculture 2. Urban food gardening 06.00-11 01-12-2016
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 01-12-2016
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 20-10-2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 20-10-2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 27-09-2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 27-09-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 27-09-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 27-09-2016
De bynære landbrugsområder (1) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-14 25-08-2016
De bynære landbrugsområder (2) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-15 25-08-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (2). Danskernes samlede forbrug på friluftsaktiviteter 06.01-93 31-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (3). Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse 06.01-94 30-05-2016
Implementering af kommunale klimatilpasningsplaner 08.02-11 30-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv her i landet? 06.01-92 25-04-2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 18-04-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (3). Barrierer for friluftsliv 06.02-19 04-03-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (4). Friluftsliv og integration 06.02-20 04-03-2016
Fremtidens kvælstofudnyttelse 08.02-09 04-03-2016
dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof 08.02-10 04-03-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 15-02-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (1). Brug af grønne områder 06.02-17 15-02-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (2). Aktiviteter og motiver 06.02-18 15-02-2016
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 04-01-2016
Natur som incitament for udflytning 08.19-02 04-01-2016
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 12-11-2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 12-11-2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 12-11-2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 12-11-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 06.02-14 01-10-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 06.02-15 01-10-2015
Fremtidens campingplads er specialiseret 06.02-16 01-10-2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 29-08-2015
Friluftsinstallationer i træer 06.02-13 13-08-2015
Dilemmaer for energieffektiv byudvikling 05.02-09 13-08-2015
Naturpark Amager I 06.00-08 04-06-2015
Naturpark Amager II 06.00-09 04-06-2015
Brug af skovens elementer ved udformning af legepladser til børnehaver 06.02-11 07-05-2015
Udformning af skovsteder til brug for børnehaver 06.02-12 07-05-2015
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 10-04-2015
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 10-04-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel 06.01-91 10-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid 06.01-89 09-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand 06.01-90 09-03-2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 02-02-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (6). Gruppestørrelse 06.01-88 02-02-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (3). Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen? 06.01-85 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (4). Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år? 06.01-86 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (5). Naturbesøgenes varighed 06.01-87 08-12-2014
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 18-11-2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (1). Introduktion 06.01-83 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (2). Antal naturbesøg pr. år 06.01-84 18-11-2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.03-20 24-10-2014
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 12-09-2014
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 11-09-2014
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 20-08-2014
Er vi bange for ulven 04.00-12 20-08-2014
Landskabsurbanismens Dogmer 09.19-02 20-06-2014
Landskabsurbanismens historie 09.19-03 20-06-2014
Storbykonkurrence i Danmark og Sverige 05.02-08 20-06-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 06.01-81 30-04-2014
Nyt perspektiv - løs op for konflikten ved at omformulere den 09.00.15 30-04-2014
Genstridige konflikter 09.00-14 30-04-2014
Håndholdt geografisk information - med mobilen ud i naturen 06.00-07 19-03-2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 11-03-2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 11-03-2014
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 20-02-2014
Fakta og myter om rekreative stier 06.01-80 20-02-2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 14-02-2014
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 10-12-2013
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 10-12-2013
Byhøst - en almennyttig forening 06.00-06 10-12-2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 17-10-2013
Stationsbyers potentialer II 03.02-17 17-10-2013
Analyseværktøjet Stjernediagrammet 09.00-12 17-10-2013
Konflikters dynamik 09.00-13 17-10-2013
Biodiversitet i byer 03.00-19 16-09-2013
Landskab er noget, vi alle kan »gøre« 03.00-20 16-09-2013
Kolindsund: ny natur 04.01-03 29-08-2013
Friluftslivets samfundsværdi 06.00-05 29-08-2013
Den nye geografi 05.01-04 29-08-2013
Pædagogers naturformidling i naturbørnehaver 06.02-09 18-06-2013
Forskning i udeskole i Danmark - 2000-2013 06.02-10 18-06-2013
Naturbørnehaver 06.02-08 06-05-2013
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.00-10 06-05-2013
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.00-11 06-05-2013
Mødet med andre skov­gæster i bynær skov 06.01-78 22-03-2013
Anvendelse af indgange og stinet i et skovområde 06.01-79 22-03-2013
Fælles problemløsning - beslutningsdiamanten 09.00-07 22-02-2013
Gør godt samarbejde bedre 09.00-08 22-02-2013
Konstruktiv forhandling 09.00-09 22-02-2013
At tage bestik af situationen 09.00-05 15-01-2013
Konfliktstrategier 09.00-06 15-01-2013
Talenternes geografi I 05.01-02 15-01-2013
Talenternes geografi 05.01-03 15-01-2013
Deltagelse i festivaler I 03.03-18 17-12-2012
Deltagelse i festivaler II 03.03-19 17-12-2012
Når lokale projekter fører til udvikling 04.02-40 17-12-2012
Håndtering af konflikter i forbindelse med friluftsliv og planlægning 09.00-04 17-12-2012
Byer har brug for festivaler 03.03-17 23-10-2012
Regulering af mountainbike rute i Rude Skov 06.01-76 23-10-2012
Færdsel langs danske vandløb IV 06.01-77 23-10-2012
Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning 06.01-74 05-09-2012
Færdsel langs danske vandløb III 06.01-75 05-09-2012
Publikumstælling ved hjælp af passive infrarøde passagemålere 06.01-70 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (7) 06.01-71 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (8) 06.01-72 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (9) 06.01-73 01-08-2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (5) 06.01-68 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (6) 06.01-69 08-06-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 08-05-2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 08-05-2012
Udfordringer for kommunernes klimatilpasning - politiske og forvaltningsmæssige 08.02-07 08-05-2012
Grundejere og klimatilpasning 08.02-08 08-05-2012
Færdsel langs danske vandløb I 06.01-62 11-04-2012
Færdsel langs danske vandløb II 06.01-63 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (1) 06.01-64 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (2) 06.01-65 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (3) 06.01-66 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (4) 06.01-67 11-04-2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 02-03-2012
En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes klimatilpasning 08.02-05 02-03-2012
Strategier for kommunernes klimatilpasning 08.02-06 02-03-2012
Lodsejeres erfaringer med Spor i Landskabet 06.01-60 23-01-2012
Hvorfor deltager lodsejere i Spor i Landskabet 06.01-61 23-01-2012
Kommunernes klimatilpasning I 08.02-03 23-01-2012
Kommunernes klimatilpasning II 08.02-04 23-01-2012
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 14-12-2011
Identifikation af social kapital 09.04-27 14-12-2011
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 12-12-2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 12-12-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 21-11-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 21-11-2011
Interviews og mental maps 09.04-26 21-11-2011
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 11-10-2011
Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling 06.04-01 11-10-2011
Scenarier for byvækst i Europa II 08.02-02 11-10-2011
Muligheder og begrænsninger for familiefriluftsliv i Danmark 06.03-06 20-09-2011
Innovativ plankultur 09.00-03 20-09-2011
Scenarier for byvækst i Europa I 08.02-01 20-09-2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 25-08-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 06.02-07 25-08-2011
Udviklingen i markveje 1954-2010 06.01-59 25-08-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv II 06.01-58 14-06-2011
Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor 09.00-02 14-06-2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 10-05-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv I 06.01-57 09-05-2011
Fra planer til planperspektiver 05.02-07 09-05-2011
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 08-04-2011
Slitage af skovbunden III 06.01-56 08-04-2011
Kvindelige iværksættere i landdistrikter 04.02-33 07-03-2011
Slitage af skovbunden I 06.01-54 07-03-2011
Slitage af skovbunden II 06.01-55 07-03-2011
OutLines 06.02-06 07-02-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 06.01-53 07-02-2011
KommuneKontaktRåd 07.02-01 07-02-2011
Støtte til pleje af græsarealer - hvad kan vi lære af Sverige 04.02-32 14-12-2010
Felt- og processkema for landskabskaraktermetoden 09.04-24 14-12-2010
Tips til arbejdet med landskabskaraktermetoden 09.04-25 14-12-2010
Landskabskaraktermetoden og kommunerne 09.04-22 04-11-2010
Tværkommunalt samarbejde om landskabskaraktermetoden 09.04-23 04-11-2010
Spirende erhverv i landdistrikter 04.02-31 04-10-2010
Unges friluftsliv set med integrationsbriller 06.02-05 04-10-2010
Guide til afgrænsning af landskabskarakterområder 09.04-21 04-10-2010
Udeskole i Danmark og Forest School i England - en sammenligning 06.02-04 31-08-2010
Dyre- og fugleiagttagelser (2) Hvilke dyr blev set på skovturen? 06.01-51 31-08-2010
Hindringer for ældre danskeres friluftsliv og deres ønsker til forbedringer 06.03-05 31-08-2010
Ældres motiver for friluftsliv 06.03-03 28-06-2010
Hindringer for friluftsliv blandt ældre 06.03-04 28-06-2010
Fra strategi til kommuneplan 07.03-13 28-06-2010
Den klimavenlige by III 03.01-24 31-05-2010
Den klimavenlige by IV 03.01-25 31-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis I 09.04-19 31-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis II 09.04-20 01-05-2010
Holdning til adgangsregulering (2) 06.01-49 29-04-2010
Holdning til adgangsregulering (3) 06.01-50 29-04-2010
Ældres friluftsliv og sundhed 06.03-01 29-04-2010
Ældres friluftsaktiviteter på landet og i byer 06.03-02 29-04-2010
Den klimavenlige by I 03.01-22 26-03-2010
Den klimavenlige by II 03.01-23 26-03-2010
Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge 06.01-46 26-03-2010
Planstrategier - indhold og form 07.03-12 11-02-2010
Kortlægning af landskabskarakteren ved Præstø Fjord 09.04-17 11-02-2010
Kortlægning af naturkvalitet ved Præstø Fjord 09.04-18 11-02-2010
Døgn-, uge- og årsrytme i naturbesøg 06.01-47 10-02-2010
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 18-12-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 18-12-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 18-12-2009
AgentBaserede Modeller: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder 06.01-45 01-12-2009
Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? 06.01-48 01-12-2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 02-10-2009
Hvordan gik det med kommunernes planstrategier? 07.03-11 07-09-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier ved Viborg og Møldrup 09.04-14 09-06-2009
Kortlægning af landskabskarakterer ved Viborg og Møldrup 09.04-15 09-06-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune 09.04-16 09-06-2009
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 05-05-2009
Effekter af menneskelig færdsel på musvitungers vægt 06.01-43 05-05-2009
Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter 06.01-44 05-05-2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 01-03-2009
Lommeparker 03.01-14 01-03-2009
Træer og andet grønt 03.01-15 01-03-2009
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 01-02-2009
Udeskole i Danmark 06.02-01 01-02-2009
Grønne børn bliver grønne voksne 06.02-02 01-02-2009
Rødkildeprojektet 06.02-03 01-02-2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 01-01-2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 01-01-2009
Hvordan finder vi vej rundt i naturen? 06.01-36 01-12-2008
Færdsel uden for veje og stier 06.01-37 01-12-2008
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 01-12-2008
Oplevelse af forstyrrelse (2) 06.01-35 01-10-2008
Friluftslivets effekter på naturen I 06.01-30 01-09-2008
Friluftslivets effekter på naturen II 06.01-31 01-09-2008
Få information på mobilen i naturen 06.01-32 01-09-2008
Dyre- og fugleiagttagelser (1) 06.01-33 01-09-2008
Fire paradigmer for landdistrikternes udvikling 04.02-29 01-08-2008
Lokale udviklingsplaner 04.02-30 01-08-2008
Oplevelse af forstyrrelse (1) – Er andre besøgende et problem? 06.01-34 01-08-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet I 04.02-27 01-06-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet II 04.02-28 01-06-2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning I 08.01-13 01-06-2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning II 08.01-14 01-06-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-26 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-27 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-28 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-29 01-05-2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.00-09 01-04-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.00-10 01-04-2008
Miljøvenlige Jordbrugs­ordnin­ger, netværk og koordination 04.02-26 01-03-2008
Hvordan støttes udvikling af funktionelle urbane regioner i Norden? 05.02-06 01-03-2008
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 01-02-2008
Playscapes 03.03-16 01-02-2008
Landbrug i bynære områder 04.01-01 01-12-2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 01-12-2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 01-11-2007
Landdistriktsudvikling 04.02-24 01-10-2007
Læsø 04.02-25 01-10-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 01-09-2007
Fremtidens kirkegård 03.03-15 01-09-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 09.04-11 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 09.04-12 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3) 09.04-13 01-08-2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 01-06-2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 01-05-2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 01-05-2007
Landdistriktsudvikling og diversificering i Baltikum 05.02-04 01-03-2007
Social kapital i landdistriktsudviklingen i Baltikum 05.02-05 01-03-2007
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 01-01-2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 01-01-2007
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker 06.01-22 01-10-2006
Brug af byens parker 06.01-23 01-10-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 09.05-02 01-10-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I 04.02-21 01-09-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber II 04.02-22 01-09-2006
Carlsbergs landskab 09.19-01 01-08-2006
Hvor langt bor folk fra hinanden? 09.01-07 01-08-2006
Nationalparker i Danmark I 08.01-11 01-06-2006
Nationalparker i Danmark II 08.01-12 01-06-2006
Park eller skov? 06.01-21 01-05-2006
Skovopfattelse 06.01-24 01-04-2006
Skovopfattelse i den danske lovgivning 06.01-25 01-04-2006
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 01-03-2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 01-03-2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 01-03-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 01-03-2006
Natursyn og friluftsliv på Vestamager 06.01-19 01-02-2006
Naturforvaltning i bynære landbrugsområder 04.02-20 01-01-2006
Martin Seels naturæstetik 04.00-11 01-11-2005
Hedens værdi for befolkningen 04.00-10 01-10-2005
Tilgængelighed for alle 08.19-01 01-10-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 01-08-2005
Implementering af primitive overnatningspladser for friluftsliv 06.01-18 01-08-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 01-06-2005
Ressourcer på internettet 09.00-01 01-06-2005
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 01-06-2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 01-06-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove 03.05-05 01-05-2005
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 01-05-2005
Landskabspræferencer og landskabsmaleri 04.00-09 01-05-2005
Terapihaver i Sverige 06.01-17 01-05-2005
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 01-04-2005
Den tilgængelige legeplads 03.03-14 01-04-2005
Indikatorer for natur- og landskabstilstand 04.02-19 01-04-2005
Legepladsens indretning og elementer 03.03-13 01-03-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 04.03-14 01-03-2005
Grundlaget for landbrugsplanlægningen I 04.02-18 01-02-2005
Indeks for bynatur 03.01-10 01-01-2005
Landskabskarakterkortlægning II 09.04-07 01-01-2005
Handlingsmønstre i unges friluftsliv 06.01-15 01-11-2004
Unges friluftsliv og politik 06.01-16 01-11-2004
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 01-11-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.05-04 01-10-2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 01-10-2004
Fremme af plansamarbejdet i Nordens grænseområder 05.02-03 01-10-2004
Økologisk jordbrug, æstetik og naturkvalitet 04.00-08 01-09-2004
Cross-compliance 04.02-17 01-09-2004
Friluftsliv giver unge livskraft til brug i hverdagen 06.01-14 01-09-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 01-08-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 01-08-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 06.01-13 01-08-2004
Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftsliv 06.00-02 01-06-2004
Regionale strategier for friluftsliv og turisme 06.00-03 01-06-2004
Friluftsliv og turisme – Samarbejde 06.00-04 01-06-2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 01-05-2004
Landskabskarakterkortlægning I 09.04-06 01-05-2004
Samarbejde om byudvikling 08.01-10 01-05-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 01-04-2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 01-04-2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 01-03-2004
Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne 06.01-11 01-03-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970´erne og 1990´erne 06.01-12 01-03-2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 01-02-2004
Plads til leg 03.03-09 01-02-2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 01-02-2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 01-02-2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 01-01-2004
Byen i børnehøjde – Skolevejen II 03.03-07 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen III 03.03-08 01-12-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 08.01-09 01-12-2003
Byøkologi i planlægningen - en mulighed 03.05-03 01-11-2003
Naturplaner 09.05-01 01-11-2003
Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen 05.02-02 01-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove og andre naturområder 06.01-08 01-10-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 01-10-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget 06.01-10 01-10-2003
Metoder til miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-07 01-09-2003
Indpasning af miljøvurdering i kommuneplanprocessen 07.03-08 01-09-2003
Organisering af arbejdet med miljøvurdering og kommuneplanlægning 07.03-09 01-09-2003
Overvågning af miljøvirkninger af kommuneplanen 07.03-10 01-09-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.05-02 01-08-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen I 03.03-06 01-08-2003
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 01-08-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 01-06-2003
Private skovejere i Danmark 04.03-10 01-06-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 01-06-2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 01-05-2003
Prioritering af naturen 04.00-05 01-05-2003
Information om natur og tillid til naturpolitiske aktører 04.00-06 01-05-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 04.00-07 01-05-2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 01-05-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 01-05-2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 01-04-2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 01-04-2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 01-04-2003
Hvordan ser vi landskabet? 04.00-04 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 01-04-2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 08.01-08 01-04-2003
Om at sanse naturen 04.00-02 01-03-2003
At tale om smukke landskaber 04.00-03 01-03-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 08.01-07 01-03-2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 01-02-2003
Landbrug og landskab 04.02-10 01-02-2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 01-02-2003
Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen? 06.01-07 01-02-2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 01-12-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 01-12-2002
Borgerinddragelse 08.01-04 01-12-2002
Ti bud på god borgerinddragelse 08.01-05 01-12-2002
Checkliste for borgerinddragelse 08.01-06 01-12-2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 01-10-2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 01-10-2002
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 01-10-2002
Turismens påvirkninger på lokalsamfund i Nordjylland 06.10-03 01-10-2002
Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land 04.02-09 01-09-2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 01-09-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 01-09-2002
Når borgere og kommune samarbejder om byudvikling 08.01-03 01-09-2002
Modellering af besøgstal i eksisterende og planlagte skove 06.01-06 01-08-2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 01-08-2002
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 01-06-2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 01-06-2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 01-06-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 04.02-08 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 06.01-05 01-06-2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 01-06-2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 01-04-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 01-04-2002
Landskabsevaluering i England 09.04-01 01-04-2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 01-04-2002
Økologisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-04 01-12-2001
Økonomisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-05 01-12-2001
Social og kulturel bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-06 01-12-2001
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 01-11-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 01-11-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 01-11-2001
Naturens betydning for valg af bosted og feriemål 06.10-02 01-08-2001
Bymiljøindikatorer 03.01-01 01-07-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 06.01-04 01-07-2001
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 01-07-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 01-05-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.05-01 01-05-2001
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 01-03-2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 01-03-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 2 07.03-03 01-03-2001
Østersøregionens byer og netværk 05.02-01 01-03-2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 01-02-2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 01-02-2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 01-02-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 06.01-03 01-02-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 1 07.03-02 01-02-2001
Pendling – den ubønhørlige hverdag 10.00-01 01-12-2000
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 01-12-2000
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 01-12-2000
Brugerråd i statsskovene 08.01-01 01-12-2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 08.01-02 01-12-2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 01-11-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 01-10-2000
Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet 06.10-01 01-10-2000
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 01-10-2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 01-08-2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 01-08-2000
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 01-06-2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 01-06-2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 01-05-2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 01-05-2000
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme klar med data 06.00-01 01-05-2000
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 01-05-2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 01-03-2000
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 01-03-2000
Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-01 01-02-2000
Kredsløb og fysisk planlægning 07.00-01 01-12-1999
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 01-12-1999
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 01-11-1999
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 01-11-1999
Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden 04.00-01 01-11-1999