Dato: 22-12-2009 | Videnblad nr. 07.00-01 Emne: Generelt

Vejledning i oparbejdning og håndtering af juletræer

Når juletræerne skal afsættes, er det vigtigt med klare og bindende aftaler omkring mærkning, fældning, netning, palletering og læsning. I sådanne aftaler er det også vigtigt at klarlægge, hvem der har hvilken rolle i processen. Dette Videnblad er et bud på, hvordan producentens rolle kunne se ud i oparbejdningsprocessen.

Figur 1. Når træerne er fældet, placeres de med stabben i samme retning på sporet. Træerne bør ligge et par dage inden netning. Foto: Bent K. Christensen

Figur 1. Når træerne er fældet, placeres de med stabben i samme retning på sporet. Træerne bør ligge et par dage inden netning. Foto: Bent K. Christensen

Inden oparbejdning og levering

Før fældning af de mærkede træer kontrolleres, at der ikke er fremkom­met et farvetab, nåletab eller andre skader på træerne efter mærkning eller efter aftalens indgåelse. Kontakt straks køber inden fældning for at aftale nærmere, hvis sådanne skader er opstået.

Juletræer må ikke fældes før den 15. november, med mindre andet er aftalt skriftligt med køber. Vær opmærk­som på, at nåletabsgarantien normalt ikke gælder, såfremt køber ønsker træerne fældet før 15. november.

Afstem med køber vedrørende even­tuelle særlige regler om oparbejdning, nettype, pallestørrelse, leveringsterminer og følgesedler, såfremt dette ikke fremgår af kontrakten.

Figur 2. Hvis træerne nettes separat, lægges de i sorterede bunker, som er let tilgængeligt for senere udkørsel/palletering. Foto: Søren Laubjerg

Figur 2. Hvis træerne nettes separat, lægges de i sorterede bunker, som er let tilgængeligt for senere udkørsel/palletering. Foto: Søren Laubjerg

Fældning

Fældesnit foretages så tæt på jorden som muligt, så den på etiketten eller i kontrakten angivne salgshøjde overholdes. Specielle aftaler vedrørende højde kan være aftalt med køber. Husk altid skriftlige aftaler. Salgshøjde måles som afstanden fra savsnit til det punkt på topskuddet, hvortil øverste grenkrans kan nå, når dennes grene bøjes op langs topskuddet. Træer, som ikke overholder salgsmål efter fældning, lægges sammen med den sortering, de nu hører til. Køber skal altid adviseres om dette.

Afpudsning af stab foretages til ren stab uden betydende grene og kviste. Vær opmærksom på, at afpudsning til nederste brugbare grenkrans, kan medføre, at træerne bliver for korte.

Følgende stablængder skal overholdes:

  • Mellem 5 % og 10 % af træets højde for træer op til 200 cm.
  • Mellem 5 % og 15 % af træets højde for træer over 200 cm.


Eventuelle »elefantfødder« på træerne tilskæres, således at stabben flugter med stammen, og træerne rengøres for eventuelle ukrudtsrester.

Figur 3. Normalt nettes og palleteres hver sortering af træerne i een arbejdsgang i kulturen. Foto: Claus Jerram Christensen

Figur 3. Normalt nettes og palleteres hver sortering af træerne i een arbejdsgang i kulturen. Foto: Claus Jerram Christensen

Udslæbning, netning, palletering og udkørsel

Ved udbæring lægges træerne i/ved spor med rodenderne i samme retning. Træerne må ikke tilsmudses med jord. Træerne bør ligge et par dage efter fældning og inden netning og palletering/sammenkørsel.

Træerne nettes i den til hver sortering passende tragt- og netdiameter. Mindst mulig tragtdiameter dog således, at grene i nederste grenkrans ikke beskadiges under arbejdet. Som ret­nings­givende kan træer under 175 cm nettes i 25 cm tragt, træer mellem 175 og 225 cm i 34 cm tragt og træer over 225 cm i tragt med større diameter. Træerne må ikke nettes med blade, græs eller andet.

Figur 4. Træerne palleteres, så rodenderne flugter. Foto: Claus Jerram Christensen

Figur 4. Træerne palleteres, så rodenderne flugter. Foto: Claus Jerram Christensen

Ved palletering pakkes normalt kun én sortering pr. palle, medmindre andet er aftalt med køber. Træerne pakkes, så rodenderne flugter ved pallernes ender. Træer over 175 cm pakkes, så hver palles indhold kan tælles ved rodtælling. Træerne tælles ved pakning, og hver palle forsynes med en vejrbestandig palleetiket, som placeres synligt på f.eks. højre bræt i øjenhøjde, samme sted hver gang. På palleetiketten skrives fortløbende nr., kunde, kultur, antal, kvalitet og mandskabs signatur, samt producentidentifikation. Under transport af paller fra kultur til læsseplads og under læsning behandles disse forsigtigt.

Lagring

Paller bør på læssepladsen stilles køligt med læ og i skygge. Pallerne bør IKKE opbevares indendørs i længere tid grundet risikoen for udtørring. Er træerne ikke palleteret, bør de stilles med rodenden i kontakt med f.eks. græsbundet areal. Liggende lager bør højst forekomme i 2 dage, og træerne bør højst stables i indtil 2 meters højde.

Læsning

Paller læsses forsigtigt, så brædder og emballage ikke beskadiges. Vær opmærksom på de internationale regler om lastbilers maksimale bredde – i visse lande er myndighederne meget restriktive.

Manuel læsning bør foregå fra rampe eller alternativt fra vogn. Læsses med transportør lægges rodenden øverst, så toppen ikke knækker i faldet. Man bør ikke hæve transportøren så højt, at træerne kan vende rundt i faldet og herved knække toppene.

Umiddelbart efter læsning udfærdiges en følgeseddel med en oversigt over pallenumre, antal, kvalitet og placering på lastbil.

Nyttige dokumenter

Dansk Juletræsdyrkerforening har udgivet standard handelsaftaler samt følgesedler på fire sprog, og disse er tilgængelige på www.christmastree.dk >Publikationer > HandelsdokumenterVidenblad nr.: 07.00-01
Forfattere: Jan Jürgensen, Claus Jerram Christensen og Frans Theilby