Dato: 24-08-2010 | Videnblad nr. 12.00-20 Emne: Andre emner

Parkforvaltere kan styrke udeundervisning

Udeundervisning i skolernes nær­miljø bliver mere og mere udbredt. Kommunernes parkforvaltninger kan være med til at skabe endnu bedre vilkår for skolerne ved blandt andet at sørge for informationsmateriale om de grønne områder i skolernes nærmiljø, ved at planlægge varierede områder samt ved at skabe både gode samlingssteder og plads til forskellige aktiviteter.

Aktuelle driftopgaver inddrages i undervisningen – fx kan beskæring af træer give anledning til mange gode diskussioner i flere fag. Foto: Richard Hare.

Aktuelle driftopgaver inddrages i undervisningen – fx kan beskæring af træer give anledning til mange gode diskussioner i flere fag. Foto: Richard Hare.

De sidste 10 år er der kommet mere og mere fokus på emnet udeundervisning, der handler om at inddrage undervisning i naturen eller i skolens nærmiljø, og at natur- og nærmiljø kan spille en stor rolle i børns læring, skoleliv og senere uddannelse.

Hæftet »Læringsmiljø – nærmiljø« fra Skov & Landskab kommer med 10 konkrete forslag til initiativer, der kan fremme brugen af grønne områder i skolernes udeundervisning. Forslagene henvender sig til forvaltere af grønne områder i byen samt skolelærere og ledelsen på skolerne. I det følgende er der fokuseret på de tiltag, der retter sig imod kommunernes grønne forvaltninger.

Styrk informationen

Det anbefales, at kommunen udarbejder materiale – pjecer om parker, pladser, kirkegårde og andet i lokalområderne i forbindelse med skolerne.

En anden mulighed er, at der i fællesskab mellem forvaltere af de grønne områder og personer med indsigt i det læringsmæssige og pædagogiske arbejde i forhold til fag og elever, udarbejdes en »skolebrochure« målrettet den enkelte skole. En sådan brochure kunne være dækkende for alle potentielle områder og samtidig sikre en refleksion hos lærerne angående den didaktiske dimension omkring skolens nærmiljø som læringsarena.

Gode råd om udeundervisning til den grønne forvaltning

Styrk informationen

Sørg for at der findes brochurer, pjecer om parker, pladser, kirkegårde og andet i
skolernes nærområder – eller lav en skolebrochure i samarbejde med skolen

Informér om driftaktiviteter
Giv information til skolerne når spændende driftsoperationer planlægges

Sørg for diversitet
Sørg for en god variation i karakterer i den enkelte skoles grønne nærmiljø

Skab samlingssteder
Sørg for samlingssteder ved ankomst til grønne områder

Giv plads til aktiviteter
Sørg for plads til aktiviteter til flere alderstrin

Adskil fra legepladser
Sørg for adskillelse af samlingssteder og legepladser

Informér om driftsaktiviteter

Giv information til skolerne når spændende driftsoperationer planlægges. Hvis forvaltningen sørger for at informere skolerne omkring aktiviteter på de grønne områder i skolens nærområde, kan det give lærerne mulighed for at udnytte aktuelle driftsopgaver som fx beskæring eller fældning af træer. Træfældning giver mulighed for at arbejde med træer som emne i mange sammenhænge fx klima, aldersdatering, årstider og træers vækst.

Sørg for diversitet

Bevar og skab forskelligartede områder i skolens nærmiljø. Grønne områder i skolernes nærmiljø bør repræsentere forskellige karakterer. De enkelte grønne områder må gerne være relativt ensartede i sig selv, men lærerne skal samlet set kunne vælge mellem både vilde, plejede, åbne, lukkede, artsrige, fredfyldte eller meget benyttede områder. Vandhuller, søbredder og vandløb har både lærere og elevers interesse, men en flad græsplæne kan også give muligheder for spændende udeundervisning som fx forsøg med udstykning og arealberegninger.

Skab samlingssteder

Sørg for gode samlingssteder i områder der er egnet til udeundervisning. Ankomsten til destinationen er vigtig at markere, og det kan gøres ved at skabe et samlingssted. Der skal tages hensyn til trafiklarm og andet, der kan distrahere i forhold til placering af samlingssteder.

Samlingssteder skal ideelt set kunne rumme en klasse på 25-30 elever, da dette giver mulighed for, at læreren kan snakke roligt med alle. Et område med en diameter af 10 m passer godt til dette formål. Samlingssteder kan eksempelvis bestå af en stenkreds eller mindre grupper af bænke. En rumlig afgrænsning er god i forhold til at skabe læ og til skabe et roligt miljø for eleverne. Der skal dog være udsyn til potentielle aktivitetsrum.

Forskelligartede områder skaber forskellige undervisningsmuligheder. Også større asfalterede områder kan have potentiale i udeundervisningen.

Forskelligartede områder skaber forskellige undervisningsmuligheder. Også større asfalterede områder kan have potentiale i udeundervisningen. Foto: Richard Hare.

Giv plads til aktiviteter

Behovet for plads til aktiviteter i forbindelse med udeundervisning varierer meget alt efter, hvor trygt området kan betragtes. Stedet, hvor der foregår aktiviteter, behøver ikke være aflukket, men det er vigtigt, at lærerne let kan beskrive dets afgrænsning for eleverne. Det hjælper, hvis der findes kendte elementer, såsom skovkanter, vandkanter, »der hvor stien bugter« osv. Steder som kan bruges til at definere aktivitetsrummet.

Med yngre klasser foretrækker lærerne tit et overskueligt aktivitetsrum. Typisk vil det give en radius fra samlingspunktet på cirka 20 m. Ældre klasser kan råde over meget større arealer, mere komplekse rumligheder og kan sagtens være uden for lærerens synsrækkevidde i længere tid. Dog er et samlingssted stadig vigtigt til igangsættelse af og opsamling på aktiviteter.

Adskil fra legepladser

Legepladser vil som oftest distrahere børn fra undervisningsaktiviteter. Det er derfor fornuftigt at holde legepladser og samlingssteder/aktivitetsrum synligt adskilt fra hinanden. Ideelt set skal læreren kunne undgå legepladser under deres udeundervisningsforløb med klassen. Til gengæld kan aflastning være vigtigt under udeundervisningsforløb – da nogle vil have brug for at få »brændt noget krudt af« som fx en kort rute, hvor der løbes omkring en græsplæne e.l.

Nærmiljøet er mere end parker

De øvrige fire gode råd retter sig primært mod skolens lærere og ledelse og handler bl.a. om, at alle fag kan inddrages, at få identificeret ildsjæle samt at inddrage nærmiljøet i undervisningen. Nærmiljøet kan være alt fra vejene omkring skolen til parker og kirkegårde. Ved undervisning i det nære miljø kommer eleverne til at bruge deres eget nabolag, hvilket kan give en tryghed, tilknytning til stedet samt hjælpe læringsprocessen.

Hæftet er en opsamling af et forskningsprojekt lavet i et samarbejde mellem Skov & Landskab og UCC-Læreruddannelsen Zahle. Projektet er finansieret at Friluftsrådet, støttet med tips- og lottomidler til friluftslivet.Videnblad nr.: 12.00-20
Forfattere: Karen Sejr, Peter Bentsen og Richard Hare

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt