Dato: 12-11-2020 | Videnblad nr. 06.02-23 Emne: Diverse

De fleste danske børn kommer meget udendørs

En undersøgelse af mere end 4.000 børns ophold og aktiviteter udendørs giver et overblik over, hvor meget danske børn kommer ud, i hvilke typer områder og i hvilken sammenhæng det sker. Børn bruger i gennemsnit ca. 3,5 time udendørs dagligt. I weekenden er det særligt sammen med familien, mens de institutionsmæssige rammer har stor tidsmæssig betydning på hverdage. Dagtilbud, skoler og fritidshjem/SFO’ere udgør formentlig et oplagt potentiale for mere naturtid og naturkontakt i hverdagen.

Pige og dreng på 10-12 år springer over grøft i granskov
En undersøgelse med svar om 4.000 børn i alderen 1-15 år viser, at de i gennemsnit er udendørs 3,5 time om dagen. I weekenden er det særligt sammen med familien, mens daginstitution, skole, SFO o.l. har stor tidsmæssig betydning på hverdage. Foto: Christina Hauschildt

Første detaljerede undersøgelse

Både internationale og danske undersøgelser har de seneste 10-15 år peget på, at børns aktiviteter og ophold i naturen har været aftagende i forhold til tidligere generationer. De danske undersøgelser har imidlertid indtil videre være præget af fokus på udvalgte grupper af børn eller kun omfattet meget få og generelle indikatorer om børns brug af naturen. Center for Børn og Natur på IGN iværksatte derfor i 2018 en mere detaljeret undersøgelse af aktiviteter og ophold udendørs blandt børn i alderen 1-15 år. Vi præsenterer her eksempler på resultaterne og på, hvordan denne viden eventuelt kan inspirere til initiativer, hvis man ønsker at styrke børns aktiviteter og ophold i natur.

Svar om mere end 4.000 børn

En række spørgsmål i undersøgelsen drejer sig om, hvor længe børn opholder sig ude på forskellige typer af områder, og om det foregår i forbindelse med dagtilbud, skole, fritid, foreningsaktiviteter osv. Spørgsmålene er stillet specifikt om barnets tid udendørs den seneste hverdag eller seneste weekenddag. Det er gjort i forventning om, at forældrene nemmere kan huske eller finde ud af, hvad barnet lavede dagen før, end generalisere om, hvor mange timer barnet gennemsnitligt kommer ud dagligt, hvilke steder og i hvilken sammenhæng.

Svar om over 4.000 børn indgik i analysen, hvor den gennemsnitlige udendørstid og mediantiden blev beregnet. Mediantiden er den tid, som deler svargruppen i to lige store dele, der er henholdsvis kortere eller længere udendørs end mediantallet. I tabel 1 ses opgørelsen for den seneste hverdag.

Tabel 1. Gennemsnitlige (middel) antal minutter udendørs opdelt efter arenaer, områdetyper og områdekategorier. ’Medianen’ er minutter ude for det barn, der deler gruppen i to halvdele, som er henholdsvis kortere eller længere ude end mediantallet. ’Interval’ er forskellen mellem det barn, der har været henholdsvis kortest og længst tid ude. Bemærk, at middelværdierne for alle områdetyper/kategorier som følge af den bagvedliggende statistik ikke kan lægges sammen til ”total tid udenfor”.

 Udendørsophold i minutter

Antal

Middel

Median

Interval

Arena

Samlet tid udenfor i vuggestuen denne hverdag

150

71

60

420

Samlet tid udenfor i dagplejen denne hver­dag

131

73

60

539

Samlet tid udenfor i børnehaven denne hverdag

386

161

135

1260

Samlet tid udenfor i skoletiden denne hver­dag

1646

72

40

1290

Samlet tid udenfor i fritidshjem eller SFO denne hverdag

601

64

30

1290

Samlet tid udenfor i forbindelse med for­enings- eller fritidsaktiviteter denne hver­dag

1682

41

0

1380

Samlet tid udenfor i fritiden på egen hånd

2196

14

0

1200

Samlet tid udenfor i fritiden sammen med familie

2196

28

0

1200

Samlet tid udenfor i fritiden sammen med venner

2196

21

0

1380

Områdetyper

Samlet tid ophold i institutionens eller sko­lens eget udeareal eller legeplads

2196

67

45

1380

Samlet tid ophold i skov eller krat

2196

40

10

1200

Samlet tid ophold på eng, hede eller mark

2196

7

0

1200

Samlet tid ophold ved strand, sø eller å

2196

7

0

1290

Samlet tid ophold i parker eller grønne om­råder i by

2196

17

0

1260

Samlet tid ophold i en have

2196

27

0

1200

Samlet tid ophold på et sports- eller idræts­anlæg

2196

37

0

960

Samlet tid ophold andre steder

2196

25

0

1420

Områdekategorier

Samlet tid ophold i institutions eller skolens eget udeareal

2196

67

45

1380

Samlet tid ophold i offentlige naturområder

2196

69

30

1380

Samlet tid ophold i private naturområder

2196

27

0

1200

Samlet tid ophold i offentlige kulturområder

2196

62

0

1320

Total tid udenfor

2196

209

150

1440

Er i gennemsnit udendørs 3,5 time

Tabellen viser, at danske børn gennemsnitligt kommer ud 209 minutter dagligt, og at medianen er 150 minutter. Den første del af tabellen viser, hvor meget børn i forskellig arenaer – dvs. dagtilbud, skole, fritid osv. – er ude. Her ses det, at de institutionsmæssige rammer har stor tidsmæssig betydning. F.eks. er børnehavebørn gennemsnitligt ude i 161 minutter i løbet af en hverdag i børnehaven.

Gennemsnitstallene er mindre for de forskellige arenaer i fritiden, og medianen er ”0” minutter for alle fire typer fritidsarenaer (de fire nederste arenaer). Medianen viser bl.a., at minimum halvdelen af børnene slet ikke er ude eksempelvis i foreningssammenhæng eller med familien på hverdage. Familien er til gengæld tidsmæssig den vigtigste arena i weekenden for et gennemsnitsbarn (fremgår ikke af denne tabel).

Halvdelen er under en halv time i natur

Tabellen viser desuden, hvilke områdetyper børnene bruger tid i, når de er udendørs. I den nederste del af tabellen er de otte områdetyper samlet i fire kategorier, hvor ”offentligt naturområde” består af typerne skov eller krat; eng, hede eller mark; strand, sø eller å; parker eller grønne områder i by. Med den definition opholder gennemsnitsbarnet sig ifølge undersøgelsen 69 minutter i offentlige naturområder på en hverdag. Medianen viser, at halvdelen af børnene opholder sig kortere end 30 minutter i offentlig naturområder i hverdagen.

Måske potentiale for mere naturkontakt

Resultaterne peger på, at børn i gennemsnit er udendørs i relativt lang tid i institutionsmæssige rammer i løbet af hverdagene. Hvis man ønsker at styrke børns kontakt med natur, tyder undersøgelsen således på, at det kunne være oplagt at fokusere på, hvor og hvordan udetiden bruges i dagtilbud, skole eller fritidshjem/SFO. Det kan ligeledes ske ved at sikre et højt naturindhold på institutionernes arealer og i nærmiljøet omkring dem.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Dataindsamlingen er udført af Danmarks Statistik, der har sendt spørgeskemaer ud til 10.000 tilfældigt udvalgte børns forældre. Spørgeskemaet blev sendt ud over et helt år, sådan at årstidsvariationer udjævnes.

Vi fik brugbare svar om ca. 4.300 børn (afhængigt af de konkrete spørgsmål). Svarene opbevares i Danmarks Statistiks Forskningsservice, der giver mulighed for at knytte baggrundsoplyser om f.eks. køn, alder og socioøkonomiske forhold til det enkle barn og dets familie. I vores analyser er der foretaget vægting i forhold til en række af disse baggrundsoplysninger for at gøre svarene så repræsentative som muligt.

Se flere resultater i rapporten

Kilde:
S. Præstholm, T. Schmidt, F.S. Jensen & j. Schipperijn (2020): Danske børns aktiviteter og ophold i naturen – Basisdata fra Center for Børn og Naturs baselineundersøgelse 2018/19. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet


Videnblad nr.: 06.02-23
Forfattere: Søren Præstholm og Frank Søndergaard Jensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt