Dato: 01-09-2008 | Videnblad nr. 06.01-32 Emne: Friluftsliv

Få information på mobilen i naturen

Hvor mange og hvem ser på dyr og fugle?

Nu kan man i mange offentlige og private naturområder få oplysninger via mobiltelefonen om den lokalitet, man står ved. Rundt om i landet er der opstillet over 200 sådanne "audioguides".

Audioguidepæl i Rude Skov. Foto: Frank S. Jensen

Audioguidepæl i Rude Skov. Foto: Frank S. Jensen

I de seneste år er der opstillet "audioguides", hvorfra man via sin mobiltelefon kan få oplysninger om en række lokaliteter. Lokaliteterne er angivet med en pæl, hvor stedets navn og det relevante telefonnummer oplyses. Oplysningerne gives som korte historier af ca. ét minuts varighed. En fordel ved denne formidlingsform er, at oplysningerne kan tilpasses eksempelvis årstiden, tidevandet eller tidspunktet på døgnet. I dette Videnblad undersøger vi i hvor høj grad besøgende i Hestehave Skov og Rude Skov kender til og gør brug af audioguides. Undersøgelsen indgår som en del af projektet "Friluftslivets effekter på naturen" (se noten sidst i dette Videnblad eller Videnblad 1 og 2 for nærmere beskrivelse af selve projektet og nærværende dataindsamling).

Det danske firma Audioguiden (www.audioguiden.dk), der er den største operatør på området, har stået for opsætning af 200 pæle med audioguides rundt om i landet. Ca. 70 af disse er opsat på private arealer, resten på statslige eller kommunalt forvaltede lokaliteter.

Til de 100 audioguides, der var i drift hele 2007, blev der foretaget i alt 9901 opkald. Heraf var 8807 opkald (89 pct.) succesfulde, idet de blev lyttet til ende. Pælene ved Kalø Slotsruin modtog omkring 600 opkald og var dermed topscorer. Store Blåkilde ved Rold Skov kom med 500 opkald tæt efter. I bunden lå Aamølle Rasteplads ved Hadsund med blot 5 opkald. I Figur 1 ses fordelingen gennem året af opkald til de 100 pæle i 2007.

Figur 1: Antal opkald til de 100 audioguides der var i drift hele 2007 (Kilde: Audioguiden).

Figur 1: Antal opkald til de 100 audioguides der var i drift hele 2007 (Kilde: Audioguiden).

Undersøgelse af besøgendes brug af audioguides

Som en del af interviewundersøgelserne foretaget i 2006 og 2007, (se Videnblad 2), blev besøgende på vej hjem fra Rude Skov og Hestehave Skov spurgt, om de kendte til og/eller havde prøvet de opstillede audioguides. Desuden blev publikums generelle holdning til muligheden undersøgt.

Kender de besøgende til audioguides?

En femtedel af de besøgende i Rude Skov og en tredjedel af de besøgende i Hestehave Skov kender til audioguides (se Tabel 1). Det må betragtes som en relativt høj andel, taget i betragtning af der ikke reklameres særskilt for muligheden. Ca. hver tyvende i Rude Skov og hver tiende i Hestehaven har rent faktisk prøvet det. De besøgende i Hestehave Skov er tilbøjelige til at foretage flere opkald. Dette formodes at have at gøre med de kulturhistorisk spektakulære lokaliteter ved Kalø Slotsruin.

Det er ikke overraskende, at jo oftere man kommer i området, jo større er chancen for at man har stiftet bekendtskab med de opstillede audioguides (se Tabel 2). Man vil dog bemærke at kendskabet blandt besøgende, der sjældent besøger Hestehave Skov, er relativt stort sammenlignet med Rude Skov. Dette kan formodentligt skyldes den relativt store andel af tilrejsende (sjældne gæster) til området omkring Kalø Slotsruin.

Der er ikke nogen tydelig forskel mellem forskellige brugertypers (gående, cyklister, løbere og ryttere) kendskab til audioguides. Dog er der i Rude Skov tegn på, at gående og ryttere i højere grad end forventet kender til muligheden, hvorimod cyklister i mindre grad har kendskab hertil. Dette kan skyldes, at cyklister, i højere grad end de øvrige typer besøgende i dette område, er "på gennemfart". Det kan også skyldes, at de har valgt lokaliteten for at besøge mountainbikeruterne og derfor ikke har fokus på at opleve de kulturminder, som audioguiden hovedsageligt formidler.

Er audioguides en god idé?

Dertil må man svare ja. De besøgendes holdning til audioguides er generelt positiv. Både i Hestehave Skov og Rude Skov svarer tre fjerdedele, at de synes, det er en "Meget god" eller "God idé". Som det fremgår af Tabel 3, er der ikke noget, der tyder på, at der er forskel mellem de besøgendes holdninger i de to undersøgte områder.

Kender til

audioguides

Har prøvet det

Har prøvet det

én gang

Har prøvet det mere

end én gang

Rude Skov

20,1 %

4,5 %

3,4 %

0,7 %

Hestehave Skov

33,2 %

9,4 %

5,1 %

4,0 %

Tabel 1: Kendskab til og erfaringer med audioguides.

Sidste besøg i området

< 2 uger

2 uger – 2 måneder

> 2 måneder

Rude Skov

13,9 %

3,8 %

2,6 %

Hestehave Skov

17,3 %

6,5 %

9,4 %

Tabel 2: Kendskab til audioguides i forhold til kendskab til området (besøgshyppighed).

Indstilling

Positiv

Neutral Negativ
Rude Skov

76,2 %

12,3 %

11,5 %

Hestehave Skov

76,4 %

15,3 %

8,2 %

Tabel 3: Besøgendes holdning til audioguides. 

Note

Dataindsamlingen blev gennemført som personlige interviews i 13 sommer-weekender i 2006 og 2007. I alt blev 625 interviews gennemført, fordelt med 352 interviews i Hestehave Skov og 273 interviews i Rude Skov.

Projektet "Friluftslivets effekter på naturen" er finansieret af Tips- og lottomidler fra Friluftsrådet.Videnblad nr.: 06.01-32
Forfattere: Hans Skov Petersen og Frank Søndergaard Jensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt