Dato: 11-10-2011 | Videnblad nr. 06.04-01 Emne: Friluftsliv

Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling

Friluftsliv er i dag genstand for øget opmærksomhed fra flere sider – ikke mindst fra den uddannelsesmæssige side. Friluftsliv er siden 1970´erne kommet ind i skolesammenhænge og måske godt på vej til at blive et egentligt fag. I dette Videnblad kan du læse om uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling på Skov & Landskab.

Grunduddannelse for især de unge Videreuddannelse for de voksne
Figur 1. Kompetencesystemet. I dag tilbyder Skov & Landskab kurser og uddannelser på alle niveauer - fra "EUD til ph.d." - inden for friluftsliv.

Figur 1. Kompetencesystemet. I dag tilbyder Skov & Landskab kurser og uddannelser på alle niveauer - fra "EUD til ph.d." - inden for friluftsliv.

Baggrunden for Skov & Landskabs fokus på friluftsliv og naturformidling er den velkendte (men alligevel voldsomme) fremvækst af nye måder at forholde sig til natur og landskaber på, der er sket i de vestlige industrisamfund gennem de sidste 100-200 år. Måder der går under begreber som fritid, friluftsliv, naturturisme, udendørspædagogik, rekreation mm. Skov & Landskab har en lang tradition for forskning, udvikling og undervisning i friluftsliv. I over 35 år er der blevet forsket i friluftsliv og siden 1980’erne har der været udbudt kortere og længerevarende kurser inden for friluftsliv. I dag tilbyder Skov & Landskab kurser og uddannelser på alle niveauer – fra ’EUD til ph.d.’ – inden for friluftsliv (se figur 1). Skov & Landskab udbyder således en række uddannelser og kurser inden for både teori og praksis, på hel- og deltid, som efter- og videreuddannelse, i klasselokalet og naturen samt indendørs og udendørs m.m. Flere af uddannelserne er professionsrettede og tager således afsæt i praksis inden for det pågældende fagområde.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddan-nelser (EUD og AMU)

Skov & Landskab udbyder en række EUD og AMU kurser med fokus på friluftsliv og naturformidling, blandt andet rekreativ træklatring og Skov- og Naturtekniker med speciale i Natur- og Friluftsformidling.

Naturvejlederuddannelsen – en uddannelse for folk med job som naturvejleder

Naturvejlederuddannelsen er en 2-årig efteruddannelse, som Skovskolen leverer på kontrakt for Naturstyrelsen og Friluftsrådet, og er derfor en uddannelse, der ikke kan henføres til kompetencesystemet. Efteruddannelsen har fokus på deltagernes evne til at formidle. Der arbejdes en del med pædagogik og læring, målgruppekendskab, planlægningsværktøjer blandt meget andet. Af mere faglige temaer indgår eksempelvis områder som biologisk mangfoldighed, kulturværdier, sundhed og livskvalitet, oplevelses- og fordybelsesmuligheder samt borgerinddragelse.

Friluftsvejlederuddannelsen – et fuldtidsstudium på ét år

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse, der strækker sig over ét år på fuld tid. Studiets overordnede formål er at give studerende et bredt kendskab til friluftslivets muligheder og potentialer under skiftende årstider og i forskellige danske naturtyper. Endvidere er målet at videreuddanne undervisere til kvalificeret at kunne varetage kortere såvel som længerevarende friluftsture for såvel små som store grupper. Studiet skal give de studerende et pædagogisk, fagligt (teoretisk) og færdighedsmæssigt fundament for at formidle natur og kultur ud fra primært danske og nordiske friluftstraditioner.

Bachelor- og diplomniveau

Skov- og Landskabsingeniør

Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen er en 4-årig professionsbacheloruddannelsen med det formål at gøre de studerende i stand til at forestå drift og forvaltning af skov og natur. Et øget antal studerende tilstræber en profil inden for frilufts- og formidlingsområdet især gennem tilvalgskurser, projektarbejde og valg af praktiksted. Kurserne på uddannelsen, herunder kurset formidling, er åben for bachelorstuderende fra andre studieretninger samt for alle andre under åben uddannelse.

Friluftslivkurser på Idrætsuddannelsen

Idrætsstuderende tilbydes bl.a. Friluftsliv og mangfoldighed, et bachelorkursus der udbydes i samarbejde mellem Institut for Idræt og Skov & Landskab. Her eksemplificeres praksis f.eks. gennem havkajak og kystfriluftsliv samt selvstændige turforløb, hvor de studerende opsøger udvalgte naturområder via cykel eller vandring ud fra opgaver, der relaterer sig til natur, kultur(historie), naturforvaltning og friluftspolitik.

Pædagogisk diplomuddannelse

Skovskolen på Skov & Landskab i Nødebo tilbyder i samarbejde med Institut for Idræt og University College Copenhagen det pædagogiske diplommodul ’Friluftsliv og udemotion’. Modulet tages som en del af den samlede pædagogiske diplomuddannelse i idræt eller som et selvstændigt modul. Målet med modulet er at den studerende erhverver viden og kunnen ift. at anvende uderummets muligheder for oplevelser, læring og træning – herunder bl.a. at kunne udvikle aktiviteter og være ansvarlig for undervisningsforløb inden for friluftsliv og udemotion.

Nordisk Bachelor i Friluftsliv

Studiet er samlet set et et-årigt studietilbud på bachelorniveau og udbydes i et samarbejde mellem otte universiteter i Norden. Studiet tager udgangspunkt i praktisk-pædagogiske og teoretiske perspektiver på friluftsliv i Norden. Ligheder og forskelle mellem de nordiske lande i forbindelse med deltagelse, udøvelse og formidling af friluftsliv bliver synliggjort, tematiseret og problematiseret. Studiet retter sig mod nordiske studerende med interesse i praktiske og teoretiske aspekter af friluftsliv og med 2-års grunduddannelse på universitetsniveau i idræt, friluftsliv eller andre studieretninger.

Skov & Landskab udbyder en række uddannelser og kurser inden for både teori og praksis, på hel- og deltid, som efter- og videreuddannelse, i klasselokalet og naturen samt indendørs og udendørs.

Skov & Landskab udbyder en række uddannelser og kurser inden for både teori og praksis, på hel- og deltid, som efter- og videreuddannelse, i klasselokalet og naturen samt indendørs og udendørs.

Master- og kandidatniveau

Masterkurser i friluftsliv

Tre masterkurser udbydes, hvor der sættes fokus på friluftsliv, natur, landskab og byens grønne områder som ramme om læring, sundhed, formidling, oplevelser og aktiviteter. Modulerne kan indgå i en såkaldt ’masteruddannelse som fleksibelt forløb’, som er en efter- og videreuddannelse med en samlet studietid på et år. Studieformen er en vekselvirkning mellem internater, seminarer, intensive undervisningsperioder, hjemmestudier, vejledning og projekter.

Kandidatkursus i Mind and Nature

Skov & Landskab udbyder også kandidatkurset ’Mind and Nature’, hvor der bl.a. fokuseres på friluftsliv, naturformidling og natursyn.

Ph.d.-uddannelse i friluftsliv og naturforvaltning

I tillæg til ovenstående er det også muligt at tage en forskeruddannelse, en ph.d., i friluftsliv og naturformidling.

Skræddersyede kurser

Skov & Landskab tilbyder også forskellige kurser som sigter mod efteruddannelse af lærere, pædagoger samt andre med interesse i friluftsliv. Et eksempel er træklatreinstruktøruddannelsen, der består af en række kurser og sigter mod at give kursisten kompetence til at stå for sikkerheden og ansvaret ved åbne arrangementer i træklatring.

Mere information

Yderligere information om de uddannelser og kurser, som Skov & Landskab tilbyder, kan ses på IGN, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Videncenter for Friluftsliv og NaturformidlingVidenblad nr.: 06.04-01
Forfatter: Peter Bentsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt