Dato: 01-12-2009 | Videnblad nr. 06.01-48 Emne: Friluftsliv og turisme

Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen?

Naturområder spiller forskellige roller i vores friluftsliv. Nogle steder kommer vi ofte, andre kun ved sjæld­ne lejligheder. Nogle steder besøges af folk langvejsfra, medes andre primært tiltrækker beboerne fra nærområdet. Projektet ”Friluftslivets effekter på naturen” har undersøgt, hvor langt de interviewede personer bor fra det besøgte område, samt hvor ofte de kommer der. Denne viden kan bl.a. understøtte valget af omfang og form af publikumsinformation på det enkelte naturområde.

Om man besøger et naturområde afhænger bl.a. af, hvor langt der er til det, hvilke alternativer man har til rådighed, samt hvilke natur- og kulturhistoriske værdier og aktivitets-muligheder området i øvrigt har at byde på. Nogen besøger et område, fordi det er dét, der ligger tættest (fx for at lufte hund eller løbe en tur før eller efter arbejde). Andre kommer, fordi der er noget ganske særligt, man gerne vil opleve.

Figur 1: Fordelingen af svar i forhold til rejseafstande.

Figur 1: Fordelingen af svar i forhold til rejseafstande.

For at belyse hvilke "roller" Rude Skov, Hestehaven (Kalø) og Mols Bjerge (Agri Bavnehøj) spiller for de besøgende, blev den korteste afstand langs vejnettet til interviewpersonernes bopæl undersøgt. På Figur 1 og Figur 2 ses fordelingen af de besøgende. Som det fremgår, kommer skovgæsterne til Rude Skov fra et lokalt opland, hvor næsten 2/3 rejser mindre end 5 km for at nå frem. Mols Bjerge tiltrækker i langt højere grad folk over større afstande. Under 20 pct. kommer fra nærområdet (<5km), medens mere end halvdelen har rejst mere end 25 km for at nå frem. På denne måde fremstår Rude Skov som en del af det lokale "nabolag", hvor Mols Bjerge nærmere er et "monument", man tager på udflugt til.

Figur 2: Rejseafstand til Hestehaven, Mols Bjerge og Rude Skov.

Figur 2: Rejseafstand til Hestehaven, Mols Bjerge og Rude Skov.

Hestehaven udgør et blandingstilfælde, idet en relativ stor andel kommer fra nærområdet (32 pct. rejser kortere end 5 km) og ca. det samme (28 pct.) har rejst længere end 25 km. Det skal bemærkes, at en relativt stor del (22 pct.) af de lokale besøgende kommer fra Rønde, 2-3 km fra det sted hvor interviewene blev foretaget. Hestehaven indtager antageligt denne mellemposition, fordi der dels er et mindre lokalt befolkningsopland end for Rude Skov, og dels fordi nærheden til kysten og Kalø Slotsruin giver den et "monumentalt" præg med regional tiltrækningskraft.

Hvor tit kommer vi i områderne?

Der er en sammenhæng mellem, hvor tit de besøgende kommer i områderne og den tilbagelagte transportafstand (se Figur 3). At transportafstanden er længere for besøgende, der kommer sjældent i et område er forventeligt. For besøgende der kommer i området oftere end hver anden uge er median-afstanden (den maksimale afstand halvdelen af besøgende rejser) stabil på 3-4 km. En undtagelse er registreringen "hver anden uge" for Mols Bjerge. Det må betragtes som et "udfald", der hænger sammen med det meget lille datamateriale for området. Ved en lavere besøgshyppighed ses en klar forskel mellem de tre områder. For de besøgende, der har været i området inden for det seneste år – og endnu mere klart for besøgende der er i området for første gang – ses det, at transportafstandene øges væsentligt for Hestehaven og endnu mere udpræget for Mols Bjerge.

Figur 3: Forholdet mellem rejseafstand og hyppigheden af besøg i området.

Figur 3: Forholdet mellem rejseafstand og hyppigheden af besøg i området.

Konklusionen er, at alle tre områder har en skare af lokale besøgende, der ofte kommer på besøg. For Hestehaven og Mols Bjerge er der derudover en stor andel (mest udpræget for Mols Bjerge), der tiltrækkes af områderne som regionale udflugtsmål.

Forholdet mellem lokale naturbesøg og regionale udflugter må også forventes at kunne aflæses i fordelingen af besøgende over ugen og året. I den lokalt dominerede natur vil der være en mere ligelig fordeling gennem ugens dage og mellem sommer og vinter. I de regionale udflugtsmål må det forventes, at weekender og sommerperioden vil dominere. Den type fordelinger vil blive belyst nærmere på baggrund af data fra automatiske tællestationer i Videnblad 6.1-47. Der skal afslutningsvis gøres opmærksom på, at det her anvendte datamateriale alene er indsamlet i sommer-weekender (se noten og Videnblad 6.1-31).

Note

Dataindsamlingen blev gennemført som personlige interviews i 18 sommer-weekender over en tre-års periode fra 2005 til 2007. I alt 957 interviews blev gennemført, fordelt med 500 interviews i Hestehave Skov, 400 interviews i Rude Skov og 57 interviews i Mols Bjerge. I Mols Bjerge blev der kun foretaget interviews i 2005. Resultaterne fra dette område er således ikke af samme sikkerhed som for de to øvrige undersøgelsesområder.

Projektet "Friluftslivets effekter på naturen" er finansieret af Tips- og lottomidler fra Friluftsrådet.Videnblad nr.: 06.01-48
Forfattere: Frank Søndergaard Jensen og Hans Skov Petersen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt